Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV SL

IP/09/ 1169

V Bruseli 22. júla 2009

Antitrustové opatrenia: Komisia potrestala dodávateľov činidiel na báze acetylidu vápenatého a horčíka za stanovovanie cien a kartelové rozdelenie trhu pokutou vo výške prevyšujúcej 61 miliónov eur

Európska komisia udeli la pokuty v celkovej výške 61 120 000 eur deviatim spoločnostiam – Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Holding Slovenske elektrarne (za jej bývalú dcérsku spoločnosť TDR Metalurgija), Novácke chemické závody a jej bývalej materskej spoločnosti 1. garantovaná, SKW Stahl-Metallurgie a jej bývalým materským spoločnostiam Evonik Degussa a Arques industries – za porušenie zákazu vytvárania kartelov a postupov obmedzujúcich hospodársku súťaž zakotveného v Zmluve o ES (článok 81). Na dohode sa podieľala aj spoločnosť Akzo Nobel, ktorá nedostala pokutu, keďže existenciu kartelu oznámila Komisii. V období rokov 2004 až 2007 spoločnosti stanovili ceny a rozdelili si trhy s práškovým acetylidom vápenatým, granulovaným acetylidom vápenatým a granulovaným horčíkom vo veľkej časti Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Práškový acetylid vápenatý a granulovaný horčík sa používajú v oceliarskom priemysle na odsírenie a odkysličenie. Granulovaný acetylid vápenatý sa používa na výrobu acetylénu, čiže zváracieho plynu. Spoločnosť Evonik Degussa dostala pokutu vyššiu o 50%, keďže už v minulosti porušila zmluvu podobným spôsobom.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroes povedala: „Tento kartel poškodzoval priemyselných zákazníkov po celej Európe už niekoľko rokov. Komisia nebude takéto hospodárske ujmy spôsobené priemyselnej základni Európy tolerovať.“

Komisia začala prípad vyšetrovať po neohlásených inšpekciách v januári 2007, ktoré sa uskutočnili po tom, ako spoločnosť Akzo Nobel požiadala o imunitu v zmysle oznámenia o zhovievavosti z roku 2002 (pozri IP/02/247 a MEMO/02/23 ).

Práškový acetylid vápenatý a granulovaný horčík sú v procese výroby ocele veľmi dôležité. Pomocou nich sa z roztavenej ocele odstraňujú kyslíkové a sírové nečistoty a zvyšuje kvalita konečného výrobku. Z granulovaného acetylidu vápenatého sa pridaním vody vyrába plynný acetylén používaný pri zváraní. Acetylén sa zvyčajne používa vo fľaškovanej forme na rezanie a zváranie kovov. Odhadovaná hodnota trhov s práškovým acetylidom vápenatým, granulovaným acetylidom vápenatým a granulovaným horčíkom v rámci EHP dosahuje asi 175 miliónov eur.

Kartel

Od apríla 2004 do januára 2007 sa spoločnosti Akzo Nobel, Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Novácke chemické závody, SKW Stahl-Metallurgie a TDR Metalurgija podieľali na karteli v celom EHP okrem Španielska, Portugalska, Írska a Spojeného kráľovstva. Na minimálne dvanástich viacstranných stretnutiach si rozdelili trh, pridelili zákazníkov a dohodli sa na zvýšení cien za práškový acetylid vápenatý, a to najprv v priestoroch jedného z účastníkov a neskôr v hoteloch v Nemecku, Rakúsku, na Slovensku a v Slovinsku. Počas týchto stretnutí sa účastníci dohodli aj na príslušných trhových podieloch.

Výrobcovia granulovaného acetylidu vápenatého (Akzo Nobel, Donau Chemie, Novácke chemické závody a TDR Metalurgija) na týchto stretnutiach skoordinovali svoj postup a vymenili si informácie, ktoré sú v rozpore s hospodárskou súťažou.

