Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1153

Bruxelles, den 16. juli 2009

Kommissionen vedtager nye regler til forebyggelse og håndtering af gasforsyningskriser

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en ny forordning, som har til formål at øge forsyningssikkerheden på det indre gasmarked. Den foreslåede forordning tjener til at styrke den nuværende EU-ordning for gasforsyningssikkerhed ved at sikre, at alle medlemsstaterne og aktørerne på gasmarkedet træffer effektive foranstaltninger til at afbøde konsekvenserne af potentielle afbrydelser i gasforsyningen. Den omfatter også en mekanisme for samarbejde mellem medlemsstaterne, således at de kollektivt kan sætte effektivt ind over for eventuelle større afbrydelser i gasforsyningen.

Formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, udtalte følgende: "Større energiforsyningssikkerhed vil være et af vore vigtigste mål i de kommende år. Vi skal arbejde hen imod det bedste, men være forberedte på det værste. Europa skal lære af tidligere kriser og sørge for, at europæiske borgere aldrig igen uforskyldt bliver ladt i stikken uden varme. Kommissionens forslag indebærer, at medlemsstater ne forpligtes til at være beredte og arbejde sammen i tilfælde af nye gasafbrydelser."

Energikommissær Andris Piebalgs opfordrede Rådet og Europa-Parlamentet til at vedtage forslagene hurtigst muligt. "Vi har længe vidst, at de eksisterende foranstaltninger til h åndtering af forsyningskriser var utilstrækkelige. Gasstriden mellem Rusland og Ukraine i januar 2009 bekræftede vore bange anelser. Alle medlemsstaterne er enige om, at vi har brug for fælles EU-standarder, når det gælder gasforsyningssikkerhed. Det er netop de standarder, vi fremsætter forslag om i dag", sagde kommissær Piebalgs.

Den nye forordning kræver, at medlemsstaterne er fuldt ud forberedte på eventuelle forsyningsafbrydelser. De skal opstille klare og effektive beredskabsplaner, som inddrager alle de berørte parter, og som i tilfælde af en væsentlig afbrydelse tager fuldt ud hensyn til EU-dimensionen. Planerne skal være baseret på hensigtsmæssige risikovurderinger.

Den foreslåede forordning om gasforsyningssikkerhed fastsætter desuden en fælles indikator, som bruges til at definere, hvad der betragtes som en væsentlig forsyningsafbrydelse. Denne indikator kaldes N-1, og den definerer en væsentlig forsyningsafbrydelse som en afbrydelse af en væsentlig forsyningsinfrastruktur eller tilsvarende (f.eks. en gasimportledning eller en produktionsfacilitet). Alle medlemsstaterne skal udpege en myndighed, som skal være ansvarlig for løbende at overvåge gasforsyningen, vurdere risikoen for forsyningerne og opstille forebyggende handlingsplaner og beredskabsplaner. Medlemsstaterne forpligtes desuden til at arbejde tæt sammen i krisesituationer. Samarbejdet skal bl.a. ske gennem Gaskoordineringsgruppen, som får større betydning, og der skal være fælles adgang til pålidelige oplysninger om forsyningssituationen.

F orordningen har også til formål at sikre, at alle EU-borgere nyder godt af et højt sikkerhedsniveau, når det gælder gasforsyninger. Den tager ligeledes sigte på, bl.a. med støtte fra den europæiske økonomiske genopretningsplan, at forbedre rammerne for investeringer i nye sammenkoblinger på tværs af landegrænserne, nye importkorridorer og kapacitet for reverse flow og lagring. Forordningen betyder, at gasleverandørerne på det indre gasmarked bliver mere indbyrdes afhængige. Den udgør ligeledes et solidt grundlag for Den Europæiske Union, når den skal forsvare sine interesser over for gasleverandører i tredjelande.

Forordningen er udarbejdet i nært samarbejde med medlemsstaterne, gasindustrien og Gaskoordineringsgruppen. Med den nye forordning imødekommes den udtrykkelige anmodning, som Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Rådet (energiministrene) fremsatte den 19. februar til energikommissæren om hurtigst muligt at udarbejde et nyt instrument, som skal forbedre EU's beredskabsplan for gas og afløse direktivet fra 2004 om gasforsyningssikkerhed.

EU bruger betydelige mængder gas, og krisen i januar 2009 afslørede svaghederne i de nuværende procedurer for håndtering af forsyningsafbrydelser. Gas tegner sig nu for over en fjerdedel af EU's energiforbrug. Over 50 % af EU's gasforbrug dækkes af forsyninger udefra, og det forventes, at denne andel vil være steget til over 80 % i 2020. Nogle medlemsstater er allerede helt afhængige af importeret gas.

For more information see this website .


Side Bar