Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1153

Bruksela, 16 lipca 2009 r.

Komisja przyjmuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dostaw gazu

Komisja Europejska przyjęła dzisiaj wniosek dotyczący nowego rozporządzenia, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa dostaw gazu na rynku wewnętrzn ym. Dzięki proponowanemu rozporządzeniu możliwe będzie wzmocnienie obecnego systemu bezpieczeństwa dostaw gazu w UE. Państwa członkowskie i ich organy odpowiedzialne za rynek gazu będą miały za zadanie odpowiednio wcześnie podjąć działania zapobiegające skutkom ewentualnych zakłóceń w dostawach gazu i łagodzące ich skutki. Powstaną również mechanizmy umożliwiające państwom członkowskim skuteczną współpracę w przypadku ewentualnych większych tego typu zakłóceń.

Przewodniczący Komisji, José Manuel Barroso powiedział, „Wzrost bezpieczeństwa zaopatrzenia w energię będzie jednym z priorytetów na najbliższe lata. Musimy wypracować najlepsze rozwiązania, żeby być przygotowanym na najgorsze. Europa musi wyciągnąć wnioski z poprzednich kryzysów i zapewnić obywateli, że nie zostaną już nigdy zdani sami na siebie, nie z własnej winy. Wniosek przedstawiony przez Komisję zobowiązuje państwa członkowskie do gotowości i współpracy na wypadek zakłóceń w dostawach gazu.”

Komisarz ds. energii, Andris Piebalgs, wezwał Radę i Parlament Europejski do jak najszybszego przyjęcia proponowanych uregulowań. „Od pewnego czasu zdajemy sobie sprawę, że obecne zasady działania w razie niedoborów gazu są niewystarczające. Rosyjsko-ukraiński konflikt gazowy ze stycznia 2009 r. tylko potwierdził nasze obawy. Wszystkie państwa członkowskie są zgodne, że potrzebujemy wspólnych zasad regulujących bezpieczeństwo dostaw gazu w całej UE. Dzisiaj właśnie proponujemy ich wprowadzenie w życie”, powiedział komisarz Piebalgs.

Nowe rozporządzenie zobowiązuje państwa członkowskie do pełnej gotowości na wypadek zakłóceń w dostawach poprzez stworzenie jasnych i skutecznych planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, przy udziale wszystkich zainteresowanych stron. Plany te mają w pełni uwzględniać europejski wymiar każdego większego zakłócenia w zaopatrzeniu. Będą one oparte na odpowiedniej ocenie ryzyka.

Proponowane rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa zaopatrzenia w gaz określa wspólny wskaźnik, definiujący poważne zakłócenie dostaw gazu. Wskaźnik ten, oznaczony N-1, pozwala na obliczenie skutków zamknięcia ważnej infrastruktury dostawczej (np. gazociągu importowego lub obiektu produkcyjnego). Od państw członkowskich wymaga się zaangażowania właściwego organu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie rozwoju sytuacji w dostawie gazu, ocenę ryzyka dostaw, opracowanie planów działań zapobiegawczych oraz planów na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Państwa członkowskie będą również zobowiązane do ścisłej współpracy w razie kryzysu, w tym również do wzmocnienia Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu oraz do stworzenia wspólnego systemu dostępu do rzetelnych informacji i danych o dostawach.

Proponowane rozporządzenie zapewni wszystkim konsumentom w UE wysoki poziom bezpieczeństwa pod względem zaopatrzenia w gaz. Poprawi również możliwości inwestowania w nowe transgraniczne połączenia międzysystemowe, nowe korytarze importowe, zdolność magazynową i przesyłową dla przepływu odwrotnego, w połączeniu ze wsparciem w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej. W dokumencie potwierdza się również większą współzależność w dostawach gazu w ramach jednolitego rynku gazu w Europie oraz tworzy się solidne podstawy skuteczniejszej obrony interesów UE w relacjach z zewnętrznymi dostawcami gazu.

Rozporządzenie zostało przygotowane w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu, m.in. Grupy Koordynacyjnej ds. Gazu. Jest ono odpowiedzią na apel Rady Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady ds. Energii – w dniu 19 lutego 2009 r. instytucje te zwróciły się do komisarza z prośbą o pilne przygotowanie nowego instrumentu usprawniającego reagowanie UE w wypadku sytuacji nadzwyczajnej, który zastąpiłby dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu z 2004 r.

Unia Europejska jest dużym konsumentem gazu, a kryzys w styczniu 2009 r. unaocznił słabość obecnych mechanizmów reagowania na zakłócenia w dostawach. Gaz stanowi obecnie jedną czwartą źródeł zaopatrzenia w energię w UE. Ponad połowa gazu pochodzi ze źródeł zewnętrznych, a do 2020 r. udział importu wyniesie przypuszczalnie ponad 80%. Niektóre państwa członkowskie są już obecnie całkowicie zależne od importu gazu.

For more information see this website .


Side Bar