Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1153

Bryssel, den 16 juli 2009

Kommissionen antar nya regler för att förebygga och åtgärda gaskriser

E uropeiska kommissionen antog i dag en ny förordning för att trygga gasförsörjningen på den inre marknaden för gas. Förslaget till förordning skulle stärka det nuvarande EU-systemet för att trygga gasförsörjningen, genom att säkerställa att alla medlemsstater samt aktörerna på deras gasmarknader aktivt och i god tid ser till förebygga och begränsa konsekvenserna av potentiella avbrott i gasförsörjningen. Den skulle även bidra med samarbetsverktyg åt medlemsstaterna, som effektivt skulle kunna åtgärda alla eventuella större avbrott i gasförsörjningen.

" Tryggandet av energiförsörjningen kommer att vara en av huvudprioriteringarna under följande år" säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso. " Vi måste ha det bästa i sikte men vara förberedda på det värsta. Europa måste dra lärdom från tidigare kriser och försäkra sig om att invånarna aldrig mer råkar illa ut utan egen förskyllan. Genom det här förslaget från kommissionen skulle medlemsstaterna tvingas förbereda sig för ytterligare avbrott i gasförsörjningen och sedan samarbeta om det inträffar".

Andris Pieblags, kommissionsledamot med ansvar för energifrågor, påpekar att " Vi har varit medvetna ett tag nu om att de åtgärder som redan existerar för att lösa gaskriser är otillräckliga. Våra farhågor bekräftades genom gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina i januari 2009 " . Han uppmanar rådet och Europaparlamentet att snabbt anta de nya förslagen. " Alla medlemsstater är medvetna om att vi behöver gemensamma EU-normer för en tryggad gasförsörjning, och sådana normer föreslår vi i dag " .

Genom den nya förordningen uppmanas medlemsstaterna att vara förberedda på ett avbrott i gasförsörjningen. Detta ska uppnås genom tydliga och effektiva beredskapsplaner som involverar alla berörda parter och som till fullo inkluderar ett EU-perspektiv vid allvarliga avbrott. Beredskapsplanerna ska baseras på lämpliga riskbedömningar.

Den föreslagna förordningen om tryggad gasförsörjning skulle införa en gemensam indikator för att avgöra om ett gasförsörjningsavbrott är allvarligt. Då faller det under benämningen N-1, vilket betyder att en betydande del av gasinfrastrukturen eller motsvarande komponent (till exempel en utländsk gasledning eller produktionsanläggning) stängs ned. Enligt förordningen ska alla medlemsstater ha en behörig myndighet som är ansvarig för att följa utvecklingen inom gasförsörjningen, se över risker i samband med försörjningen och dessutom skapa förebyggande handlingsplaner samt beredskapsplaner. Dessutom skulle medlemsstaterna vara förpliktade att föra ett nära samarbete i krislägen, bland annat genom en bättre fungerande grupp för samordning av gasförsörjningen och genom delad tillgång till pålitlig information vad gäller gasförsörjningen.

Den föreslagna förordningen innebär att alla konsumenter inom EU får tillgång till en tryggad gasförsörjning. Det skulle även innebära utökade möjligheter för investeringar i nya gränsöverskridande förbindelser, nya importled och möjligheter till omvänt flöde och lagring. Detta är punkter som även stöds av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa. Vidare visar förordningen på det växande ömsesidiga beroendet av gasleveranser inom den Europeiska marknaden. Den ger dessutom EU en säker grund för att effektivare försvara sina intressen gentemot externa gasleverantörer.

Den föreslagna förordningen har förberetts i samarbete med medlemsstaterna och gasbranschen, däribland gruppen för samordning av gasförsörjningen inom EU. Förordningen har särkskilt begärts av Europeiska rådet, Europaparlamentet och rådet (energi) som den 19 februari 2009 begärde en ny förordning för att förbättra EU:s beredskapsplaner inom gasförsörjning och ersätta 2004 års direktiv om en tryggad gasförsörjning.

EU förbrukar mycket gas, och gaskrisen i januari 2009 visade på svagheterna i dagens metoder för att hantera avbrott i försörjningen. I dag utgör gas mer än en fjärdedel av EU:s energiförsörjning. Över hälften av detta kommer från leverantörer utanför EU, och 2020 kommer antagligen mer än 80 % av den gas som används inom unionen att importeras. Redan i dag är vissa av medlemsstaterna helt beroende av importerad gas.

For more information see this website .


Side Bar