Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1771

Brusel, 22. júla 2009

Komisia zintenzívňuje opatrenia v oblasti Alzheimerovej choroby a ďalších neurodegeneratívnych chorôb

Európska komisia dnes prijala konkrétne návrhy na boj proti Alzheimerovej chorobe, demenciám a ďalším neurodegeneratívnym chorobám. Tieto spoločné zdravotné a sociálne problémy v Európe si vyžadujú koordinované opatrenia, aby sa pre ľudí trpiacich týmito chorobami zabezpečila účinná prevencia, diagnóza, liečba a starostlivosť. Okrem toho sa európske krajiny vyzývajú, aby spojili svoje zdroje a lepšie koordinovali svoje výskumné činnosti v oblasti neurodegeneratívnych chorôb, predovšetkým Alzheimerovej choroby tak, že po prvýkrát vôbec naprogramujú svoje investície do oblasti výskumu spoločne namiesto toho, aby konali samostatne. V súčasnosti trpí Alzheimerovou chorobou a súvisiacimi poruchami v Európe viac ako sedem miliónov ľudí a očakáva sa, že tento počet sa počas nadchádzajúcich 20 rokov zdvojnásobí. Táto oblasť si v súčasnosti vyžaduje plánovanie, investície a spoluprácu – jednak preto, aby sa zabezpečila kontrola sociálnych nákladov týchto chorôb, a jednak preto, aby sa miliónom postihnutých a ich rodinným príslušníkom ponúkla nádej, dôstojnosť a zdravší život. Dnešné opatrenia predstavujú významný prvý krok v rámci kampane Komisie s názvom „Európa pacientom“, ako aj v rámci nového prístupu spoločného programovania v oblasti výskumu.

Komisárka pre zdravie Androulla Vassiliouová uviedla: „Strata mentálnych schopností v dôsledku demencie nie je len prirodzenou súčasťou procesu starnutia. Keďže európske obyvateľstvo starne, musíme spojiť svoje sily, aby sme lepšie pochopili tieto choroby a dokázali predchádzať ich vzniku. Je nevyhnutné, aby sme ľuďom postihnutým demenciou preukázali svoju solidaritu, a to prostredníctvom zdieľania osvedčených postupov v oblasti starostlivosti o nich, ako aj rešpektovania ich práv a dôstojnosti.“

Komisár EÚ pre vedu a výskum Janez Potočnik uviedol: „Chceme pomôcť tomu, aby výskum zohrával významnejšiu úlohu v boji proti sociálnym problémom, ako je Alzheimerova choroba a súvisiace poruchy. Komisia už má skúsenosti, pokiaľ ide o podporu európskych výskumných projektov s najlepšími vedeckými pracovníkmi v tejto oblasti. No ak členské štáty začnú koordinovať svoje národné programy na základe spoločnej agendy, nastane výrazný posun vpred. Dnešným návrhom odporúčania o spoločnom programovaní v oblasti výskumu vyzývame členské štáty, aby sa zaviazali k pragmatickému prístupu k zhromažďovaniu zdrojov a investícií do výskumu s cieľom účinnejšie bojovať proti Alzheimerovej chorobe a ďalším neurodegeneratívnym chorobám. Ide o príležitosť pre európsku vedu a odpoveď na otázky našej modernej spoločnosti.

Narastajúca sociálna a hospodárska záťaž

V dôsledku čoraz dlhšej priemernej dĺžky života a klesajúceho pomeru medzi ekonomicky činným obyvateľstvom a obyvateľstvom v dôchodkovom veku rastie sociálna a hospodárska záťaž neurodegeneratívnych chorôb. V roku 2005 sa celkové priame náklady a náklady na neformálnu starostlivosť súvisiace s Alzheimerovou chorobou a ďalšími demenciami odhadovali v rámci EÚ-27 na 130 miliárd EUR (21 000 EUR na pacienta), pričom 56 % týchto nákladov bolo vynaložených na neformálnu starostlivosť. Najbežnejšími formami demencie v Európskej únii sú Alzheimerova choroba (približne 70 % prípadov) a vaskulárna demencia (menej ako 30 %).

