Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1098

2009 m. liepos 8 d., Briuselis

Antimonopolinė politika: dėl trūkumų farmacijos sektoriuje būtina imtis papildomų veiksmų

Generinių vaistų patekimas į rinką vilkinamas, o naujų vaistų rinką pasiekia vis mažiau – teigiama Europos Komisijos konkurencijos farmacijos sektoriuje galutinėje ataskaitoje. Atlikus šio sektoriaus tyrimą paaiškėjo, kad iš dalies tokią padėtį lemia įmonių veiksmai, tačiau poveikio turi ir kiti veiksniai, kaip antai reglamentavimo sistemos trūkumai. Atsižvelgdama į šias išvadas, Komisija ketina griežčiau tikrinti farmacijos sektorių vadovaudamasi EB antimonopoline teise, taip pat toliau stebėti patentinių ir generinių vaistų įmonių ginčų sprendimo susitarimus. Pirmieji antimonopoliniai tyrimai jau vykdomi. Be to, ataskaitoje valstybės narės raginamos priimti teisės aktus, kuriais būtų lengvinamas generinių vaistų vartojimas. Ataskaitoje nurodoma, kad beveik visos suinteresuotosios šalys pritaria tam, kad būtų sukurtas Bendrijos patentas ir specializuota Europos bylinėjimosi dėl patentų sistema.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Turime siekti, kad farmacijos sektoriuje būtų daugiau konkurencijos ir mažiau biurokratijos. Šis sektorius yra nepaprastai svarbus Europos piliečių sveikatai ir išlaidoms ir vyriausybių finansams, todėl tenkintis galime tik geriausiu. Tyrimas atskleidė sektoriaus ydas, taigi dabar metas imtis veiksmų. Kiekviena savaitė ar mėnuo, kai vilkinamas generinių vaistų patekimas į rinką, didina pacientų ir mokesčių mokėtojų išlaidas. Nustatę, kad vilkinama dėl konkurenciją pažeidžiančių veiksmų, ryžtingai taikysime antimonopolines taisykles. Jau atliekami pirmieji antimonopoliniai tyrimai, po kurių, manoma, bus keičiami teisės aktai ir taip sprendžiamos tam tikros šio sektoriaus problemos.“

Pagrindiniai tyrimo rezultatai ir išvados

Tyrimas labai prisidėjo prie diskusijų apie Europos farmacijos produktų, ypač generinių vaistų, politiką.

Atliktas tam tikrų vaistų, kurių išimtinės teisės baigė galioti 2000–2007 m. 17 valstybių narių, tyrimas ir nustatyta, kad pasibaigus patento galiojimui prireikė daugiau kaip septynių mėnesių, kol vartotojai galėjo įsigyti pigesnių generinių vaistų, todėl jų išlaidos padidėjo 20 %.

Generiniai vaistai, palyginti su patentiniais vaistais, po dvejų metų nuo jų pateikimo rinkai yra vidutiniškai 40 % pigesni, todėl tokių vaistų patekimo į rinką vilkinimas yra svarbi problema. Taigi esant generinių vaistų konkurencijai vartotojai už juos moka daug mažesnę kainą. Atlikus tyrimą nustatyta, kad patentinių vaistų įmonės naudojasi įvairiomis priemonėmis komerciniam savo vaistų gyvavimo laikotarpiui ilginti ir kuo ilgiau neleisti generiniams vaistams patekti į rinką.

Atlikus tyrimą taip pat patvirtinta, kad į rinką patenka mažiau naujų vaistų, ir nurodyta, kad viena iš tokio reiškinio priežasčių gali būti tam tikri įmonių veiksmai. Rinka toliau stebima, kad būtų nustatyti visi veiksniai, dėl kurių mažėja inovacijų.

Reaguodama į tyrimo rezultatus, Komisija griežčiau tikrins sektorių vadovaudamasi EB sutarties antimonopolinėmis nuostatomis ir prireikus imsis konkrečių veiksmų. Patentinių vaistų įmonių naudojamos specialios generinių vaistų patekimo į rinką vilkinimo priemonės bus tikrinamos konkurencijos požiūriu, jei tos priemonės taikomos ribojant konkurenciją ir dėl to gali būti laikomos pažeidimu pagal EB sutarties 81 arba 82 straipsnį. Toliau bus atidžiai tiriamos gynybinio patentavimo strategijos, kuriomis pirmiausia siekiama pašalinti konkurentus, o ne kurti inovacijas. Siekdama mažinti pavojų, kad patentinių ir generinių vaistų įmonės sudarys ginčų sprendimo susitarimus, dėl kurių nukentės vartotojai, Komisija pasiryžusi toliau tikslingai stebėti susitarimus, kuriais ribojamas ar vilkinamas generinių vaistų patekimas į rinką. Kai akivaizdu, kad suinteresuotoji šalis kreipėsi į leidimus prekiauti suteikiančią įstaigą pirmiausia tam, kad vilkintų konkurento patekimą į rinką, nukentėjusiosios ir suinteresuotosios šalys raginamos tokių veiksmų įrodymus pateikti už konkurenciją atsakingoms institucijoms.

