Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1116

Bruksela, 13 lipca 2009 r.

Komisja Europejska i przemysł zainwestują 3,2 mld euro na rzecz ożywienia gospodarczego, aby zapewnić silniejszą, bardziej ekologiczną i bardziej konkurencyjną gospodarkę w przyszłości

Komisja Europejska i przedstawiciele przemysłu ogłosili dzisiaj pierwszą serię zaproszeń do przedstawiania projektów badawczych, która umożliwi zainwestowanie 268 mln euro w trzech kluczowych sektorach rynku w celu ożywienia gospodarki i uczynienia jej bardziej ekologiczną i opartą na wi edzy. Na europejskie partnerstwa publiczno-prywatne (PPP), mające na celu opracowanie nowych technologii w sektorach produkcyjnym, budowlanym i motoryzacyjnym, przeznaczono łącznie 3,2 mld euro. Współpraca między Komisją a przemysłem zwiększy konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw na rynku światowym, zmniejszy nadmierne zużycie energii w europejskich budynkach, które odpowiada za 1/3 emisji CO 2 w UE, oraz przyczyni się do opracowania nowych, ekologicznych metod transportu drogowego. Trzy planowane partnerstwa stanowią część przygotowanego przez Komisję europejskiego planu naprawy gospodarczej, zatwierdzonego przez Radę Europejską w grudniu 2008 r. i mającego na celu wspieranie zbliżenia interesu publicznego i finansowanej przez przemysł działalności badawczej.

Komisarz UE ds. nauki i badań naukowych, Janez Potočnik, stwierdził: „Obecnie nie ulega wątpliwości, że inwestowanie w badania i rozwój nie jest luksusem, na który można sobie pozwolić w dobrych czasach, lecz koniecznością w okresie, kiedy sytuacja jest trudna. Inteligentne inwestycje Europy w strategicznych sektorach w dniu dzisiejszym zapewnią miejsca pracy i trwały zrost gospodarczy w przyszłości. Dzięki tym nowatorskim partnerstwom Komisja i przemysł łączą wysiłki na rzecz opracowania czystych technologii i uczynienia Europy liderem w tej dziedzinie. Wczesna publikacja zaproszenia do przedstawiania projektów potwierdza również naszą zdolność do szybkiego podejmowania wspólnych działań w odpowiedzi na wymagania dotyczące badań zapisane w europejskim planie naprawy gospodarczej.”

Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów, powiedziała: „Wspólne inwestycje Komisji i przemysłu to ważny krok na drodze do niskoemisyjnej, opartej na wiedzy gospodarki w UE. Osiągnięcia naukowe i wspólne starania są niezbędne, by Europa wyszła z kryzysu jako silne, bardziej ekologiczne i bardziej konkurencyjne społeczeństwo. Badania w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych odgrywają szczególnie ważną rolę w pracach nad instrumentami, które mają wspomóc ożywienie gospodarcze w Europie i sprawić, że europejska gospodarka będzie bardziej ekologiczna.”

„Jeżeli Europa chce się rozwijać w kierunku niskoemisyjnej gospodarki opartej na wiedzy, wyniki badań muszą znaleźć zastosowanie w przemyśle . Partnerstwa publiczno-prywatne pokazują, że Komisja Europejska wspiera przemysł w dużych inwestycjach na rzecz długoterminowych badań nawet w czasach kryzysu, kiedy przemysł musi opierać się pokusie myślenia w kategoriach krótkoterminowych”, powiedzieli Massimo Matucci (PPP „Fabryki jutra”), Juan Manuel Mieres (PPP „Energooszczędne budynki”) i Günter Lugert (PPP „Ekologiczne samochody”).

W dniu dzisiejszym ponad 800 przedstawicieli sektora przemysłu i sektora badań w Europie spotkało się z okazji ogłoszenia pierwszej serii zaproszeń do przedstawiania projektów, które zostaną oficjalnie zainicjowane w dniu 30 lipca i będą dotyczyć projektów trwających do połowy 2010 r. Umożliwią one zainwestowanie 268 mln euro na rzecz badań w celu opracowania np.:

  • nowatorskich technologii, materiałów i procesów produkcyjnych (zapewnienie większej produkcji przy jednoczesnym niższym zużyciu materiałów i energii oraz przy wytw arzaniu mniejszej ilości odpadów);

  • bardziej energooszczędnych budynków (nowe budynki oraz bardziej ekologiczne wersje budynków już istniejących, nowe materiały i technologie budowlane);

  • bardziej ekologicznych samochodów i inteligentniejszych systemów transportu (elektryfikacja transportu drogowego i miejskiego, badania w dziedzinie technologii hybrydowych).

Kontekst

W latach 2010-2013 w ramach partnerstw publiczno-prywatnych na badania przeznaczona zostanie kwota 3,2 mld euro, z czego połowa będzie pochodzić od przemysłu, a połowa od Komisji Europejskiej w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań i rozwoju. Pierwsze przekrojowe zaproszenia do przedstawiania projektów stanowią część trzech PPP:

  • Fabryki jutra (1,2 mld euro) – inicjatywa, która ma pomóc producentom w UE, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom, w sprostaniu konkurencji światowej dzięki zwiększeniu wiedzy i wykorzystania przyszłościowych technologii.

  • Energooszczędne budynki (1 mld euro) – inicjatywa, która wspiera rozwój ekologicznych technologii i prace nad energooszczędnymi systemami i materiałami w budynkach europejskich.

  • Ekologiczne samochody (1 mld euro) – inicjatywa, która wspiera rozwój odnawialnych i niezanieczyszczających źródeł energii oraz poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu w branży motoryzacyjnej. Położenie nacisku na ekologię jest konieczne, aby osiągnąć unijne i światowe cele w zakresie ograniczania emisji.

Dodatkowe informacje:

Więcej informacji na temat PPP:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

Tekst wspólnego oświadczenia i informacje prasowe na temat planu ożywienia gospodarczego w kontekście działalności badawczej:

IP/09/520

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309

Pełen tekst europejskiego planu naprawy gospodarczej:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EN:PDF


Side Bar