Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Brusel 8. júla 2009

Štúdium v zahraničí – Komisia otvára verejnú diskusiu na tému mobilita mladých študentov

Európska komisia dnes zverejnila Zelenú knihu nazvanú „Podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí“, ktorej cieľom je otvoriť diskusiu o tom, ako pomôcť mladým ľuďom v Európe čo najlepšie využiť možnosti rozšíriť si svoje vedomosti a zručnosti pobytom v zahraničí. Stráviť čas v zahraničí štúdiom, vzdelávaním, získavaním pracovných skúseností prípadne dobrovoľníckou činnosťou je jeden zo základných spôsobov, akým si mladí ľudia môžu zlepšiť možnosti zamestnať sa a osobnostne rásť. Spomínanou Zelenou knihou Komisia iniciuje verejné konzultácie, ktoré potrvajú do 15. decembra 2009. Verejnosť sa môže zapojiť formou on-line dotazníkov a písomných podaní.

Európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ v reakcii na Zelenú knihu uviedol: „ zo vzdelávacej mobility môžu mať osoh jednotlivci, školy, univerzity a inštitúcie odbornej prípravy ale aj spoločnosť ako taká. Pomáha budovať zručnosti, jazykové znalosti a medzikultúrne spôsobilosti a zvyšuje schopnosti jednotlivcov a organizácií byť inovatívny a konkurencieschopný na medzinárodnej úrovni. Mobilitu treba podporovať, aby sa študijná cesta do zahraničia stala pravidlom a nie výnimkou. Má to význam jednak z hľadiska sily a udržateľnosti obnovy hospodárstva EÚ a jednak z hľadiska sociálnej súdržnosti spoločností v Európe 21. storočia.“

Súčasná situácia

V EÚ existuje dlhá tradícia podpory vzdelávacej mobility prostredníctvom rozličných programov a iniciatív. Napríklad počas 22 rokov existencie programu Erasmus sa podporili 2 milióny študentov v rámci ich štúdia alebo pracovnej stáže v zahraničí. Ale podpora EÚ pokrýva ďaleko viac oblastí napríklad od vysokoškolského vzdelávania po oblasť podnikania, oblasti výskumu, odborného vzdelávania a učňovskej prípravy, druhého stupňa vzdelávania, výmeny mládeže a dobrovoľníckej činnosti, kultúrnej sféry, mladých podnikateľov a občianskej spoločnosti.

Okrem toho pomáha Európska komisia pri tvorbe mnohých nástrojov, ktoré mladým ľuďom uľahčia študijné cesty do zahraničia vrátane Europassu a Európskeho systému prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS) v rámci vysokoškolského vzdelávania.

Súčasné programy, nástroje a iniciatívy v rámci mobility oslovujú mladých Európanov v mnohých rozličných situáciách a kontextoch. Avšak pobyt v zahraničí naďalej ostáva skôr výnimkou ako pravidlom a je dostupnejší skôr pre študentov ako pre absolventov odbornej prípravy či učňov. V roku 2006 vycestovalo vďaka európskym programom do zahraničia 310 000 mladých ľudí. To predstavuje iba 0,3 % vekovej skupiny 16 – 29 ročných v EÚ, takže je v tejto oblasti potrebné urobiť oveľa viac.

Zelená kniha – hľadanie správnej stratégie

V uplynulých rokoch prebehlo v odbor ných kruhoch a na politickej úrovni niekoľko diskusií a úvah o výhodách vzdelávacej mobility. Podľa Komisie dozrel čas na širokú verejnú diskusiu venovanú tejto téme. Komisia zároveň reaguje na požiadavku Rady ministrov z novembra 2008, na základe ktorej sa členské štáty a Komisia vyzývajú, aby ďalej rozvíjali myšlienku mobility pre všetkých mladých ľudí v rozličných vzdelávacích kontextoch ako sú školy, vysokoškolské vzdelávanie, odborná príprava, stáže, učňovská výchova alebo dobrovoľnícka činnosť.

Verejné konzultácie

Zelená kniha kladie otázky a hľadá spätnú väzbu na témy ako napr.:

  • Ako presvedčiť viac mladých ľudí, aby cestovali do zahraničia a získavali nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti?

  • Aké prekážky musíme v súvislosti s mobilitou prekonať?

  • Ako môžu všetky zúčastnené strany – Komisia, členské štáty, regióny, inštitúcie vzdelávania a odbornej prípravy, mimovládne organizácie – spoločne vytvoriť nové partnerstvo pre vzdelávaciu mobilitu?

Konzultačné obdobie sa skončí 15. decembra 2009 . Komisia potom vyhodnotí spätnú väzbu a pripraví návrh následných praktických krokov.

Komisia vyzýva všetky zúčastnené strany, aby sa vyjadrili k otázkam uvedeným v Zelenej knihe a zaslať svoje príspevky emailom na adresu: eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu alebo poštou na adresu:

Zelená kniha

GR EAC/B3

MADO 11/14

Európska komisia

B-1049 Bruxelles

On-line dotazník bude k dispozícii od 15. júla na stránke:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Ďalšie informácie:

Európska komisia: KOM(2009)329 „ Zelená kniha: podpora vzdelávacej mobility mladých ľudí “, 8. júl 2009

Európska komisia: Podpora mobility

Európska komisia: Verejné konzultácie

Európska komisia: tlačová správa IP/08/1126 z 10. júla 2008: „ Skupina expertov tvrdí: čas strávený štúdiom v zahraničí musí byť pravidlom a nie výnimkou


Side Bar