Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1098

Brüssel, 8. juuli 2009

Konkurentsiprobleemid: farmaatsiasektori konkurentsilünkade kõrvaldamiseks on vaja täiendavaid meetmeid

Vastavalt farmaatsiasektori konkurentsi käsitleva sektoriuuringu lõpparuandele, mille on koostanud Euroopa Komisjon, jõuavad geneerilised ravimid turule hilinemisega ning turule jõuab ka vähem uusi originaalravimeid. Sektoriuuringu põhjal oletatakse, et selle üheks põhjuseks on ettevõtjate tegevus, aga ei välistata ka muid tegureid, näiteks puudujääke õiguslikus raamistikus. Uuringu tulemusel kavatseb komisjon süvendada farmaatsiasektori kontrollimist EÜ konkurentsiõiguse alusel ning jätkata originaalravimite ja geneeriliste ravimite tootjate vahel sõlmitavate patendikokkulepete jälgimist. Esimesed konkurentsialased uurimised on juba käimas. Aruandes kutsutakse liikmesriike võtma vastu õigusakte, millega lihtsustatakse geneeriliste ravimite turuletulekut. Samuti tuuakse aruandes esile sidusrühmade üldine toetus ühenduse patendi ja ühtse Euroopa patendivaidluste süsteemi kehtestamisele.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes: „Farmaatsiasektoris tuleb suurendada konkurentsi ja vähendada bürokraatiat. Sektor on Euroopa kodanikele ja valitsustele nii tervise kui ka rahakoti seisukohast sedavõrd oluline, et nad saavad leppida vaid parimaga. Uuring andis ülevaate sektori puudujääkidest ja nüüd on aeg nende kõrvaldamiseks tegutsema hakata. Iga nädal ja iga kuu, mille võrra geneerilised ravimid jõuavad turule ettenähtust hiljem, põhjustavad patsientidele ja maksumaksjatele lisakulutusi. Kui hilinemise põhjuseks on konkurentsivastane tegevus, ei kõhkle me kohaldamast konkurentsieeskirju. Juba on käimas esimesed konkurentsialased uurimised ning nende tulemusel loodetakse kohandada õiguslikku raamistikku, et käsitleda paremini sektoris esilekerkinud mitmesuguseid probleeme.”

Peamised tähelepanekud ja poliitilised järeldused

Uuringuga anti oluline panus arutellu, mille raames käsitletakse Euroopa farmaatsiasektori poliitikat, ennekõike aga geneeriliste ravimitega seotud küsimusi.

Uuringus vaadeldi 17 liikmesriigis aastatel 2000–2007 ainuõigusliku turustamise õiguse kaotanud ravimitest koosnevat valimit ning selle tulemustest nähtus, et kodanikud ootasid pärast patendi aegumist üle seitsme kuu odavamate geneeriliste ravimite turuletulekut ning kaotasid seetõttu võimaluse hoida kokku ligikaudu 20% ravimitele tehtavatest kulutustest.

Geneeriliste ravimite hilinenud turuletulek mõjutab kodanikke oluliselt, sest geneerilised tooted on võrreldes originaalravimitega kaks aastat pärast turuletulekut keskmiselt 40% odavamad. Geneerilistest toodetest tulenev konkurents toob tarbijatele kaasa tunduvalt madalama hinna. Uuringust nähtus, et originaalravimite tootjad kasutavad oma toodete kaubanduslikult kasuliku eluea pikendamiseks ja geneeriliste ravimite turuletuleku pidurdamiseks mitmesuguseid strateegiaid.

Uuringu käigus leidis ka kinnitust asjaolu, et turule jõuab üha vähem uusi ravimeid, ning et ettevõtjate teatav tegevus võib selle nähtuse kujunemisele kaasa aidata. Selleks et tuvastada innovatsiooni vähenemise kõik tegurid, on praegu käimas täiendav turujärelevalve.

