Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Bruxelles, 8 iulie 2009

Plecarea la studii în străinătate – Comisia lansează o consultare publică privind oportunită țile de mobilitate pentru tineret

Comisia Europeană a publicat astăzi o Carte verde cu privire la „Promovarea mobilită ții educaționale a tineretului”, în scopul de a iniția o dezbatere asupra celei mai bune modalități de a spori oportunitățile oferite tineretului din Europa de a-și dezvolta cunoștințele și aptitudinile prin plecarea la studii în străinătate. Petrecerea unei perioade de timp într-o altă țară pentru a studia, a se forma, a efectua stagii sau activități benevole reprezintă una din căile fundamentale pe care tinerii își pot consolida viitoarele șanse de angajare, precum și propria lor dezvoltare personală. Prin această Carte verde, Comisia lansează o consultare publică deschisă până la 15 decembrie 2009. Răspunsurile vor fi colectate prin intermediul unui chestionar online și sub formă de comunicări scrise.

Făcând comentarii pe marginea acestei Căr ți verzi, Comisarul European pentru educație, formare, cultură și tineret, Ján Figel', a explicat că „mobilitatea educațională este favorabilă pentru persoane, pentru școli, universități și instituții de formare și pentru societate în ansamblu. Aceasta contribuie la constituirea aptitudinilor, a cunoștințelor lingvistice și a competențelor interculturale și sporește capacitatea persoanelor și organizațiilor de a inova și de a intra în concurență la nivel internațional. Avem nevoie să încurajăm mobilitatea, astfel încât plecarea la studii în străinătate să devină o regulă și nu o excepție. Acest lucru este important, atât pentru soliditatea și durabilitatea redresării economice a Uniunii Europene, cât și pentru coeziunea socială a societăților europene în secolul al 21-lea.”

Situa ția actuală

UE de ține o experiență îndelungată în sprijinirea tineretului prin intermediul unor programe și inițiative diverse. În cei 22 de ani de existență, programul Erasmus, de exemplu, a sprijinit 2 milioane de studenți în efectuarea unor părți din perioadele lor de studii sau de stagii în străinătate. Dar sprijinul UE acoperă o gamă mai largă de domenii, cuprinzând, de asemenea, educația superioară în domeniul afacerilor, cercetarea, formarea profesională și ucenicia, educația secundară, schimburile între tineret și voluntariatul, sfera culturală, tinerii antreprenori și societatea civilă.

În plus, Comisia Europeană a contribuit la elaborarea unui număr de dispozitive care să faciliteze plecarea tinerilor la studii în străinătate, care includ Europas s și Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS) pentru învățământul superior.

În ansamblu, programele, dispozitivele și inițiativele actuale privind mobilitatea oferă asistență tinerilor europeni într-o gamă largă de situații și contexte. Cu toate acestea, plecarea la studii în străinătate rămâne încă o excepție, mai degrabă decât o regulă, și este mai accesibilă anumitor categorii, cum sunt studenții, decât altora, cum sunt elevii școlilor profesionale și ucenicii. În 2006, în jur de 310 000 de tineri au plecat la studii în străinătate cu sprijinul programelor europene. Aceasta reprezintă abia 0,3% din categoria de vârstă a celor de 16-29 de ani din UE, ceea ce ilustrează faptul că s-ar putea face mult mai mult în acest domeniu.

Cartea verde – desc operirea strategiei adecvate

În ultimii ani, au avut loc în cercurile de exper ți și la nivel politic, numeroase dezbateri și reflecții privind beneficiile mobilității educaționale. Comisia consideră că a sosit timpul unei dezbateri publice pe scară largă asupra acestei chestiuni. Astfel, Comisia răspunde, de asemenea, unei cereri din partea Consiliului de Miniștri din noiembrie 2008, care invita statele membre și Comisia să promoveze în continuare conceptul de mobilitate pentru toți tinerii , în diferite contexte educaționale, cum sunt școala, învățământul superior, învățământul profesional, stagiile, ucenicia sau activitatea benevolă.

Consultare publică

Cartea verde pune o serie de întrebări și așteaptă reacții asupra unor chestiuni cum sunt:

  • Cum putem convinge mai mul ți tineri să plece în străinătate pentru a dobândi cunoștințe, aptitudini și experiențe noi ?

  • Care sunt obstacolele în calea mobilită ții pe care trebuie să le depășim ?

  • Cum puteam face ca toate păr țile interesate – Comisia, statele membre, regiunile, instituțiile de învățământ și de formare, ONG-urile – să-și unească forțele într-un nou parteneriat pentru mobilitate educațională?

Perioada de consultare expiră la 15 decembrie 2009 . Comisia va evalua ulterior reacțiile și va pregăti o propunere de măsuri practice.

Comisia invită toate păr țile interesate să facă observații cu privire problemele ridicate în cartea verde și să-și adreseze comentariile prin e-mail la adresa eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu sau prin poștă la adresa:

Cartea verde

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Cu începere de la 15 iulie, un chestionar cu op țiuni multiple este disponibil online la adresa:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Pentru mai multe informa ții:

Comisia Europeană: COM(2009)329 „ Cartea verde:promovarea mobilității educaționale a tinerilor ”, 8 iulie 2009

Comisia Europeană: Sprijin pentru mobilitate

Comisia Europeană: Consultări publice

Comisia Europeană: Comunicat de presă IP/08/1126 , 10 iulie 2008, „ Grupul de experți afirmă: perioadele de studii în străinătate să devină o regulă, mai curând decât o excepție


Side Bar