Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1118

Brusel 13. júla 2009

Životné prostredie: Mnohé z európskych najzraniteľnejších druhov a biotopov sú ohrozené

Dnes Komisia uverejnila správu o stave ochrany viac ako 1150 druhov a 200 typov biotopov chránených právnymi predpismi EÚ. Len v prípade malého podielu z týchto zraniteľných biotopov a druhov sa dosiahol dobrý stav ochrany a členské štáty budú musieť zvýšiť svoje úsilie, pokiaľ sa tento stav má zlepšiť. Táto správa za roky 2001 – 2006 je najkomplexnejším prieskumom biodiverzity EÚ, aký sa doteraz uskutočnil, a poskytuje neoceniteľný referenčný bod na posudzovanie budúcich trendov. Trávnaté, mokraďové a pobrežné biotopy sú najviac ohrozené, hlavne z dôvodu obmedzenia poľnohospodárskeho obrábania, rozvoja turistiky a zmeny klímy. Celkový obraz nie je rovnako hrozivý a niektoré početnejšie, typické druhy ako vlk, rys obyčajný, bobor a vydra začínajú opätovne kolonizovať časti svojich tradičných revírov. Mnohé členské štáty veľa investovali, aby vykonali podrobné sledovanie a napriek mnohým medzerám sú správy veľmi úspešné.

Komisár EÚ pre životné prostredie Stavros Dimas uviedol: „Sme povinní zastaviť straty v oblasti biodiverzity v Európe a dnešná správa neponecháva priestor na sebauspokojenie. Obnovenie dobrého stavu v prípade zraniteľných biotopov a druhov vyžaduje čas a úsilie. Legislatíva EÚ o ochrane prírody a sústava Natura 2000 sú kľúčovými prvkami pri dosahovaní našich cieľov v ochrane biodiverzity v EÚ. Teraz, keď je kontinentálna časť spolupráce takmer úplná, môžeme očakávať výrazné zlepšenia v nasledujúcich 10 až 20 rokoch.“

„Biodiverzita v Európe je stále pod vážnym tlakom a čelí vážnym rizikám. Aj napriek tomu, že v roku 2010 nedosiahneme cieľ, ktorým je zastavenie strát biodiverzity, určitý pokrok sa uskutočnil. Ako komisár nedávno v Aténach povedal, cieľ po roku 2010 by mal byť ambiciózny, merateľný a jasný. Mal by ponechať dôraz na skutočnej hodnote biodiverzity pri zisťovaní zdravotnej hodnoty a zároveň uznávať hodnotu zdravých a odolných ekosystémov a hodnotu služieb, ktoré poskytujú“, povedala výkonná riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry profesorka Jacqueline McGlade.

Niektoré dôležité, avšak obmedzené úspechy

Správa zahŕňa 216 typov biotopov a obsahuje informácie o približne 1182 druhoch. Aj keď v celkovej správe sa uvádza, že mnoho druhov a typov biotopov ešte nedosiahlo dobrý stav ochrany, sú náznaky, že ochranné opatrenia majú nejaký vplyv, a že niektoré typy biotopov a niektoré druhy sa začínajú zotavovať. Druhy ako medveď hnedý, vlk a bobor sa zotavujú a znovu sa etablujú v mnohých oblastiach. To znamená, že správne biotopy sú dostupné a že negatívny tlak poľovníctva a znečistenia sa obmedzil.

Trávnaté, mokraďové a pobrežné biotopy osobitne ohrozené

Celkový stav trávnatých, mokraďových a pobrežných typov biotopo v je žalostný. Trávnaté porasty sú hlavne spojené s tradičným poľnohospodárskym obrábaním, ktoré z EÚ mizne a stav ochrany typov biotopov spojených s poľnohospodárstvom je výrazne najhorší zo všetkých ostatných typov biotopov: len 7 % hodnotení je priaznivých v porovnaní s 21 % v prípade nepoľnohospodárskych biotopov. Toto je spôsobené prechodom na intenzívnejšie hospodárenie v poľnohospodárstve, opustením pôdy a zlou úrovňou hospodárenia. Využitie mokradí sa mení a v prípade mokradí ako aj biotopov spojených s horskými ľadovcami sa prejavujú dôsledky zmeny klímy. Pobrežné biotopy sú vystavené rastúcemu tlaku súvisiacemu s turizmom.

Informačné medzery

Súhrnne približne 13 % posúdení regionálnych biotopov a 27 % posúdení regionálnych druhov bolo oznámených v kategórii „neznámy“. Táto klasifikácia bola obzvlášť vysoká v prípade druhov nachádzajúcich sa v južnej Európe, konkrétne na Cypre, v Grécku, Španielsku a Portugalsku sa v kategórii „neznámy“ uviedlo viac ako 50 % druhov nachádzajúcich sa na ich územiach.

Morské prostredie je zvlášť problémové, keďže 57 % posúdení morských druhov a približne 40 % posúdení morských biotopov sa zaradilo do kategórie „neznámy“.

Kontext: Správa podľa článku 17

Článok 17 smernice o biotopoch zaväzuje členské štáty, aby každých šesť rokov predložili informácie o vykonávaní tejto smernice. Za hodnotené obdobie rokov 2001 – 2006 správy po prvýkrát obsahovali zhodnotenie stavov druhov a biotopov, na ktoré sa vzťahuje smernica a nachádzajú sa na území každej krajiny. Európska environmentálna agentúra využila správy na vypracovanie spoločného vyhodnotenia za každú geografickú oblasť, typ biotopu a druh. Komisia potom na základe týchto hodnotení vypracovala súhrnnú správu, ako sa to vyžaduje podľa smernice.

Smernica o biotopoch

Európska príroda je chránená dvomi kľúčovými právnymi predpismi, a to smernicou o vtákoch a smernicou o biotopoch. Smernica o biotopoch zaväzuje členské štáty udržiavať priaznivý stav vo vyznačených typoch biotopov a v prípade druhov vybraných lokalitách, ktoré schválila Komisia. Spolu s lokalitami zo smernice o vtákoch sa tieto lokality stali súčasťou najväčšej ekologickej sústavy na svete Natura 2000. V súčasnosti je takmer 22 000 lokalít vymedzených podľa smernice o biotopoch a predstavujú 13,3 % územia EÚ. Sústava Natura 2000 obsahuje viac ako 25 000 lokalít (smernice o vtákoch aj o biotopoch spolu).

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17


Side Bar