Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1118

Bruxelles, 13 iulie 2009

Mediu: Multe dintre cele mai vulnerabile specii și habitate ale Europei se află în pericol

Comisia a publicat astăzi un raport pe tema stării de conservare a peste 1 150 de specii și 200 de tipuri de habitate protejate prin legislația comunitară. Întrucât doar o mică parte a acestor specii și habitate vulnerabile a atins o stare de conservare favorabilă, statele membre trebuie să își intensifice eforturile dacă se dorește o îmbunătățire a situației. Raportul, care vizează perioada 2001-2006 și reprezintă cea mai complexă analiză a biodiversității din Uniunea Europeană întreprinsă vreodată, constituie un etalon cu o valoare inestimabilă pentru cuantificarea tendințelor care se vor înregistra în viitor. Pășunile, zonele umede și habitatele costiere sunt cele mai amenințate. Cauzele acestei situații sunt declinul practicilor agricole tradiționale, dezvoltarea turismului și schimbările climatice. Totuși, imaginea de ansamblu nu este în totalitate sumbră. Unele specii mai mari și reprezentative, precum lupul, râsul eurasiatic, castorul și vidra au început să repopuleze anumite arii din teritoriile lor tradiționale. Multe state membre au investit masiv în realizarea monitorizării amănunțite și, în ciuda existenței unor lacune, exercițiul de raportare a fost un succes de proporții.

Comisarul UE pentru Mediu, Stavros Dimas, a declarat: „Ne-am angajat să oprim diminuarea biodiversită ții în Europa. Pasivitatea nu își are locul în situația conturată de raportul de astăzi. Recăpătarea stării favorabile a habitatelor și speciilor vulnerabile necesită timp și eforturi susținute. Legislația comunitară în domeniul protecției naturii și rețeaua Natura 2000 sunt elementele esențiale în realizarea obiectivelor noastre de protejare a biodiversității în UE. Acum, aflându-ne aproape de finalizarea etapei terestre a rețelei, putem să ne așteptăm la îmbunătățiri importante în următorii 10-20 de ani”.

"Biodiversitatea Europei încă este supusă unor presiuni importante și expusă unor riscuri mari. Deși nu vom reuși să realizăm obiectivul de oprire a diminuării biodiversității în Europa până în 2010, putem spune că s-au înregistrat progrese. După cum a afirmat recent la Atena Comisarul Dimas, obiectivul post-2010 trebuie să fie ambițios, comensurabil și clar. El trebuie să mențină accentul plasat pe valoarea intrinsecă a biodiversității, recunoscând totodată valoarea ecosistemelor sănătoase și rezistente, precum și a serviciilor pe care acestea le furnizează", a declarat Prof. Jacqueline McGlade, directorul executiv al Agenției Europene de Mediu.

Succese importante, dar limitate

Raportul tratează 216 tipuri de habitate și conține informații despre aproximativ 1 182 de specii. Deși din mesajul general reiese că multe specii și tipuri de habitate nu au atins încă o stare favorabilă de conservare, există elemente care indică faptul că măsurile de protecție dau roade și că unele specii și tipuri de habitate încep să se refacă. Specii precum ursul brun, lupul și castorul își revin și încep să se restabilească în anumite teritorii, ceea ce înseamnă că sunt disponibile habitate adecvate și că presiunile negative exercitate, printre altele, de vânătoare și poluare s-au diminuat.

Pășunile, zonele umede și zonele costiere sunt puternic amenințate

Starea generală a pă șunilor, a zonelor umede și a tipurilor de habitate costiere este deosebit de nefavorabilă. Pășunile sunt legate în principal de practicile agricole tradiționale, care dispar pe întregul teritoriu al UE, iar starea de conservare a tuturor tipurilor de habitate asociate agriculturii este mult mai proastă decât a altor tipuri de habitate: numai 7% din evaluări sunt favorabile, față de 21% în cazul habitatelor neinfluențate de agricultură. Această situație este generată de trecerea către o agricultură mai intensivă, de abandonarea terenurilor și de gestionarea deficitară a acestora. Zonelor umede li se dă o altă utilitate și au de suferit la rândul lor de pe urma efectelor schimbărilor climatice, ca și habitatele asociate ghețarilor alpini. Habitatele costiere sunt supuse unei presiuni din ce în ce mai mari din cauza turismului.

Informații lipsă

În ansamblu, aproximativ 13% din evaluările stării de conservare a habitatelor regionale și 27% din evaluările stării de conservare a speciilor regionale au fost clasificate în categoria „necunoscută”. Această clasificare a fost foarte frecvent utilizată în cazul speciilor prezente în sudul Europei, respectiv Cipru, Grecia, Spania și Portugalia, unde starea de conservare a peste 50% din speciile declarate pe teritoriul lor a fost clasificată drept „necunoscută”.

Mediul marin reprezintă o problemă aparte, 57% din evaluările stării de conservare a speciilor marine și aproximativ 40% din evaluările stării de conservare a habitatelor marine fiind clasificate în categoria „necunoscută”.

Context: Raportul în temeiul articolului 17

În conformitate cu articolul 17 din Directiva Habitate, statelor membre le revine obligația de a furniza, la fiecare șase ani, informații referitoare la implementarea directivei. În premieră, rapoartele pentru perioada de raportare 2001-2006 au conținut evaluări ale stării speciilor și habitatelor care fac obiectul directivei și care se află pe teritoriul fiecărei țări. Agenția Europeană de Mediu a folosit rapoartele pentru a produce o evaluare integrată pentru fiecare regiune geografică, tip de habitat și specie. Apoi, Comisia a pornit de la aceste evaluări pentru a redacta un raport de sinteză în temeiul directivei.

Directiva Habitate

Natura Europei este protejată de două texte de lege esen țiale, și anume Directiva Păsări și Directiva Habitate. Aceasta din urmă prevede obligația statelor membre de a menține într-o stare favorabilă un anumit număr de specii și tipuri de habitate desemnate, în ariile stabilite împreună cu Comisia. Împreună cu siturile din Directiva Păsări, aceste situri urmează să fie integrate în Natura 2000, cea mai mare rețea ecologică din lume. Există aproape 22 000 de situri desemnate în temeiul Directivei Habitate, acoperind aproximativ 13,3% din teritoriul UE. În total, rețeaua Natura 2000 numără peste 25 000 de situri (din Directivele Habitate și Păsări) și ocupă 17% din teritoriul UE.

Pentru mai multe detalii, a se vedea:

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article 17


Side Bar