Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/ 1153

Брюксел, 16 юли 2009 г.

Комисията прие нови правила за предотвратяване и справяне с кризите с доставките на природен газ

Днес Европейската комисия прие нов регламент, който ще подобри сигурността на доставките на природен газ в рамките на вътрешния газов пазар. Предложеният регламент ще заздрави съществуващата в ЕС система за сигурност на доставките на природен газ, като гарантира, че всички държави-членки и техните участници на газовия пазар ще предприемат своевременни ефективни действия за предотвратяване и смекчаване на последствията от потенциални смущения в доставките на природен газ. Той ще създаде също и механизъм за сътрудничество между държавите-членки, целящо ефективното справяне с всяко евентуално значимо смущение в доставките на природен газ.

Председателят на Комисията Жозе Мануел Барозу заяви: „Повишаването на енергийната сигурност ще бъде един от основните приоритети на следващите години. Трябва да работим за постигането на най-добри резултати, като същевременно сме подготвени за най-лошия възможен сценарий. Европа трябва да извлече поука от предишни кризи и да направи така, че европейските граждани никога повече да не остават на студено по чужда вина. Това предложение на Комисията ще задължи държавите-членки да бъдат подготвени и да си сътрудничат в случай на бъдещи смущения в снабдяването с природен газ.“

Комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс призова Съвета и Европейския парламент да приемат предложенията без забавяне. „От известно време ние осъзнаваме, че съществуващите споразумения за справяне с аварийни ситуации при доставките на природен газ не са достатъчни. Газовият спор между Русия и Украйна през януари 2009 г. потвърди нашите опасения. Всички държави-членки осъзнават, че се нуждаем от общи стандарти за сигурност на доставките на природен газ в целия ЕС. Това са стандартите, които ние предлагаме днес”, заяви комисар Пиебалгс.

Новият регламент призовава държавите-членки да изготвят ясни и ефективни аварийни планове, включващи всички заинтересовани страни и отчитащи напълно европейското измерение на всяко значително смущение, за да бъдат подготвени за случаи на прекъсване на доставките. Плановете ще се основават на подходящи оценки на риска.

Предложеният регламент за сигурността на доставките на газ ще осигури общ показател, даващ определение за сериозно смущение на доставките на природен газ. Такова смущение е известно като N-1, т.е. преустановяване на работата на съществен елемент от инфраструктурата за доставка на природен газ (напр. газопровод или производствен обект) или равностойно събитие. В регламента ще се изисква от всички държави-членки да имат компетентен орган, който да отговаря за мониторинга на тенденциите при доставките на природен газ, да оценява рисковете за доставките и да изготвя планове за превантивни действия и аварийни планове. Чрез него държавите-членки ще бъдат също задължени да си сътрудничат тясно по време на кризи, включително и чрез засилване на ролята на Групата за координация по въпросите на природния газ и чрез споделяне на достъпа до надеждни източници на информация относно доставките.

Предложеният регламент ще гарантира, че всички потребители в ЕС ще бъдат облагодетелствани от високото ниво на сигурност при доставките на природен газ. Заедно с Европейския план за икономическо възстановяване, той ще подобри инвестиционната рамка за нови трансгранични връзки, нови важни коридори, капацитетни възможности за подаване на природен газ в обратна посока и хранилища. Той потвърждава нарасналата взаимозависимост на доставките на природен газ в рамките на единния европейски газов пазар. Същевременно той предлага солидна основа за по-ефективна защита на интересите на ЕС при неговите отношения с външни доставчици на природен газ.

Предложеният регламент беше подготвен в тясно сътрудничество с държавите-членки и газовата промишленост, с участието на Групата за координация по въпросите на природния газ. Той е изготвен в отговор на специално искане на Европейския съвет, Европейския парламент и Съвета по енергетика, които на 19 февруари 2009 г. призоваха Комисаря по енергетиката да изготви по спешност нов инструмент за подобряване на рамката на ЕС за отговор на аварийни ситуации в областта на природния газ, който да замени Директивата за сигурност на доставките на газ от 2004 г.

ЕС е основен потребител на природен газ и газовата криза през януари 2009 г. показа слабостите на настоящия механизъм за справяне със смущения в доставките. Понастоящем природният газ представлява над една четвърт от енергийните доставки в ЕС. Повече от половината от това количество природен газ произхожда от външни ресурси, като през 2020 г. над 80 % от потребявания в ЕС природен газ вероятно ще бъде внасян. Някои държави-членки вече са изцяло зависими от вноса на природен газ.

For more information see this website .


Side Bar