V dôsledku tajnej dohody o práškovom acetylide vápenatom sa spoločnosti Almamet, Ecka and SKW Stahl-Metallurgie začali tajne dohadovať aj o dodávkach granulovaného horčíka, ktorým možno nahradiť práškový acetylid vápenatý. V hoteloch v okolí Salzburgu zorganizovali najmenej päť samostatných stretnutí, zvyčajne bezprostredne po stretnutiach o práškovom acetylide vápenatom. Systém fungovania kartelu týkajúceho sa práškového acetylidu vápenatého slúžil ako príklad. Jeho súčasťou bola napríklad tabuľka o rozdelení trhu s názvom Biblia.

Pokuty

Pri určovaní výšky pokút Komisia zohľadnila príslušné podiely zúčastnených spoločností na predaji, ako aj veľmi vážnu povahu porušenia a zemepisný rozsah kartelových dohôd. Komisia zvýšila pokutu spoločnosti Akzo Nobel o 100 % a spoločnosti Evonik Degussa o 50 %, pretože im už v minulosti udelila pokutu za účasť v karteloch (Akzo Nobel – glukonát sodný - pozri IP/01/1355 , organický peroxid - pozri IP/03/1700 , cholín chlorid - pozri IP/04/1454 a kyselina chlóroctová (MCAA) - pozri IP/05/61 ; Evonik Degussa - krmivá - pozri IP/02/976 ). Spoločnosť Akzo Nobel však získala v zmysle oznámenia Komisie o zhovievavosti z roku 2002 úplnú imunitu voči pokutám, pretože ako prvá o karteli poskytla informácie.

Komisia zohľadnila aj spoluprácu spoločností Donau Chemie a Evonik Degussa pri vyšetrovaní a znížila im pokuty o 35%, resp. 20%.

Pokuty sa v tomto prípade stanovujú na základe Usmernení o pokutách z roku 2006 (pozri IP/06/857 a MEMO/06/256 ), ktoré boli v platnosti v čase oznámenia námietok.

Pokuty boli uložené takto:

Zníženie v zmysle oznámenia o zhovievavosti (%)

Zníženie v zmysle oznámenia o zhovievavosti (€)

Pokuta* (€)

Akzo Nobel (Holandsko/Švédsko)

100

17 400 000

0

Almamet (Nemecko)

0

0

3 040 000

Donau Chemie (Rakúsko)

35

2 700 000

5 000 000

Ecka Granulate (Nemecko/Rakúsko)

0

0

6 400 000

Novácke chemické závody a 1. garantovaná (Slovensko)

0

0

19 600 000

SKW Stahl-Metallurgie a ARQUES Industries (Nemecko)

0

0

13 300 000

Evonik Degussa (Nemecko)

20

1 170 000

4 680 000**

HSE (Slovinsko)

0

0

9 100 000

SPOLU

61 120 000

(*) Právnické osoby v rámci podniku môžu za zaplatenie pokuty ručiť spoločne a samostatne.

(**) z toho 1 040 000 spoločne a samostatne so spoločnosťou SKW Stahl-Metallurgie

Žaloby o náhradu škody

Ktorákoľvek osoba alebo firma poškodená postupom narúšajúcim hospodársku súťaž ako v uvedenom prípade, môže podať žalobu na súd v príslušnom členskom štáte a žiadať o náhradu. Judikatúra Súdneho dvora a nariadenie Rady č. 1/2003 potvrdzujú, že rozhodnutie Komisie je pred vnútroštátnymi súdmi záväzným dôkazom, že k takému postupu došlo a že bol nezákonný. Hoci Komisia udelila zúčastneným spoločnostiam pokutu, môže im byť udelená aj povinnosť nahradiť škody bez zníženia pokuty. Nedávno bola uverejnená biela kniha o antitrustových opatreniach - žalobách o náhradu škody (pozri IP/08/515 a MEMO/08/216 ). Ďalšie informácie vrátane zhrnutia bielej knihy pre občanov sú k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Ďalšie informácie o protikartelových opatreniach Komisie nájdete v dokumente

MEMO/09/ 344 .


Side Bar