Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Bryssel, 22. heinäkuuta 2009

Euroopan komissio ehdottaa unionin rahastojen hallinnoinnin yksinkertaistamista avuksi alueiden kriisintorjuntaan

Euroopan komissio esittää tänään uusia toimia, joiden tarkoituksena on yksinkertaistaa tiettyjä koheesiopolitiikan hallinnointia koskevia sääntöjä. Nykyisen kriisin taittamiseksi Euroopan taloudelle pyritään antamaan vauhtia parantamalla edellytyksiä uusien hankkeiden aloittamiselle alueilla. Kriisitoimenpiteenä komissio pystyy korvaamaan 100 prosenttisesti jäsenvaltioiden ilmoittamat kulut, jotka liittyvät Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vuosina 2009 ja 2010 rahoitettaviin hankkeisiin.

Aluepolitiikasta vastaavan komissaarin Pawel Sameckin mukaan uusilla toimenpiteillä pyritään auttamaan Euroopan alueita elpymään nopeammin. ”On hoidettava tämänhetkinen tilanne ja samalla vauhditettava pitkän aikavälin politiikan toteuttamista ja helpotettava rahastojen käyttöä”, Samecki totesi .

Euroopan sosiaalirahasto (ESR) kuuluu työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden komissaarin Vladimír Špidlan vastuualueeseen. Hänen mukaansa työttömyyden kasvaessa Euroopassa nopeasti ajankohtana, jolloin valtiontaloudet ovat tiukoilla, jäsenvaltioiden on voitava hyödyntää ESR:ää täysimääräisesti, ja hän katsookin, että ” ESR-hankkeisiin liittyvien kulujen täysi korvaaminen on ratkaisevan tärkeä tuki kansalaisille kriisiaikana ”. Špidla lisäsi näiden poikkeustoimien olevan osoitus eurooppalaisesta solidaarisuudesta heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia kohtaan.

Tänään ilmoitettujen muutosten tavoitteena on helpottaa niiden 455:n koheesiopoliittisen ohjelman toteuttamista, joita on suunniteltu vuosiksi 2007–2013. Niihin investoidaan yhteensä 347 miljardia euroa eli yli kolmannes yhteisön talousarviosta. Tarkoituksena on lisätä investointeja, jotka kohdistuvat nimenomaan hankkeiden vetäjiin ja kriisistä eniten kärsiviin kansalaisiin Euroopan alueilla.

Myös kriisin vaikutukset julkiseen talouteen on otettava huomioon – valtioilla ja alueilla on vaikeuksia hankkia täydentävää rahoitusta eurooppalaisille investoinneille. Komissiossa on todettu, että etenkin suuret infrastruktuurihankkeet käynnistyvät hitaasti.

Tehdyillä muutoksilla selkeytetään eräitä sääntöjä ja yksinkertaistetaan eurooppalaisten rahastojen päivittäishallinnointia. Keskeiset toimet ovat seuraavat:

  • Vuosina 2009 ja 2010 komissio voi kriisiin liittyvänä elvytystoimenpiteenä jäsenvaltioiden pyynnöstä korvata 100 prosenttia julkisista kustannuksista , joita jäsenvaltioille aiheutuu ESR:n rahoitusta saavista hankkeista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jäsenvaltioiden ei tarvitse antaa kansallista osarahoitusta, jolloin ne voivat tehostaa työllisyyttä tukevien hankkeiden toteuttamista. Tämä mahdollisuus ei vaikuta varojen jakamiseen jäsenvaltioiden kesken, rahaston kokonaistalousarvioon eikä jäsenvaltioiden osarahoitusvelvollisuuteen jatkossa.

  • Komissio ehdottaa suurhankkeille yhtä yhteistä hankeluokkaa. Aikaisemmin komissio hyväksyi kaikki hankkeet, joiden kokonaiskustannukset olivat yli 25 miljoonaa euroa ympäristöhankkeissa ja yli 50 miljoonaa muiden alojen hankkeissa. Vastedes kaikkia aloja koskeva hyväksymisraja on 50 miljoonaa euroa. Pienemmät ympäristöhankkeet voidaan näin käynnistää nopeammin.

  • Myös tuloja tuottavia hankkeita (esimerkiksi maksulliset moottoritiet tai maa-alueiden vuokraukseen tai myyntiin liittyvät hankkeet) koskevia sääntöjä yksinkertaistetaan jäsenvaltioille aiheutuvien hallinnollisten kustannusten pienentämiseksi.

  • Jäsenvaltiot voivat jatkossa helpommin tarkistaa koheesiopoliittisia ohjelmiaan vallitsevien realiteettiensa mukaan. Lisäksi eräitä sääntöjä, joiden mukaan investoinnit on pidettävä voimassa viiden vuoden ajan, ei sovelleta konkurssin tekeviin yrityksiin.

  • Energiatehokkuutta ja uusiutuvien energiamuotojen käyttöä asumisessa koskeville aloille pyritään saamaan lisää investointeja, koska kyseisillä aloilla on merkittäviä mahdollisuuksia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen.

  • Komissio ehdottaa muutosta, jolla lisättäisiin joustavuutta maksusitoumusten peruuttamista koskeviin sääntöihin. Esimerkiksi jonkin suuren hankkeen rahoitusosoitus suojattaisiin periaatteessa heti, kun jäsenvaltio jättää hanke-ehdotuksen komissiolle. Nykyisin osuudet suojataan vasta sitten, kun komissio hyväksyy hankkeen.

  • Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) voi tukea asuntojen kunnostamista tai rakentamista sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa oleville yhteisöille, etenkin romaneille, sekä maaseudulla että kaupunkialueilla. Aikaisemmin asuntorakentamiseen ei voinut saada EAKR:n rahoitusta, ja kunnostuksen kohteena saivat olla ainoastaan kaupunkialueilla sijaitsevat asunnot.

  • Jäsenvaltiot ja Euroopan parlamentti olivat pyytäneet koheesiopolitiikan hallinnoinnin yksinkertaistamista etenkin nykyisen kriisin vallitessa. Niiden on annettava lausuntonsa tänään esitellyistä toimenpiteistä.

Kriisin alkamisen jälkeen on tehty lukuisia muita aloitteita Euroopan talouden elvyttämiseksi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

Euroopan unioni torjuu talouskriisin sosiaalisia vaikutuksia:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fi&catId=736


Side Bar