Atlikus tyrimą nustatyta, kad reglamentavimo srityje:

  • siekiant mažinti įmonių administracinę naštą ir teisinį netikrumą, būtina nedelsiant sukurti Bendrijos patentą ir vienodą specializuotą Europos bylinėjimosi dėl patentų sistemą. Net 30 % patentų bylų nagrinėjama iš karto keliose valstybėse narėse, o dėl 11 % bylų nacionaliniai teismai priima vienas kitam prieštaraujančius sprendimus;

  • pritariama Europos patentų biuro iniciatyvoms, kurių jis neseniai ėmėsi siekdamas užtikrinti aukštą suteikiamų patentų kokybės standartą ir paspartinti procedūras. Čia galima nurodyti priemones, kurių imtasi 2009 m. kovo mėn. siekiant apriboti galimybę pateikti savanoriškas padalytas patentines paraiškas ir laiką tokioms paraiškoms pateikti (vadinamosios „kartelės pakėlimo“ priemonės).

Be to, Komisija valstybes nares ragina:

  • užtikrinti, kad nesikištų trečiosios šalys ir kad dėl tokio įsikišimo bet kuriuo atveju nebūtų vilkinamas generinių vaistų tvirtinimas;

  • žymiai paspartinti generinių vaistų tvirtinimo procedūras. Pavyzdžiui, kainų nustatymo ir kompensavimo tvarka, jei ji jau taikoma patentiniam vaistui, Komisijos įsitikinimu, generiniams vaistams turėtų būti taikoma savaime ir nedelsiant. Taip generiniai vaistai tam tikrais atvejais greičiau patektų į rinką;

  • imtis veiksmų, kai nustato, kad jų teritorijoje skleidžiama klaidinanti informacija, kuria verčiama abejoti generinių vaistų kokybe;

  • racionalizuoti bandymus, kuriais tiriama papildoma naujų vaistų nauda.

Siekiant padėti valstybėms narėms paspartinti generinių vaistų vartojimą ir didinti kainų konkurenciją, ataskaitoje pateikiama nacionalinių priemonių ir jų poveikio generinių vaistų vartojimui (kiekio, kainų, rinkai pateikiamų vaistų skaičiaus požiūriu) apžvalga. Be to, išlaidas mažinti norinčios valstybės narės raginamos apsvarstyti tokias priemones. Todėl Komisija taip pat išnagrinės galiojančias ES kainų nustatymo ir kompensavimo srities taisykles (vadinamoji Skaidrumo direktyva 89/105/EEB).

Pagrindiniai faktai

Tyrimas pradėtas 2008 m. sausio mėn. (žr. IP/08/49 ir MEMO/08/20) siekiant išnagrinėti priežastis, kodėl mažiau naujų vaistų patenka į rinką ir kodėl kai kuriais atvejais generinių vaistų patekimas į rinką galbūt yra vilkinamas. Tikslas – rasti būdus, kaip padėti rinkai geriau veikti.

Pirminiai rezultatai paskelbti 2008 m. lapkričio mėn. Gauta daugiau kaip 70 suinteresuotųjų šalių pranešimų. Vartotojų asociacijos, sveikatos draudimo įstaigos ir generinių vaistų gamintojai pritarė rezultatams teigdami, kad gauti rezultatai atspindi jiems rūpimus klausimus. Patentinių vaistų gamintojai ir jų patarėjai pritarė raginimui sukurti Bendrijos patentą ir specializuotą bylinėjimosi sistemą, tačiau teigė, kad generinių vaistų patekimo į rinką vilkinimą ir inovacijų mažėjimą lemia reglamentavimo sistemos trūkumai.

Papildomos informacijos ieškokite MEMO/09/321

Galutinė ataskaita ir išsamesnė informacija apie farmacijos sektoriaus tyrimą bus pateikta šiuo adresu

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html .


Side Bar