Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1172

Брюксел, 22 юли 2009 г.

Млечната криза: Комисията предлага мерки за стабилизиране на пазара на млечни продукти

Европейската комисия ще продължи да полага всички усилия за подпомагане на млекопроизводителите и за стабилизиране на пазара на млечни продукти. В публикувания днес доклад за ситуацията на пазара на млечни продукти Комисията изброява списъка от различните мерки, които са на разположение за облекчаване на много трудната пазарна ситуация. Комисията ще продължи да използва инструменти от типа на интервенцията, помощта за частно складиране и възстановяванията при износ. Тя ще разреши директните плащания към селскостопанските производители да се изплащат рано и току-що стартира нов цикъл програми за насърчаване на млекопроизводството. Други възможни мерки включват използването на налозите, заплащани от производители, които надвишат квотата си, за финансиране на доброволното отказване от млекопроизводство и разширяването на Временната кризисна рамка за държавни помощи и за селскостопански производители. Държавите-членки също имат възможността да преразпределят помощи за сектора млекопроизводство съобразно миналогодишния „Преглед на състоянието“, а съществуват и редица възможности за подпомагане на селскостопанските млекопроизводители в рамките на политиката за развитие на селските райони. Комисията продължава да разглежда потенциалните антиконкурентни практики във веригата на хранителни доставки, по-специално в сектора млекопроизводство. В съответствие със заключенията на проведения през юни Европейски съвет Комисията няма да отменя вече взети решения по отношение на квотната система.

„Трябва да сторим всичко по силите си да помогнем на нашите млекопроизводители, които се борят с драматичния спад в цените,“ заяви Мариан Фишер Боул, комисар по земеделието и развитието на селските райони. „Ще продължаваме да използваме всички мерки, с които разполагаме, за стабилизиране на пазара. Но, както ясно потвърди Европейския съвет, няма да отменим политиката си за постепенно прекратяване на квотите. Ако подложим това на съмнение, би се създала несигурност, която така или иначе не би допринесла с нищо за подобряване на ситуацията.“

Съществуващи мерки

 • Комисията стартира помощта за частно складиране на масло в началото на януари тази година и досега са складирани 1 13   5 00 тона. Периодът за помощ за частно складиране ще се удължи до края на месец февруари 2010 г.

 • Н а 1 март започна интервенционното изкупуване на масло и обезмаслено мляко на прах и Комисията вече предложи то да се удължи до 28 февруари 2010 г., когато започва новият интервенционен период. Комисията предложи също да бъде упълномощена да направи това и през 2010 г., ако пазарната ситуация го изисква. до момента са изкупени 81  9 00 тона масло и 2 31  000 тона обезмаслено мляко на прах.

 • В ъзстановяванията при износ за млечни продукти бяха възобновени през януари. Възстановяванията се отпускаха в разумни граници, за да позволяват на нашите износители да бъдат конкурентоспособни, без да подбиват световните цени. Комисията ще продължи да осигурява възстановявания в зависимост от нуждите.

 • Схемата за раздаване на мляко в европейските училища се подобри в последно време и в момента протичат обсъждания да бъде направена още по-привлекателна.

 • Комисията по изключение ще разреши на държавите-членки да изплатят до 70 % от директните плащания към селскостопански производители от 16 октомври вместо от 1 декември.

 • Д ържавите-членки могат също да отпускат държавна помощ от типа „ de minimis “ или заеми при пазарни условия, за да помагат на млекопроизводители, които имат проблеми с ликвидността.

 • М оже да се предвиди видоизменение на Временната кризисна рамка за вида държавни помощи.

 • Т ова може да позволи да се изплатят до края на 2010 г. до 15 000 EUR на селскостопански производител, минус помощта от типа de minimis , получена от съответния производител.

 • П о-рано този месец Комисията предложи допълнителен цикъл програми за насърчаване на млекопроизводството.

 • „Прегледът на състоянието“ доведе до възможността да се преразпределят известно количество директни плащания между селскостопанските производители и секторите в дадена държава-членка. Държавите-членки могат например да установят конкретни помощи за изложени на опасност видове дейност в сектора млекопроизводство.

 • Политиката за развитие на селските райони разполага с редица мерки за подпомагане на преструктурирането на сектора млекопроизводство. „Проверката на състоянието“ определи „преструктурирането на млекопроизводството“ като едно от новите предизвикателства, за които парите, добавени към фонда за развитие на селските райони, могат да се изразходват.

 • Сред възможностите са ранното пенсиониране, подпомагането на инвестициите, плащанията за селскостопански производители в по-малко облагодетелстваните райони, подпомагането на екологосъобразни форми на млекопроизводство и помощ за практики, подобряващи ху манното отношение към животните.

 • Комисията работи по изпълнението на Пътната карта, предложена в нейното Съобщение относно цените на храните в Европа и проучва възможността да установи нова система за мониторинг на цените.

 • Комисията също разглежда потенциалните антиконкурентни практики във веригата на хранителни доставки, по-специално сектора млекопроизводство.

 • Ако Комисията установи, че тази конкуренция не функционира, решително ще приложи пълномощията, дадени ѝ по Договора за ЕС. Националните органи за надзор над конкуренцията също играят важна роля.

 • Млекопроизводителите трябва да бъдат насърчавани да си сътрудничат по-ефективно чрез организациите на производителите, за да бъдат в по-силна позиция си за водене на преговори.

Квотна система

Европейският съвет призова за „възможни варианти за стабилизиране на пазара на млечни продукти, без да се пренебрегват изводите от „прегледа на състоянието““.

Промените в квотната система биха пренебрегнали резултатите от „прегледа на състоянието“. Следователно това изключва идеята за намаления в квотите или замразяване на вече договорените увеличения на квотите.

Във всеки случай производството в момента е 4,2 % под квотата.

Комисията предлага държавите-членки да приложат допълнителен налог за онези производители, които надвишават индивидуалната си квота, и да използват парите за финансиране на доброволно отказване от млекопроизводство или за преразпределяне към приоритетни групи.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar