Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1153

Βρυξέλλες 16 Ιουλίου 2009

Η Επιτροπή εγκρίνει νέους κανόνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των κρίσεων στον τομέα του εφοδιασμού με φυσικό αέριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέο κανονισμό για να βελτιώσει την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου . Ο προτεινόμενος κανονισμός θα ενισχύσει το ήδη υφιστάμενο σύστημα της ΕΕ για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο εξασφαλίζοντας ότι όλα τα κράτη μέλη και οι φορείς που συμμετέχουν στις αγορές φυσικού αερίου τους θα αναλαμβάνουν αποτελεσματική δράση λίαν εγκαίρως με στόχο την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων ενδεχομένων διαταραχών του εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Παράλληλα θα δημιουργήσει μηχανισμούς συνεργασίας των κρατών μελών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση οιασδήποτε μείζονος διαταραχής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής , Jos é Manuel Barroso , δήλωσε τα εξής, « Η αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας θα είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες κατά τα προσεχή χρόνια. Πρέπει να προσπαθούμε για το καλύτερο αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για το χειρότερο. Η Ευρώπη πρέπει να διδαχθεί από τα λάθη της κατά τις προηγούμενες κρίσεις και να φροντίσει ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες να μην μείνουν ξανά μέσα στο κρύο εξαιτίας δικών τους λαθών. Αυτή η πρόταση της Επιτροπής θα υποχρεώσει τα κράτη μέλη να προετοιμασθούν και να συνεργασθούν στο μέλλον σε περιπτώσεις διακοπής της παροχής φυσικού αερίου».

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας κ. Andris Piebalgs κάλεσε το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τάχιστα τις εν λόγω προτάσεις. “Εδώ και αρκετό καιρό είχαμε υπόψη μας ότι οι υφιστάμενες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο δεν ήταν επαρκείς. Η διαμάχη της Ρωσίας με την Ουκρανία όσον αφορά το φυσικό αέριο τον Ιανουάριο του 2009 επιβεβαίωσε τους φόβους μας. Όλα τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι χρειαζόμαστε κοινά πρότυπα ασφαλείας όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο για το σύνολο της ΕΕ. Αυτά είναι ακριβώς τα πρότυπα που προτείνονται σήμερα", δήλωσε ο Επίτροπος κ. Piebalgs.

Ο νέος κανονισμός καλεί τα κράτη μέλη να προετοιμαστούν πλήρως σε περίπτωση διαταραχής του ανεφοδιασμού, εγκρίνοντας σαφή και αποτελεσματική σχέδια αντιμετώπισης αναλόγων εκτάκτων καταστάσεων στα οποία να συμμετέχουν όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και να ενσωματώνεται η διάσταση της ΕΕ κάθε σημαντικής διακοπής του εφοδιασμού. Τα σχέδια επιβάλλεται να βασίζονται στις ενδεδειγμένες αναλύσεις κινδύνου.

Ο προτεινόμενος κανονισμός όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο θα παράσχει κοινό δείκτη για τον ορισμό της έννοιας της σοβαρής διαταραχής του εφοδιασμού με φυσικό αέριο . Ο δείκτης αυτός είναι γνωστός ως N-1 και αφορά τη διακοπή λειτουργίας μείζονος σημασίας υποδομής εφοδιασμού ή ισοδύναμο φαινόμενο (π.χ. διακοπή λειτουργίας των αγωγών εισαγωγής ή των εγκαταστάσεων παραγωγής). Καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν κάποια ως αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, την αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει ο εφοδιασμός με φυσικό αέριο, την εκπόνηση προληπτικού χαρακτήρα σχεδίων δράσης και τη διαμόρφωση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Θα επιβάλει επίσης στα κράτη μέλη την υποχρέωση να συνεργάζονται στενά σε περίπτωση κρίσης, μεταξύ άλλων και μέσω συντονιστικής ομάδας για το φυσικό αέριο με διευρυμένες αρμοδιότητες και μέσω της επιμερισμένης πρόσβασης σε αξιόπιστες πληροφορίες και δεδομένα όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο.

Ο προτεινόμενος κανονισμός θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τα υψηλά επίπεδα ασφάλειας του εφοδιασμού με φυσικό αέριο . Τοιουτοτρόπως θα βελτιωθεί το πλαίσιο για επενδύσεις σε νέες διασυνοριακές διασυνδέσεις και σε νέους διαδρόμους εισαγωγής, καθώ και το δυναμικό και τις μονάδες αποθήκευσης αντίστροφης ροής, που θα υποστηριχθούν επίσης και από το ευρωπαϊκό σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης. Ο κανονισμός επιβεβαιώνει την μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση των επιμέρους δικτύων εφοδιασμού με φυσικό αέριο στο πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου. Παράλληλα αποτελεί στέρεο υπόβαθρο για την αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων της ΕΕ σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με τους εξωτερικούς φορείς παροχής φυσικού αερίου.

Ο προτεινόμενος κανονισμός συντάχτηκε σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τον κλάδο του φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανόμενης και της ομάδας συντονισμού για το φυσικό αέριο . Ανταποκρίνεται σε ειδικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ενέργειας που κάλεσαν τον Επίτροπο Ενέργειας στις 19 Φεβρουαρίου 2009 να μεριμνήσει για την γρήγορη εκπόνηση νομοθετικής πράξης που να βελτιώσει το πλαίσιο που παρέχεται για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων στην ΕΕ όσον αφορά το φυσικό αέριο, ώστε να αντικατασταθεί η οδηγία για την ασφάλεια του εφοδιασμού με φυσικό αέριο που χρονολογείται από το 2004.

Η ΕΕ αποτελεί μεγάλο καταναλωτή φυσικού αερίου και η κρίση του Ιανουαρίου του 2009 όσον αφορά τον εφοδιασμό με φυσικό αέριο απέδειξε ότι υφίστανται αδυναμίες στους μηχανισμούς που έχουν καθιερωθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση των διαταραχών του εφοδιασμού. Η συμβολή του φυσικού αερίου στον ενεργειακό εφοδιασμό της ΕΕ υπερβαίνει πλέον το 25%. Περισσότερο από το 50% του αναλωνόμενου φυσικού αερίου στην ΕΕ προέρχεται από εξωτερικές πηγές και μέχρι το 2020 ενδέχεται το εισαγόμενο φυσικό αέριο στην ΕΕ να υπερβαίνει το 80% της καταναλωμένης ποσότητας φυσικού αερίου σε αυτήν. Ορισμένα κράτη μέλη εξαρτώνται ήδη πλήρως από το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

For more information see this website .


Side Bar