Komisia navrhuje štyri hlavné oblasti opatrení

Cieľom tejto európskej iniciatívy je riešiť hlavné problémy súvisiace s Alzheimerovou chorobou a demenciami v štyroch kľúčových oblastiach:

  • včasná diagnóza demencie a predovšetkým znižovanie rizika demencie,

  • zlepšovanie koordinácie výskumu medzi krajinami EÚ,

  • výmena osvedčených postupov a

  • vytvorenie fóra venovaného otázkam práv, samostatnosti a dôstojnosti pacientov.

Prvá iniciatíva spoločného progra movania koordinácie výskumu Alzheimerovej choroby a ďalších neurodegeneratívnych chorôb

Krajiny EÚ označili Alzheimerovu chorobu a súvisiace poruchy za oblasť, v ktorej by sa malo začať prvé spoločné programovanie výskumných činností. Spoločné programovanie sa týka krajín EÚ, ktoré sa chcú zapojiť do vývoja spoločného strategického výskumného programu, prostredníctvom ktorého sa zabezpečí ich účasť na základe variabilného pomeru. 20 európskych krajín už vyjadrilo svoju ochotu podieľať sa na zhromažďovaní zdrojov a vykonávaní výskumu v oblasti, kde by spoločná iniciatíva bola v porovnaní so súčasnými nejednotnými snahami v Európe významným prínosom.

Touto pilotnou iniciatívou spoločného programovania by sa mala pripraviť cesta ďalším iniciatívam spoločného programovania v budúcnosti.

Súvislosti

Alzheimerova choroba a ďalšie demencie patria do širšej skupiny neurodegeneratívnych chorôb. V rokoch 1996 a 1998 prijal Európsky parlament na európskej úrovni uznesenia. Okrem toho sa v rámci stratégie EÚ v oblasti zdravia, ktorú v roku 2007 vypracovala Komisia pod názvom „Spoločne za zdravie“, uvádza, že v kontexte starnutia obyvateľstva je nevyhnutné lepšie pochopiť neurodegeneratívne choroby, ako je Alzheimerova choroba. V roku 2008 Rada vyzvala Komisiu, aby vypracovala akčný plán na boj proti neurodegeneratívnym chorobám a predovšetkým proti Alzheimerovej chorobe. Komisia finančne podporuje výskumné projekty týkajúce sa Alzheimerovej choroby a neurodegeneratívnych chorôb prostredníctvom 7. rámcového programu v oblasti výskumu.

Ďalšie informácie:

Oznámenie Komisie o európskej iniciatíve týkajúcej sa Alzheimerovej choroby a ďalších demencií

http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/alzheimer_en.htm

Stratégia EÚ v oblasti zdravia – Spoločne za zdravie

http://ec.europa.eu/health/ph_overview/strategy/health_strategy_en.htm

Webová stránka „Európa pacientom“

http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_en.htm

Ročenka Demencia 2008:

http://ec.europa.eu/health/ph_information/reporting/docs/2008_dementiayearbook_en.pdf

Zbierka projektov zameraných na výskum mozgu financovaných EÚ:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/brain-research-eu-funding_en.pdf

MEMO/09/ 346 Návrh Komisie na odporúčanie Rady o pilotnej iniciatíve spoločného programovania v oblasti boja proti neurodegeneratívnym chorobám, predovšetkým Alzheimerovej chorobe http://ec.europa.eu/research/press/2009/pdf/com_2009_0379_en.pdf

MEMO/09/ 347 Príklady projektov financovaných EÚ v oblasti neurodegeneratívnych chorôb

MEMO/09/345 Questions and answers on Alzheimer's disease and other dementias


Side Bar