Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1112

Bruksela, dnia 10 lipca 2009 r.

Jak przekształcić dywidendę cyfrową w korzyści dla konsumentów oraz wzrost gospodarczy w Europie o wartości sięgającej 50 mld euro

Przejście z telewizji analogowej na cyfrową w Europie zwolni częstotliwości radiowe, które będą mogły być wykorzystane do świadczenia nowych usług. UE jest dobrze przygotowana do wykorzystania tej „dywidendy cyfrowej”: Niemcy, Finlandia, Luksemburg, Szwecja, Niderlandy, Belgia (Flandria) i duże regiony w Austrii wyłączyły już naziemny sygnał telewizyjny nadawany w systemie analogowym, natomiast pozostałe kraje UE zrobią to do 2012 r. ( IP/09/266 ). W dniu 12 czerwca Stany Zjednoczone również przeszły na cyfrowe nadawanie sygnału telewizyjnego. Pełne wykorzystanie możliwości uzyskanych dzięki przejściu na nadawanie cyfrowe jest jednym z priorytetów polityki UE w dziedzinie telekomunikacji, ponieważ zwolnione widmo radiowe będzie można wykorzystać w celu usprawnienia systemów telekomunikacyjnych i ułatwienia dostępu do treści audiowizualnych. Efektywne zagospodarowanie zwolnionego widma przyniesie również korzyści wynikające ze skali przedsięwzięcia oraz podniesie konkurencyjność UE zwiększając innowacje w dziedzinie sprzętu i usług bezprzewodowych oraz ułatwiając dostęp do szerokopasmowej telefonii komórkowej. W dniu dzisiejszym Komisja zainicjowała konsultacje mające na celu określenie tego, jak lepiej współpracować na szczeblu UE z myślą o maksymalnym wykorzystaniu tej niepowtarzalnej możliwości. Konsultacje potrwają do dnia 4 września 2009 r.

„Dywidenda cyfrowa pojawiła się w krytycznym momencie, kiedy chcemy podłączyć wszystkie części Europy to szybkich łączy szerokopasmowych, zapewnić wysokiej jakości działalność nadawczą oraz zaoferować konsumentom w przyszłości większy wybór usług bezprzewodowych” – powiedziała Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Europie uda się to wszystko osiągnąć jeżeli przyjmie skoordynowane podejście w zakresie jak najbardziej efektywnego wykorzystania widma radiowego. W zależności od tego, jakie podejmiemy działania, wartość potencjalnych korzyści wynikających z dywidendy cyfrowej może wzrosnąć o wiele miliardów euro. Zanim przedstawimy nasze ostateczne propozycje, chcemy dowiedzieć się, co na temat tych działań sądzi społeczeństwo oraz nadawcy, operatorzy telefonii komórkowej i inne podmioty działające na rynku.”

Zwolnione widmo radiowe umożliwi transmisję danych na dalekie odległości i ponad granicami, tak więc decyzje podjęte w tej dziedzinie w jednym państwie członkowskim będą mieć wpływ na obszary oddalone od tego państwa nawet o kilkaset kilometrów. Bez koordynacji nie będzie możliwe w pełni efektywne wykorzystanie tego cennego zasobu, a część usług może być niedostępna w niektórych częściach Europy lub w częściach niektórych państw.

Większość potencjalnych zastosowań dywidendy cyfrowej będzie mieć miejsce w dziedzinie usług masowych, obejmujących zarówno telewizję, jak i szerokopasmową telefonię komórkową. Zapewnienie tego, by dane urządzenia funkcjonowały w całej UE w tych samych częstotliwościach, może potencjalnie przynieść ogromne korzyści gospodarcze. Taka sytuacja przyniesie producentom urządzeń oszczędności wynikające ze skali oraz obniży ceny, a to z kolei będzie stymulować popyt i zwiększy dostępność tych usług.

Sprawna koordynacja na szczeblu europejskim od chwili obecnej do roku 2015 może zwiększyć wartość potencjalnych korzyści dla gospodarki wynikających z dywidendy cyfrowej o dodatkowe 20-50 mld euro. W perspektywie długoterminowej dalsza koordynacja na szczeblu UE po roku 2015 może przynieść dodatkowe 30 mld euro.

