Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1121

Brüssel, 13. juuli 2009

Riigiabi: komisjon kiidab heaks Eesti kava anda ajutiselt kuni 500 000 euro ulatuses abi reaalmajanduse toetamiseks

Euroopa Komisjon on EÜ asutamislepingu konkurentseeskirjade alusel kiitnud heaks Eesti meetme ettevõtjate abistamiseks praeguse majanduskriisi ületamisel. Meetme kohaselt võib 2009. ja 2010. aastal anda kuni 500 000 eurot abi ettevõtjale, kellel on laenuandmise pidurdumise tõttu raskusi oma tegevuse rahastamisega. Kava on kooskõlas komisjoni riigiabi meetmete ajutise raamistikuga, mis pakub praeguse majandus- ja finantskriisi tingimustes liikmesriikidele lisavõimalusi juurdepääsu lihtsustamiseks rahastamisele (vt IP/08/1993 ). Nimetatud abi on ajaliselt ja ulatuselt piiratud, kuna seda võib anda üksnes äriühingutele, kes ei olnud 1. juuli 2008. aasta seisuga raskustes. Seetõttu sobib see kokku EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktiga b, mis lubab anda abi mõne liikmesriigi majanduses tõsise häire kõrvaldamiseks.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes: „Eesti abikava aitab ettevõtjatel tulla toime praegusest majandusolukorrast tingitud probleemidega, ilma et see tooks kaasa põhjendamatuid konkurentsimoonutusi. Tänu Eesti ametiasutuste suurepärasele koostööle õnnestus komisjonil meede väga kiiresti heaks kiita.”

Eesti meede toetub nendele ajutise raamistiku sätetele, mis käsitlevad ühisturuga kokkusobivat, piiratud suurusega riigiabi. Nii näiteks ei ületa kavandatav abi 500 000 eurot äriühingu kohta ja seda antakse üksnes ettevõtjatele, kes ei olnud 1. juuli 2008. aasta seisuga raskustes.

Abi väljastatakse otsetoetuste, laenude või riigi garantiide kujul kuni 31. detsembrini 2010. Meede võimaldab anda piiratud suurusega riigiabi alates komisjoni heakskiidu saamisest kuni 31. detsembrini 2010.

Käesolev otsus avaldatakse viitenumbri N 387/2009 all riigiabi registris , mis asub konkurentsi peadirektoraadi veebisaidil . Uutest riigiabiotsustest, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ja veebisaidil, teatatakse elektroonilises väljaandes State aid Weekly e-News .


Side Bar