Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1116

V Bruseli 13. júla 2009

Európska komisia a priemysel chcú investovať 3,2 miliardy eur do oživenia hospodárstva, aby hospodárstvo bolo zajtra silnejšie, ekologickejšie a konkurencieschopnejšie

Európska komisia a zástupcovia priemyslu dnes oznámili prvé kolo výziev na predkladanie návrhov v oblasti výskumu, takže do troch kľúčových oblastí trhu sa dostane 268 miliónov eur s cieľom naštartovať oživenie hospodárstva, zvýšiť jeho udržateľnosť a dosiahnuť, aby bolo vo väčšej miere založené na znalosti ach. Pre európske verejno-súkromné partnerstvá (PPP) sa na vývoj nových technológií vo výrobe, v stavebníctve a automobilovom priemysle vyčlenilo 3,2 miliardy eur. Spoluprácou medzi Komisiou a priemyslom sa podporí konkurencieschopnosť európskych podnikov, zníži sa nadmerná energetická náročnosť budov v Európe, ktoré sú zdrojom tretiny emisií oxidu uhličitého, a umožní sa vývoj nových a udržateľných foriem cestnej dopravy. Plánované tri partnerstvá sú súčasťou európskeho plánu na oživenie hospodárstva vypracovaného Komisiou a schváleného Európskou radou v decembri 2008, pričom cieľom týchto partnerstiev je podporovať zbližovanie verejného záujmu so zapojením priemyslu do výskumu.

Európsky komisár pre vedu a výskum Janez Potočnik vyhlásil: „Dnes sa uznáva, že investovanie do výskumu a vývoja v dobrých časoch nie je luxus, ale v zlých časoch je to nevyhnutnosť. Ak Európa v súčasnosti „inteligentne“ investuje do strategických sektorov, povedie to zajtra k vytvoreniu pracovných miest a udržateľnému rastu. Prostredníctvom týchto inovatívnych partnerstiev Komisia a priemysel spájajú sily na podporu vývoja čistých technológií a na to, aby Európa dosiahla vedúce postavenie v tejto oblasti. Skoré zverejnenie výziev je takisto dôkazom našej schopnosti konať spoločne a rýchlo s cieľom reagovať na požiadavky výskumu v rámci európskeho plánu na oživenie hospodárstva.

Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá, povedala: „Spoločné investície Komisie a priemyslu sú dôležitým krokom smerom k hospodárstvu EÚ, ktoré bude založené na znalostiach a bude mať nízke emisie uhlíka. Dosiahnutie excelentnosti v oblasti výskumu a spájanie úsilia sú rozhodujúce, ak sa Európa chce dostať z krízy ako silná, lepšie udržateľná a konkurencieschopnejšia spoločnosť. Pri vývoji nástrojov, ktoré pomôžu oživiť a ekologizovať naše európske hospodárstvo, môže zohrať užitočnú úlohu výskum v oblasti informačných a komunikačných technológií.“

„Výsledky výskumu si musia nájsť cestu k účinnému uplatneniu v priemysle, ak má Európa smerovať k hospodárstvu založenému na znalostiach a s nízkymi emisiami uhlíka. Verejno-súkromné partnerstvá sú dôkazom, že Európska komisia pomáha priemyslu investovať kritický objem prostriedkov do dlhodobejšieho výskumu dokonca aj v týchto časoch krízy, keď priemysel je vystavený pokušeniu uvažovať v krátkodobom rozmere,“ povedali Massimo Matucci v mene verejno-súkromného partnerstva „Továrne pre budúcnosť“, Juan Manuel Mieres zastupujúci verejno-súkromné partnerstvo „Energeticky efektívne budovy“ a Günter Lugert za verejno-súkromné partnerstvo „Ekologické automobily“.

Dnes sa zišlo vyše 800 zástupcov z odvetví európskeho priemyslu a výskumu pri príležitosti oznámenia prvého súboru výziev na predkladanie návrhov, ktoré sa oficiálne spustia 30. júla, pokiaľ ide o projekty, ktoré sa budú realizovať do polovice roku 2010. Dajú k dispozícii 268 miliónov eur na financovanie výskumu zameraného napríklad na tieto oblasti:

  • inovatívne výrobné technológie, materiály a procesy umožňujúce vyrábať viac a pritom spotrebovať menej materiálu, menej energie a produkovať menej odpadu,

  • energeticky efektívnejšie budovy vrátane novej výstavby a ekologizácie existujúcich budov, nových materiálov a stavebných postupov,

  • ekologickejšie automobily a inteligentnejšie dopravné systémy vrátane elektrifikácie cestnej a mestskej dopravy, ako aj výskum hybridných technológií.

Východiská

Od roku 2010 do roku 2013 sa prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev pridelí na výskum spolu 3,2 miliárd eur, pričom polovicu z týchto finančných zdrojov poskytne priemysel a polovicu Európska komisia prostredníctvom 7. rámcového programu pre výskum a vývoj. Prvé multitematické výzvy na predkladanie návrhov sú súčasťou troch verejno-súkromných partnerstiev:

  • Továrne budúcnosti (1,2 miliárd eur) – iniciatíva, ktorá má pomôcť výrobcom z EÚ, najmä malým a stredným podnikom, prispôsobiť sa celosvetovým tlakom konkurencie zvyšovaním svojich znalostí a využitím technológií budúcnosti.

  • Energeticky efektívne budovy (1 miliarda eur) - iniciatíva na podporu ekologických technológií a rozvoj energeticky efektívnych systémov a materiálov v európskych budovách.

  • Ekologické automobily (1 miliarda eur) - iniciatíva s dôrazom na rozvoj obnoviteľných a neznečisťujúcich zdrojov energie, na bezpečnosť a plynulosť premávky v automobilovej oblasti. „Ekologizácia“ je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov EÚ a svetového spoločenstva, pokiaľ ide o zníženie emisií.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o PPP sa nachádzajú na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

Text spoločného vyhlásenia a informácie pre tlač o pláne na oživenie v oblasti výskumných činností nájdete na webovej stránke:

IP/09/520

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309

Celý text európskeho plánu na oživenie hospodárstva sa nachádza na tejto webovej stránke:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EN:PDF


Side Bar