Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SK SL

IP/09/1169

Bryssel den 22 juli 2009

Antitrust: Kommissionen ålägger leverantörer av kalcium­­karbid- och magnesiumbaserade reagenser böter på över 61 miljoner euro för en pris- och marknads­uppdelnings­kartell

Europeiska kommissionen har ålagt nio företag – Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Holding Slovenske elektrarne (för sitt tidigare dotterbolag TDR Metalurgija), Novácke chemické závody och dess tidigare moderbolag 1.garantovaná, SKW Stahl-Metallurgie och dess tidigare moderbolag Evonik Degussa och Arques Industries – att betala böter på 61 120 000 euro för brott mot EG-fördragets förbud mot karteller och konkurrensbegränsande affärs­metoder (artikel 81). Akzo Nobel deltog också men bötfälldes inte eftersom detta företag avslöjande kartellen för kommissionen. Mellan 2004 och 2007 fastställde företagen priser och delade upp marknaderna för kalcium­karbid­pulver, kalcium­karbidgranulat och magnesiumgranulat i en stor del av Europeiska ekonomiska samarbets­området (EES). Kalciumkarbidpulver och magnesium­granulat används i stålindustrin för avsvavling eller deoxidering. Kalciumkarbidgranulat används vid tillverkning av acetylen, en svetsnings­gas. Böterna för Evonik Degussa höjdes med 50 % eftersom detta företag tidigare hade deltagit i liknande överträdelser.

Kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, gjorde följande uttalande: “Industrikunder över hela Europa har drabbats av denna kartell under flera år. Kommissionen tolererar inte denna typ av ekonomiska skador på Europas industriella bas”.

Kommissionens undersökning inleddes med gryningsräder i januari 2007, som föranleddes av en ansökan om immunitet från Akzo Nobel i enlighet med kommissionens tillkännagivande om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden från 2002 (nedan kallat tillkännagivandet om förmånlig behandling ) (se IP/02/247 och MEMO/02/23 ).

Kalciumkarbidpulver och magnesiumgranulat är viktiga produkter i stålframställnings­processen. De avlägsnar syre och svavelföroreningar från det smälta stålet och förbättrar kvaliteten på slutprodukten. Kalciumkarbid i form av granulat används för att tillverka acetylen för gassvetsning genom tillsats av vatten. Acetylen används vanligen i form av flaskgas för metallskärning och -svetsning. De kombinerade marknaderna för kalciumkarbidpulver, kalciumkarbidgranulat och magnesium­granulat inom EEA uppskattas ha ett värde på omkring 175 miljoner euro.

Kartellen

Från april 2004 till januari 2007 drev Akzo Nobel, Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Novácke chemické závody, SKW Stahl-Metallurgie och TDR Metalurgija en kartell som täckte hela EES, utom Spanien, Portugal, Irland och Storbritannien. De delade upp markanden, fördelade kunder och enades om prishöjningar för kalciumkarbidpulver vid minst tolv multilaterala möten, först i en av deltagarnas lokaler och senare på hotell i Tyskland, Österrike, Slovakien och Slovenien. Under dessa möten enades deltagarna också om sina respektive marknadsandelar.

Tillverkarna av kalciumkarbidgranulat (Akzo Nobel, Donau Chemie, Novácke chemické závody och TDR Metalurgija) använde samma multilaterala möten för att samordna sitt beteende och utbyta konkurrenshämmande information.

Som en följd av sitt samarbete i fråga om kalciumkarbidpulver började Almamet, Ecka och SKW Stahl-Metallurgie samverka kring leveranser av magnesiumgranulat, en möjlig ersättning för kalciumkarbidpulver. De organiserade minst fem separata möten på hotell i närheten av Salzburg, vanligen kort efter kalcium­karbid­pulver­mötena. Mekanismen för kalciumkarbidpulverkartellen fungerade som en förebild, bl.a. användning av en marknadsuppdelningstabell som kallades ”Bibeln”.

Böter

Vid fastställandet av böterna tog kommissionen hänsyn till hur respektive företags försäljning påverkats, överträdelsens allvarliga karaktär samt kartellavtalens geografiska räckvidd. Kommissionen höjde böterna för Akzo Nobel med 100 % och för Evonik Degussa med 50 % eftersom dessa företag redan hade bötfällts av kommissionen för tidigare karteller (Akzo Nobel – natriumglukonat - se IP/01/1355 , organisk peroxid - se IP/03/1700 , kolinklorid - se IP/04/1454 och MCAA - se IP/05/61 ; Evonik Degussa – djurfoder - se IP/02/976 ) Akzo Nobel fick dock full immunitet från böter eftersom detta företag var det första att lämna ut information om kartellen i enlighet med kommissionens tillkännagivande om förmånlig behandling från 2002.

Kommissionen tog också hänsyn till att Donau Chemie och Evonik Degussa samarbetade i utredningen och sänkte deras böter med 35 % respektive 20 %.

Böterna grundar sig på 2006 års riktlinjer för beräkning av böter (se IP/06/857 och MEMO/06/256 ), som gällde när meddelandet om invändningar delgavs.

Böter ska betalas enligt följande:

Nedsättning enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling (%)

Nedsättning enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling (euro)

Böter* (euro)

Akzo Nobel (Nederländerna/Sverige)

100

17 400 000

0

Almamet (Tyskland)

0

0

3 040 000

Donau Chemie (Österrike)

35

2 700 000

5 000 000

Ecka Granulate (Tyskland/Österrike)

0

0

6 400 000

Novácke chemické závody och 1.garantovaná (Slovakien)

0

0

19 600 000

SKW Stahl-Metallurgie och Arques Industries (Tyskland)

0

0

13 300 000

Evonik Degussa (Tyskland)

20

1 170 000

4 680 000**

HSE (Slovenien)

0

0

9 100 000

Totalt

61 120 000

*) Juridiska personer inom företaget kan anses solidariskt ansvariga för betalningen av böterna.

**) varav 1 040 000 solidariskt med SKW Stahl-Metallurgie

Skadeståndstalan

Personer eller företag som påverkats av ett konkurrensbegränsande agerande av den typ som är aktuell i detta ärende kan väcka talan och begära skadestånd vid domstolar i medlemsstaterna. Både i EG-domstolens rättspraxis och i rådets förordning 1/2003 har det fastställts att ett kommissionsbeslut utgör bindande bevis i mål inför nationella domstolar om att olagliga metoder kommit till användning. Även om kommissionen har bötfällt de berörda företagen kan skadestånd beviljas utan någon nedsättning på grund av böterna. En vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler har publicerats (se IP/08/515 och MEMO/08/216 ). Mer information inklusive en kort sammanfattning av vitboken finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

För ytterligare upplysningar om kommissionens åtgärder mot karteller, se MEMO/09/344 .


Side Bar