Z uwagi na fakt, że do 2012 r. telewizja cyfrowa całkowicie zastąpi telewi zję nadawaną w systemie analogowym oraz że państwa członkowskie chcą szybko wykorzystać potencjał rozwiązań bezprzewodowych w celu osiągnięcia pełnego dostępu do sieci szerokopasmowych, państwa UE już teraz chcą w szybkim tempie uzgodnić wspólne podejście. Komisja proponuje przyjęcie unijnej mapy drogowej w postaci pakietu wspólnych skoordynowanych działań przedstawionych w ramach zainicjowanych w dniu dzisiejszym konsultacji. Aby zapewnić organom regulacyjnym i branży jasne i przewidywalne uregulowania prawne dotyczące optymalnego wykorzystania dywidendy cyfrowej, Komisja rozważa również możliwość zharmonizowania pasma 800 MHz, które byłoby odpowiednie zwłaszcza dla usług nowej generacji w zakresie szerokopasmowej telefonii komórkowej.

W unijnej mapie drogowej przedstawione będą korzyści płynące z koordynacji widma wprowadzonej przy jednoczesnym umożliwieniu państwom członkowskim rozwiązywania problemów na szczeblu lokalnym i krajowym, na przykład w dziedzinie usług nadawczych. Mapie drogowa zapewni również – w większym stopniu niż mogłyby to osiągnąć poszczególne państwa członkowskie – szerszą dostępność widma radiowego oraz umożliwi świadczenie bardziej konkurencyjnych cenowo usług o charakterze interoperacyjnym.

Komisja przedstawi ostateczną wersję wniosku zaraz po zakończeniu konsultacji publicznych.

Przebieg procedury

Sygnał telewizji analogowej zawsze zajmował dużą część widma radiowego, ale z uwagi na fakt, iż telewizja cyfrowa wykorzystuje widmo w znacznie efektywniejszy sposób, jego spora część może obecnie zostać wykorzystana do nowych zastosowań. Dywidenda cyfrowa uzyskana dzięki przejściu na nadawanie cyfrowe jest bardzo atrakcyjna, ponieważ sygnały w tym zakresie mają bardzo daleki zasięg, zaś urządzenia cyfrowe mogą być z łatwością użytkowane w pomieszczeniach zamkniętych. W rezultacie oprócz nadawców telewizyjnych istnieje wielu innych potencjalnych kandydatów zainteresowanych dostępem do tej części widma radiowego.

W listopadzie 2007 r. Komisja opublikowała komunikat, w którym przedstawiono potrzebę odpowiedniej koordynacji zarządzania widmem na szczeblu UE oraz możliwe rozwiązania tej kwestii. Rozpoczęte dzisiaj konsultacje stanowią kontynuację procesu zainicjowanego tym komunikatem i są wynikiem dyskusji z krajowymi organami regulacyjnymi i zainteresowanymi podmiotami oraz prowadzonych obecnie badań społeczno-gospodarczych poświęconych potencjalnym skutkom różnych sposobów wykorzystania dywidendy cyfrowej.

Rozpoczęte w dniu dzisiejszym konsultacje w sprawie dywidendy cyfrowej:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/reorg/pubcons_digdiv_200907/index_en.htm

Informacje na temat badań dotyczących wykorzystania dywidendy cyfrowej prowadzonych przez Analysys Mason, DotEcon and Hogan & Hartson (publikacja we wrześniu):

http://www.analysysmason.com/EC_digital_dividend_study

Informacje od państw członkowskich na temat przechodzenia na nadawanie cyfrowe:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/broadcasting/switchover/national_plans/index_en.htm

Komunikat Komisji w sprawie dywidendy cyfrowej:

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0700:FIN:PL:HTML

Komunikat Komisji w sprawie przyspieszenia przejścia z nadawania analogowego na nadawanie cyfrowe:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52005DC0204:EN:NOT

SPEECH/09/336


Side Bar