Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Bruksela, dnia 8 lipca 2009 r.

Za granicę po naukę – Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne w sprawie umożliwiania młodym ludziom mobilności

Komisja Europejska publikuje dzisiaj zieloną księgę pt. „Promowanie mobilności młodych ludzi w celach edukacyjnych”, rozpoczynając tym samym debatę nad najlepszymi sposobami poszerzenia możliwości rozwijania wiedzy i umiejętności przez młodych ludzi w Europie dzięki wyjazdom zagranicznym. Okres studiów, nauki, pracy czy wolontariatu w innym kraju to jeden z podstawowych sposobów zwiększenia szans na zatrudnienie w przyszłości oraz przyczynienia się do osobistego rozwoju młodych ludzi. Publikacją zielonej księgi Komisja rozpoczyna konsultacje społeczne, które będą trwały do 15 grudnia 2009 r. Odpowiedzi będą gromadzone przy pomocy kwestionariusza internetowego oraz w drodze uwag wnoszonych na piśmie.

Wypowiadając się na temat zielonej księgi, Ján Figel', europejski komisarz ds. kształcenia, szkolenia, kultury i młodzieży, wyjaśnił, że „mobilność w celach edukacyjnych jest dobra dla jednostek, dla szkół, uczelni i instytucji szkoleniowych, a także dla całego społeczeństwa. Pomaga ona rozwijać umiejętności, znajomość języków i kompetencje interkulturalne oraz wzmacnia zdolność jednostek i organizacji do wprowadzania innowacji i konkurowania na poziomie międzynarodowym. Musimy sprzyjać mobilności, tak aby wyjazdy za granicę w celach edukacyjnych stały się normą, a nie wyjątkiem. Jest to ważne zarówno dla siły i trwałości ożywienia gospodarczego w UE, jak i dla spójności społecznej społeczeństw europejskich w XXI wieku.”.

Stan aktualny

UE ma długie doświadczenie we wspieraniu młodych ludzi poprzez różne programy i inicjatywy. Przykładowo, w ramach programu Erasmus w ciągu 22 lat jego istnienia udzielono wsparcia dwóm milionom studentów w celu odbycia przez nich za granicą części studiów lub staży zawodowych. Wsparcie ze strony UE obejmuje jednak znacznie szerszy zakres dziedzin – od szkolnictwa wyższego po przedsiębiorstwa, badania naukowe, kształcenie zawodowe i praktyki zawodowe; od kształcenia średniego po wymianę młodzieży i wolontariat; wreszcie od sfery kultury po młodych przedsiębiorców i społeczeństwo obywatelskie.

Komisja Europejska pomogła ponadto w opracowaniu szeregu narzędzi, takich jak Europass i europejski system transferu i akumulacji punktów w szkolnictwie wyższym (ECTS), ułatwiających młodym ludziom wyjazdy za granicę w celach edukacyjnych.

Obecne programy, narzędzia i inicjatywy na rzecz mobilności, razem wzięte, docierają do młodych Europejczyków w przeróżnych sytuacjach i kontekstach. Wyjazdy za granicę nadal są jednak raczej wyjątkiem niż regułą i są w większym stopniu dostępne dla niektórych grup, takich jak studenci, niż dla innych, jak osoby kształcące się zawodowo i praktykanci. W roku 2006 około 310 tys. młodych ludzi mogło udać się za granicę dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach programów europejskich. Stanowi to zaledwie 0,3% osób w przedziale wiekowym 16-29 lat w UE, co wskazuje, że wiele jeszcze można zrobić w tej dziedzinie.

Zielona księga – poszukiwanie właściwej strategii

W minionych latach w kręgach ekspertów i na szczeblu politycznym miały miejsce liczne dyskusje i rozważania nad korzyściami płynącymi z mobilności w celach edukacyjnych. Komisja jest zdania, że nadszedł czas na szeroką publiczną dyskusję dotyczącą tej kwestii. Działając w tym kierunku, Komisja odpowiada również na apel Rady Ministrów z listopada 2008 r., w którym Rada wezwała państwa członkowskie i Komisję do dalszego rozwijania idei mobilności dla wszystkich młodych ludzi w różnych sytuacjach edukacyjnych, takich jak nauczanie szkolne, szkolnictwo wyższe, kształcenie zawodowe, staże, praktyki zawodowe czy praca wolontariacka.

Konsultacje publiczne

W zielonej księdze stawia się szereg pytań i zachęca się do wyrażania opinii w następujących kwestiach:

  • W jaki sposób można przekonać więcej młodych osób do wyjazdu za granicę w celu zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i doświadczenia?

  • Jakie przeszkody utrudniające mobilność należy pokonać?

  • W jaki sposób wszystkie zainteresowane podmioty – Komisja, państwa członkowskie, regiony, instytucje kształceniowe i szkoleniowe, organizacje pozarządowe – mogą połączyć siły w nowym partnerstwie na rzecz mobilności w celach edukacyjnych?

Konsultacje zakończą się dnia 15 grudnia 2009 r. Komisja oceni wówczas otrzymane opinie i przygotuje propozycję dalszych praktycznych działań.

Komisja wzywa wszystkie zainteresowane strony do wypowiadania się w kwestiach poruszonych w zielonej księdze oraz do przesyłania uwag pocztą elektroniczną na adres eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu lub zwykłą pocztą na adres:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Od dnia 15 lipca pod podanym poniżej adresem dostępny będzie internetowy kwestionariusz w formie pytań wielokrotnego wyboru:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Więcej informacji:

Komisja Europejska: COM (2009) 329 „ Zielona księga: Promowanie mobilności młodych ludzi w celach edukacyjnych", 8 lipca 2009 r.

Komisja Europejska: Wspieranie mobilności

Komisja Europejska: Konsultacje społeczne

Komisja Europejska: komunikat prasowy IP/08/1126 , 10 lipca 2008 r., „ Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception "


Side Bar