Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1116

Брюксел, 13 юли 2009 г.

Европейската комисия и промишлеността ще инвестират 3,2 милиарда евро в икономическото възстановяване за по-силна, по-щадяща околната среда и по-конкурентна икономика на утрешния ден

Днес Европейската комисия и промишлеността обявиха първия кръг от покани за представяне на предложения за научни изследвания, в които ще бъдат инвестирани 268 милиона евро в три ключови сектора на пазара с цел да се даде тласък на икономическото възстановяване и то да стане по-устойчиво и основаващо се в по-голяма степен на знанието. Общо 3,2 милиарда евро са заделени за европейски публично-частни партньорства (ПЧП) за разработване на нови технологии в преработвателната промишленост, строителството и автомобилостроенето. Това сътрудничество между Комисията и промишлеността ще спомогне за повишената конкурентоспособност на европейските предприятия в световен мащаб, намаляване на прекомерната консумация на енергия от сградите в Европа, на която се дължи една трета от емисиите на CO 2 в ЕС, и за развиване на нови и устойчиви форми на автомобилен транспорт. Трите запланувани партньорства представляват част от Европейския план за икономическо възстановяване, разработен от Комисията и одобрен от Европейския съвет през декември 2008 г., целящ да се стимулира сближаването между обществения интерес и ангажимента на промишлеността за осъществяване на научни изследвания.

Европейският комисар по въпросите на науката и научните изследвания Янез Поточник заяви: „Сега се признава, че инвестирането в научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в лесни времена не е лукс, а в трудни е жизнена необходимост. Ако Европа направи „интелигентни“ инвестиции в стратегически сектори днес, това ще създаде работни места и устойчив растеж утре. Чрез тези новаторски партньорства Комисията и промишлеността обединяват силите си за стимулиране на развитието на чисти технологии и за заемане от Европа на водеща позиция в тази област. Ранното пускане на поканите е и доказателство за нашата способност бързо да действаме заедно в отговор на потребностите от научни изследвания за изпълнение на Европейския план за икономическо възстановяване.“

Комисарят по въпросите на информационното общество и медиите Вивиан Рединг заяви: „Съвместните инвестиции от Комисията и промишлеността представляват важна стъпка към основана на знанието икономика на ЕС с ниски емисии на парникови газове. Високите научноизследователски постижения и обединяването на усилията са от решаващо значение за излизането на Европа от кризата като силно, по-устойчиво и по-конкурентно общество. Научните изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии могат да играят особено полезна роля за разработването на инструменти, спомагащи за икономическото възстановяване на Европа и за екологизирането на европейската икономика.“

Резултатите от научните изследвания трябва ефективно да се внедряват в промишлеността, за да постигне Европа напредък към икономика с ниски емисии на въглерод, основана на знанието. ПЧП показват, че Европейската комисия подпомага промишлеността да инвестира необходимата критична маса от ресурси в дългосрочни научни изследвания дори в тези времена на криза, когато промишлеността е изкушена да мисли в краткосрочна перспектива “, заявиха Масимо Матучи от името на ПЧП „Фабрики на бъдещето“, Хуан Мануел Миерес, представляващ ПЧП „Енергийно ефективни сгради” и Гюнтер Лугерт за ПЧП „Зелени автомобили“.

Днес над 800 представители на промишлеността и научноизследователския сектор в Европа се събраха, за да отбележат обявяването на първия кръг от покани за представяне на предложения, който ще започне официално на 30 юли за проекти за изпълнение до средата на 2010 г. Те ще инвестират 268 милиона евро за финансиране на изследвания за разработване например на:

  • новаторски производствени технологии, материали и процеси за увеличена продукция при намалено потребление на материали и енергия, както и с по-малко отпадъци;

  • енергийно по-ефективни сгради, включително нови постройки и екологизиране на съществуващи сгради, нови материали и строителни техники;

  • автомобили, щадящи в по-голяма степен околната среда, и по-интелигентни транспортни системи, включително електрификация на пътния и градския транспорт, както и изследвания върху хибридните технологии.

Контекст

През периода 2010—2013 г. за научни изследвания ще бъдат разпределени общо 3,2 милиарда евро чрез трите публично-частни партньорства, като половината от средствата ще постъпят от промишлеността, а другата половина — от Европейската комисия по линия на 7-та рамкова програма за НИРД. Първите междудисциплинарни покани за представяне на предложения са част от три ПЧП:

  • „Фабрики на бъдещето“ (1,2 милиарда евро) — инициатива да се помогне на преработвателната промишленост в ЕС и особено на малките и средните предприятия да се адаптират към глобалния конкурентен натиск чрез увеличаване на техните знания и използване на перспективни технологии.

  • „Енергийно ефективни сгради” (1 милиард евро) — инициатива за популяризиране на технологии, щадящи околната среда, и разработване на енергийно ефективни системи и материали за сградите в Европа.

  • Зелени автомобили“ (1 милиард евро) — инициатива, наблягаща върху разработването на възобновяеми и незамърсяващи енергийни източници, безопасност и намаляване на задръстванията в областта на автомобилния транспорт. „Позеленяването“ е необходимо за постигане на целите на ЕС и на световната общност за намаляване на емисиите на парникови газове.

За повече информация:

За допълнителна информация относно ПЧП вижте на:

http://ec.europa.eu/research/industrial_technologies/lists/list_114_en.html

За текста на съвместната декларация и пакета от съобщения за пресата относно Плана за възстановяване в областта на научноизследователските дейности вижте на:

IP/09/520

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&lg=en&year=2009&na=ppp-310309

За пълния текст на Европейския план за икономическо възстановяване вижте на:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0800:FIN:EN:PDF


Side Bar