Komisjon reageerib uuringu tulemustele, süvendades sektori kontrollimist EÜ konkurentsiõiguse alusel ja tuues vajaduse korral ka esile konkreetseid juhtumeid. Konkurentsi toimimist kontrollitakse juhul, kui originaalravimite tootjad kasutavad spetsiaalseid vahendeid geneeriliste ravimite turuletuleku edasilükkamiseks sellisel konkurentsi kahjustaval viisil, mis võib endast kujutada EÜ asutamislepingu artiklites 81 või 82 sätestatud rikkumist. Kontrollimist vajavad ka kaitseiseloomulised patendistrateegiad, mille peamine eesmärk on tõrjuda konkurente ja mis ei keskendu innovatsioonile. Selleks et vähendada originaalravimite ja geneeriliste ravimite tootjate võimalust sõlmida patendikokkuleppeid tarbijate kulul, kavatseb komisjon jätkata geneeriliste ravimite turuletulekut piiravate või pidurdavate kokkulepete süvendatud jälgimist. Juhul kui leidub selgeid viiteid asjaolule, et mõni sidusrühm on teinud müügiluba väljastavale ametiasutusele esildise, mille peamine eesmärk on lükata edasi konkurendi turuletulek, palutakse kahju saanud osapooltel ja sidusrühmadel esitada asjaomastele konkurentsiasutustele selle kohta konkreetsed tõendid.

Õigusliku reguleerimise küsimuses nenditi uuringus järgmist:

  • Ettevõtjate ebakindluse ja nende halduskoormuse vähendamiseks on tarvis kiiresti kehtestada ühenduse patent ja ühtne Euroopa patendivaidluste süsteem. Tervelt 30% patendivaidlustest toimub paralleelselt mitmes liikmesriigis ja 11%-l juhtudest teevad riiklikud kohtud üksteisele vastukäivad otsused.

  • Teretulnud on Euroopa Patendiameti hiljutised algatused, mille eesmärk on tagada väljastatud patentide hea kvaliteet ja kiiremad menetlused. Kõnealuste algatuste hulka kuuluvad ka meetmed, mis võeti 2009. aasta märtsis ja millega piiratakse vabatahtlike eraldatud patenditaotluste esitamise võimalusi ja ajavahemikku („lati tõstmise” meetmed).

Komisjon õhutab liikmesriike

  • tagama, et kolmandad isikud ei sekkuks menetlustesse esildistega või et nende esildised ei põhjustaks viivitusi geneeriliste ravimite heakskiitmisel;

  • kiirendama oluliselt geneeriliste ravimite heakskiitmise menetlusi. Näiteks leiab komisjon, et geneerilistele toodetele tuleks anda automaatselt/kohe hinnakujunduse ja hinna hüvitamise staatus, kui originaalravimil on juba selline staatus olemas. See võimaldaks teatavatel juhtudel toote kiiremini turule tuua;

  • võtma meetmeid nende territooriumil tuvastatud eksitavate teabekampaaniate suhtes, mille raames seatakse kahtluse alla geneeriliste ravimite kvaliteet;

  • ühtlustama uute ravimite lisaväärtuse testimist.

Selleks et aidata liikmesriikidel geneerilisi ravimeid kiiremini kasutusele võtta ja hinnakonkurentsi tõhustada, sisaldab aruanne ülevaadet riiklikest meetmetest ja nende mõjust geneeriliste ravimite kasutuselevõtule (maht, hinnad, uute turuletulijate arv), ning julgustab liikmesriike, kes soovivad geneeriliste ravimite kaudu kokku hoida, selliseid meetmeid kasutama. Komisjon vaatab ka läbi hinnakujundust ja hinna hüvitamist käsitlevad ELi eeskirjad (läbipaistvuse direktiiv 89/105/EMÜ).

Taustteave

Uuringut alustati 2008. aasta jaanuaris (vt IP/08/49 ja MEMO/08/20) ning selle eesmärk oli välja selgitada, miks jõuab turule üha vähem uusi ravimeid ja miks jõuavad geneerilised ravimid mõnikord turule hilinemisega. Uuringu abil sooviti leida võimalusi turu toimimise tõhustamiseks.

Esialgsed tulemused avaldati 2008. aasta novembris. Sidusrühmadelt saadi seejärel üle 70 esildise. Tarbijate ühendused, tervisekindlustajad ja geneeriliste ravimite tööstuse esindajad tervitasid uuringu tulemusi, väites, et tulemused kinnitavad nende seisukohti. Originaalravimite tööstuse esindajad ja nende nõustajad toetasid ühenduse patendi ja spetsialiseeritud patendivaidluste süsteemi kehtestamise ideed, ent väitsid ühtlasi, et geneeriliste ravimite turuletuleku viivitused ja innovatsiooni vähenemine tulenevad puudujääkidest õiguslikus raamistikus.

Lisateabe saamiseks vt ka MEMO/09/321

Lõpparuanne ja täiendav teave farmaatsiasektori uuringu kohta on kättesaadav veebisaidil

http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html


Side Bar