Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Bryssel den 8 juli 2009

Res utomlands och lär – kommissionen inleder ett offentligt samråd om möjligheter till rörlighet för ungdomar

Europeiska kommissione n offentliggör idag en grönbok med titeln ”Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte”. Målet med grönboken är att skapa debatt om hur man ska kunna förbättra möjligheterna för unga i Europa att genom utlandsvistelser öka sina kunskaper och färdigheter. Att tillbringa tid i ett annat land för att studera och lära, få arbetslivserfarenhet eller delta i volontärarbete är ett av de bästa sätten för unga att öka sina möjligheter att få jobb och utvecklas som människor. Genom denna grönbok inleder kommissionen ett offentligt samråd som kommer att pågå fram till den 15 december 2009. Svar kommer att samlas in via ett frågeformulär på nätet och genom skriftliga inlagor.

Rörlighet i utbildningssyfte gynnar inte bara enskilda personer, skolor, universitet och utbildningsinstitutioner utan också samhället som helhet, säger Ján Figel', EU-kommissionär med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor. Rörlighet i utbildningssyfte bidrar till att bygga upp färdigheter, språkkunskaper och interkulturell kompetens och att göra enskilda och organisationer mer innovativa och konkurrenskraftiga på ett internationellt plan. Vi måste uppmuntra rörlighet så att det snarare blir regel än undantag att resa utomlands för att lära. Det är viktigt både för att stärka och upprätthålla EU:s ekonomiska återhämtning och för det europeiska samhällets sociala sammanhållning.

Bakgrund

EU har en lång tradition av att stödja ung domar genom olika program och initiativ. Erasmus-programmet har t.ex. under de 22 år det funnits gett stöd till 2 miljoner studenter som förlagt delar av sina studier eller sin praktik till utlandet. Men EU:s stöd täcker också en lång rad andra områden, från högre utbildning till näringsliv, forskning och yrkes- och lärlingsutbildning, från högstadie- och gymnasieutbildning till ungdomsutbyten och volontärverksamhet och från kultur till unga företagare och det civila samhället.

Europeiska kommissionen har också hjälp t till att utveckla en rad verktyg för att göra det lättare för unga att resa utomlands i utbildningssyfte, t.ex. Europass och Europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter (ECTS) inom högre utbildning.

T illsammans når de aktuella programmen, verktygen och initiativen för att främja rörlighet ut till unga européer som befinner sig i en rad olika situationer. Att resa utomlands i utbildningssyfte är dock fortfarande ovanligt, och för vissa grupper, t.ex. studenter, är det lättare än för andra, t.ex. personer som genomgår yrkesutbildning och lärlingar. Under 2006 fick ungefär 310 000 unga möjlighet att resa utomlands med stöd från något av EU:s program. Detta motsvarar dock bara 0,3 % av alla unga i EU i åldersgruppen 16–29 år, vilket visar att mycket återstår att göra på det här området.

Grönboken - Att hitta rätt strategi

Under de senaste åren har experter och politiker diskuterat och debatterat fördelarna med rörlighet i utbildningssyfte vid otaliga tillfällen. Kommissionen anser att det nu är dags att inleda en bred offentlig diskussion i denna fråga. Genom att anordna ett offentligt samråd går kommissionen också ministerrådet till mötes, eftersom det i november 2008 uppmanade kommissionen och medlemsstaterna att ytterligare utveckla rörlighetskonceptet för alla unga, inom olika skeden i lärandet, t.ex. i skolor, högre utbildning, yrkesutbildning, praktik, lärlingsutbildning eller volontärarbete.

Offentligt samråd

I grönboken ställs en rad frågor:

  • Hur kan vi övertyga fler unga att resa utomlands för att skaffa sig nya kunskaper, färdigheter och erfarenheter?

  • Vilka hinder finns det för rörlighet?

  • Hur kan alla berörda parter – kommissionen, medlemsstaterna, regioner, utbildningsinstitutioner, icke-statliga organisationer – göra gemensam sak i ett partnerskap för rörlighet i utbildningssyfte?

Samråd et kommer att avslutas den 15 december 2009 . Kommissionen kommer då att ta ställning till de synpunkter som inkommit och utarbeta ett förslag till praktisk uppföljning.

Kommissionen uppmanar alla berörda parter att lämna sina synpunkter på de frågor som tas upp i grönboken och skicka dem via e-post till eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu eller via brev till:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

1049 Bruxelles/Brussel

Från och med den 15 juli kommer det att finnas ett frågeformulär på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_sv.html

Vill du veta mer?

Europe iska kommissionen: KOM(2009)329 " Grönbok – Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte ", 8 juli 2009

Europeiska kommissionen: Support for mobility

Europe iska kommissionen: Offentliga samråd

Europeiska kommissionen: Pressmeddelanden IP/08/1126 , 10 juli 2008, " Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception "


Side Bar