Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1153

Brussel , 16 juli 2009

De Commissie stelt nieuwe regels vast om crisissen bij de gasvoorziening te voorkomen en te ondervangen

De Commissie heeft vandaag een nieuwe verordening vastgesteld om de gasvoorzieningszekerheid in het kader van de interne gasmarkt te verbeteren. De voorgestelde verordening zal het bestaande EU-systeem voor het veiligstellen van de gasvoorziening versterken door ervoor te zorgen dat alle lidstaten en spelers op de gasmarkt van tevoren doeltreffende actie nemen om potentiële verstoringen van de gasvoorziening te voorkomen en zo goed mogelijk te ondervangen. Hierbij moeten ook mechanismen voor samenwerking tussen de lidstaten worden opgezet teneinde belangrijke verstoringen van de gasvoorziening op efficiënte wijze op te vangen.

Commissievoorzitter José Manuel Barroso verklaarde: "Een verhoogde energie­zekerheid wordt de komende jaren één van de topprioriteiten. We moeten streven naar een optimale situatie, maar ons tegelijkertijd voorbereiden op het ergste. Europa moeten lessen trekken uit de vorige crisissen en ervoor zorgen dat de Europese burgers nooit meer in de kou achterblijven zonder dat zij daar enige schuld aan hebben. Dit voorstel van de Commissie zal de lidstaten ertoe verplichten om voorbereid te zijn en samen te werken in het geval van toekomstige verstoringen van de gasvoorziening".

Het met het energiebeleid belaste Commissielid, de heer Andris Piebalgs, heeft de Raad en het Europees Parlement ertoe opgeroepen de voorstellen snel goed te keuren. "Wij beseffen reeds geruime tijd dat de bestaande regelingen om noodsituaties bij de gasvoorziening op te vangen ontoereikend zijn. Het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne van januari 2009 heeft onze vrees bevestigd. Alle lidstaten erkennen de noodzaak van gemeenschappelijke normen voor de continuïteit van de gasvoorziening in het geheel van de EU. Het zijn deze normen die we vandaag voorstellen", aldus Commissielid Piebalgs.

Overeenkomstig de nieuwe verordening moeten de lidstaten ten volle zijn voorbereid op eventuele onderbrekingen van de gastoevoer , meer bepaald door duidelijke en effectieve noodplannen op te stellen waarbij alle betrokken partijen betrokken zijn en door volledig rekening te houden met de EU-dimensie van belangrijke crisissen op het gebied van de voorziening. Deze plannen moeten gebaseerd zijn op passende risico-evaluaties.

De voorgestelde verordening over de gasvoorzieningszekerheid zal een gemeenschappelijke indicator bevatten ter definitie van ernstige verstoringen van de gasvoorziening. Dit wordt de N-1-indicator genoemd, d.w.z. het stilvallen van een belangrijke voorzieningsinfrastructuur of equivalente installatie (bv. een belangrijke pijpleiding of productiefaciliteit). Krachtens de verordening moeten alle lidstaten een bevoegde instantie aanwijzen die verantwoordelijk is voor de monitoring van ontwikkelingen bij de gasvoorziening, de beoordeling van de desbetreffende risico's, de vaststelling van preventieve actieplannen en de uitwerking van noodplannen. De lidstaten worden er ook toe verplicht om in het geval van een crisis nauw met elkaar samen te werken, onder meer door een versterking van de Groep Coördinatie gas en door gedeelde toegang tot belangrijke gegevens en informatie betreffende de gastoevoer.

De voorgestelde verordening zal waarborgen dat alle EU-afnemers kunnen profiteren van een hoog niveau van gasvoorzieningszekerheid . Zij zal het kader voor investeringen in grensoverschrijdende interconnecties, nieuwe invoer­corridors en bidirectionele-stroom‑ en opslagcapaciteit verbeteren, wat voorts ook zal worden ondersteund door het Europees plan voor economisch herstel. De grotere onderlinge afhankelijkheid op het gebied van de gasvoorziening binnen de interne Europese gasmarkt wordt bevestigd en ten slotte beschikt de EU dankzij de verordening over een gezonde basis om haar belangen ten aanzien van externe gasleveranciers op een doeltreffender wijze te verdedigen.

De voorgestelde verordening is opgesteld in nauwe samenwerking met de lidstaten en de gassector, inclusief de Groep Coördinatie gas . Zij biedt een antwoord op het specifieke verzoek van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Energieraad, die het met het energiebeleid belaste Commissielid op 19 februari 2009 hebben verzocht met spoed een nieuw instrument op te zetten om de reactie van de EU op noodsituaties bij de gasvoorziening te verbeteren en daarmee de richtlijn inzake veiligstelling van de aardgasvoorziening van 2004 te vervangen.

De EU is een grote gasconsument en de gascrisis van januari 2009 heeft de zwakheid van de huidige mechanismen ter reactie op onderbrekingen van de gasvoorziening duidelijk aan het licht gebracht. Gas is momenteel goed voor een kwart van de energievoorziening van de EU. Meer dan de helft van dit gas wordt betrokken uit externe bronnen en naar verwachting zal tegen 2020 meer dan 80% van het EU-gas uit derde landen worden ingevoerd. Bepaalde lidstaten zijn nu reeds volledig afhankelijk van ingevoerd gas.

For more information see this website .


Side Bar