Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1153

V Bruseli 16. júla 2009

Komisia prijíma nové pravidlá na zabránenie krízam v oblasti dodávok plynu a na ich zvládnutie

Európska komisia dnes prijala nové nariadenie na zvýšenie bezpečnosti dodávok plynu v rámci vnútorného trhu s plynom. Navrhnuté nariadenie by posilnilo existujúci systém EÚ v oblasti bezpečnosti dodávok plynu zabezpečením toho, že všetky členské štáty a ich subjekty na trhu s plynom prijmú v dostatočnom predstihu účinné opatrenia na zabránenie a zmiernenie následkov prípadných prerušení dodávok plynu. Toto nariadenie by vytvorilo mechanizmy spolupráce s cieľom účinne zvládnuť akékoľvek vážne prerušenia dodávok plynu, ku ktorým by mohlo dôjsť.

Predseda komisie José Manuel Barroso vyhlásil: „Zvýšiť energetickú bezpečnosť bude jednou z hlavných priorít v nadchádzajúcich rokoch. Musíme pracovať s tými najlepšími úmyslami, no byť pripravení na najhoršie. Európa sa musí poučiť z predchádzajúcich kríz a zabezpečiť, aby európski občania už nikdy netrpeli chladom, ktorý si sami nezavinili. Tento návrh Komisie by zaviazal členské štáty k tomu, aby boli pripravené a spolupracovali v prípade ďalších prerušení dodávok plynu“.

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs vyzval Radu a Európsky parlament, aby urýchlene prijali návrhy. „Už určitú dobu vieme, že existujúce opatrenia na zvládanie núdzových situácií v súvislosti s dodávkami plynu nie sú dostatočné. Rusko-ukrajinský spor o plyn v januári 2009 potvrdil naše obavy. Všetky členské štáty uznávajú, že sú potrebné spoločné normy týkajúce sa bezpečnosti dodávok plynu pre celú EÚ. A práve také normy dnes navrhujeme“, uviedol komisár Piebalgs.

Nové nariadenie vyžaduje od členských štátov, aby boli plne pripravené v prípade prerušenia dodávok prostredníctvom presných a účinných núdzových plánov zahŕňajúcich všetky zúčastnené strany a plne zohľadňujúcich rozmer EÚ v rámci akéhokoľvek vážneho prerušenia dodávok plynu. Tieto plány budú vychádzať z príslušných posúdení rizík.

Navrhnuté nariadenie o bezpečnosti dodávok plynu by poskytlo spoločný ukazovateľ, ktorým sa definuje vážne prerušenie dodávok plynu. Tento ukazovateľ je známy ako N-1, t. j. výpadok dôležitej infraštruktúry v oblasti zásobovania alebo rovnocenného zariadenia (napr. dovozného plynovodu alebo výrobného zariadenia). Všetky členské štáty by na základe tohto nariadenia museli určiť príslušný orgán, ktorý by bol zodpovedný za monitorovanie vývoja v oblasti dodávok plynu, posudzovanie rizík zásobovania plynom, vypracovanie preventívnych akčných plánov a núdzových plánov. Členské štáty by na jeho základe museli ďalej úzko spolupracovať v krízových situáciách vrátane účasti v posilnenej Koordinačnej skupine pre plyn a spoločného prístupu k spoľahlivým informáciám a údajom o dodávkach.

Navrhnuté nariadenie by zabezpečilo, že všetci spotrebitelia EÚ budú mať úžitok z vysokej úrovne bezpečnosti dodávok plynu. Zlepšilo by rámec pre investovanie do nových cezhraničných vzájomných prepojení, nových dovozných koridorov, kapacít spätného toku a zásobníkov aj s podporou európskeho plánu na oživenie hospodárstva. Toto nariadenie potvrdzuje väčšiu vzájomnú závislosť dodávok plynu v rámci jednotného európskeho trhu s plynom a je pevným základom účinnejšej ochrany záujmov EÚ v rámci vzťahov s externými dodávateľmi plynu.

Navrhnuté nariadenie bolo pripravované v úzkej spolupráci s členskými štátmi a plynárenským priemyslom vrátane Koordinačnej skupiny pre plyn. Je odpoveďou na špecifickú požiadavku Európskej rady, Európskeho parlamentu a Rady pre energetiku z 19. februára 2009, aby komisár pre energetiku urýchlene pripravil nový nástroj, ktorý by vylepšil rámec núdzovej reakcie EÚ na problémy s plynom a ktorým by sa nahradila smernica o bezpečnosti dodávok plynu z roku 2004.

EÚ je významným spotrebiteľom plynu a plynová kríza v januári 2009 odhalila slabé stránky súčasných mechanizmov zvládania prerušení dodávok. Dodávky plynu predstavujú v súčasnosti viac ako jednu štvrtinu dodávok energie v rámci EÚ. Viac ako polovica tohto plynu pochádza z externých zdrojov a do roku 2020 sa bude do EÚ pravdepodobne dovážať viac ako 80 % plynu. Niektoré členské štáty sú úplne závislé od dovezeného plynu.

For more information see this website .


Side Bar