Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1118

V Bruselu dne 13. července 2009

Životní prostředí: mnohé z nejzranitelnějších druhů a typů stanovišť v Evropě jsou ohroženy

Komise dnes zveřejnila zprávu o stavu více než 1 150 druhů a 200 typů stanovišť chráněných právními předpisy EU. Pouze nízké procento těchto zranitelných typů stanovišť a druhů dosáhlo dobrého stavu z hlediska ochrany a členské státy budou muset zesílit své úsilí, má-li se situace zlepšit. Zpráva, která se vztahuje na období 2001–2006 a je vůbec nejucelenějším průzkumem biologické rozmanitosti EU, poskytuje cenná měřítka pro odhad budoucích trendů. Travinné porosty, mokřady a pobřežní typy stanovišť čelí velmi vážným hrozbám, především z důvodu úpadku tradičních forem zemědělství, z důvodu rozvoje cestovního ruchu a změny klimatu. Obecně však stav není zcela neutěšený a některé větší, významné druhy, jako např. vlk, rys ostrovid, bobr a vydra, se opět začínají vyskytovat v části svých tradičních stanovišť. Mnohé členské státy značně investovaly do podrobného monitorování a i přes řadu nedostatků je podávání zpráv o stavu velmi úspěšné.

Komisař EU pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Je naším závazkem zastavit ubývání biologické rozmanitosti v Evropě a dnešní zpráva není důvodem ke spokojenosti. Opětné uvedení zranitelných typů stanovišť a druhů do dobrého stavu je časově náročné a vyžaduje si značné úsilí. Právní předpisy EU týkající se ochrany přírody a soustava Natura 2000 jsou klíčovými prvky pro dosažení našich cílů v oblasti ochrany biologické rozmanitosti v EU. Nyní, kdy je pozemní část soustavy téměř dokončena, můžeme v průběhu příštích 10 až 20 let očekávat významná zlepšení.“

„Biologická rozmanitost Evropy je stále pod silným tlakem a čelí vážným rizikům. Ačkoliv se nám nepodaří splnit cíl, kterým je zastavit ubývání biologické rozmanitosti v Evropě do roku 2010, určitého pokroku dosaženo bylo. Jak komisař nedávno poznamenal v Aténách, měl by být cíl vytyčený na období po roku 2010 ambiciózní, měřitelný a jasný. Měl by i nadále klást důraz na vnitřní hodnotu biologické rozmanitosti a zároveň uznávat hodnotu zdravých a odolných ekosystém ů a hodnotu služeb, které poskytují“, uvedla profesorka Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka Evropské agentury pro životní prostředí.

Významné, ale přesto omezené úspěchy

Zpráva zahrnuje 216 typů stanovišť a obsahuje informace přibližně o 1 182 druzích. Ačkoli zpráva celkově dochází k závěru, že stav mnoha druhů a typů stanovišť z hlediska ochrany je nepříznivý, existují náznaky, že ochranná opatření mají dopad a že stav některých typů stanovišť a některých druhů se začíná zlepšovat. Stav některých druhů, jako např. medvěd hnědý, vlk a bobr, se zlepšuje a tyto druhy se znovu objevují v řadě oblastí. To je znamením toho, že existují vhodná stanoviště a že negativní tlaky, jakými jsou například lov a znečištění životního prostředí, se zmenšily.

Zvláště ohrožené travinné porosty, mokřady a pobřežní oblasti

Celkový stav travinných, mokřadních a pobřežních typů stanovišť je obzvlášť špatný. Travinné porosty jsou spjaty zejména s tradičními formami zemědělství, které v celé EU mizí, a stav všech typů stanovišť z hlediska ochrany spojených se zemědělstvím je výrazně horší ve srovnání s jinými typy stanovišť: pouze u 7 % hodnocení byl výsledek příznivý ve srovnání s 21 % u „nezemědělských“ stanovišť. Důvodem je posun k intenzivnějším formám zemědělství, opouštění zemědělské půdy a špatné obhospodařování půdy. Mokřadů se začíná využívat k jiným účelům a projevují se na nich, jakož i na typech stanovišť spojených s horskými ledovci, důsledky změny klimatu. Pobřežní stanoviště jsou vystavena rostoucímu tlaku způsobenému cestovním ruchem.

Nedostatečné informace

Celkově bylo přibližně 13 % regionálních hodnocení stanovišť a 27 % regionálních hodnocení druhů uvedeno v kategorii „neznámý“. Počet druhů zařazených do kategorie „neznámý“ byl obzvlášť vysoký u druhů v jižní Evropě: Kypr, Řecko, Španělsko a Portugalsko uvedly u více než 50 % druhů vyskytujících se na jejich území označení „neznámý“.

Mořské prostředí je obzvlášť problémové: 57 % hodnocení mořských druhů a  přibližně 40 % hodnocení mořských typů stanovišť spadá do kategorie „neznámý“.

Souvislosti: zpráva podle článku 17

Podle článku 17 směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí členské státy každých šest let předložit informace o provádění směrnice. Zprávy za období 2001–2006 poprvé uvedly hodnocení stavu druhů a typů stanovišť, které jsou uvedeny ve směrnici a vyskytují se na území každé země. Evropská agentura pro životní prostředí využila zprávy k vypracování integrovaného hodnocení pro všechny zeměpisné oblasti, typy stanovišť a druhy. Komise poté na základě těchto hodnocení vypracovala v souladu s požadavky směrnice souhrnnou zprávu.

Směrnice o ochraně přírodních stanovišť

Evropská příroda je chráněna dvěma základními právními předpisy: směrnicí o  ptácích a směrnicí o ochraně přírodních stanovišť. Podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť musí členské státy udržovat určitý počet vymezených typů stanovišť a druhů v příznivém stavu ve zvolených lokalitách dohodnutých s Komisí. Tyto lokality se společně s lokalitami určenými ve směrnici o ptácích staly součástí soustavy Natura 2000, celosvětově největší ekologické sítě. V rámci směrnice o ochraně přírodních stanovišť bylo vymezeno téměř 22 000 lokalit, které představují zhruba 13,3 % území EU. Soustava Natura 2000 zahrnuje celkem přes 25 000 lokalit (v rámci směrnice o ptácích i směrnice o ochraně přírodních stanovišť) a pokrývá přibližně 17 % území EU.

Další podrobnosti viz:

http://ec.europa.eu/environment/nature/knowledge/rep_habitats/index_en.htm

http://biodiversity.eionet.europa.eu/article17


Side Bar