Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Brussel, 8 juli 2009

Gaan leren in het buitenland – De Commissie start een openbare raadpleging over de mogelijkheden voor jongerenmobiliteit

De Europese Commissie heeft vandaag het Groenboek “De leermobiliteit van jongeren bevorderen” gepubliceerd. Zij wil hiermee een debat op gang brengen over hoe de mogelijkheden voor Europese jongeren om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen door naar het buitenland te gaan, het best kunnen worden uitgebreid. Een periode in het buitenland studeren, leren, werken of aan vrijwilligerswerk doen, is een van de belangrijkste manieren waarop jongeren hun toekomstige inzetbaarheid en hun persoonlijke ontwikkeling kunnen versterken. Met dit Groenboek lanceert de Commissie een openbare raadpleging die tot 15 december 2009 loopt. De antwoorden worden aan de hand van een online vragenlijst en schriftelijke opmerkingen verzameld.

De Europese commissaris voor Onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken, Ján Figel', licht het Groenboek toe als volgt: Leermobiliteit is goed voor individuen, scholen, universiteiten en opleidingsinstellingen en voor de samenleving in haar geheel. Mobiliteit draagt bij tot de ontwikkeling van vaardigheden, talenkennis en interculturele competenties, en versterkt de capaciteit van individuen en organisaties om te innoveren en op internationaal vlak te concurreren. We moeten mobiliteit aanmoedigen, zodat in het buitenland gaan leren de norm wordt, in plaats van de uitzondering. Dit is belangrijk, zowel voor de kracht en de duurzaamheid van het economisch herstel van de EU, als voor de sociale samenhang van de Europese samenlevingen in de 21 e eeuw.”

Stand van zaken

De EU heeft al heel wat ervaring in het ondersteunen van jongeren via verschillende programma’s en initiatieven. In de 22 jaar dat het Erasmusprogramma bestaat, heeft dit bijvoorbeeld 2 miljoen studenten bij hun studies of werkstages in het buitenland ondersteund. Maar de EU biedt op nog veel meer gebieden steun, van het hoger onderwijs tot de bedrijfs- en onderzoekswereld, het beroepsonderwijs en leerlingenstelsels, van het middelbaar onderwijs tot jongerenuitwisselingen en vrijwilligerswerk, en van de culturele sector tot jonge ondernemers en het maatschappelijk middenveld.

De Europese Commissie heeft bovendien een aantal instrumenten helpen ontwikkelen waardoor het voor jongeren eenvoudiger wordt om in het buitenland te gaan leren, zoals de Europass en het Europees systeem voor het verzamelen en overdragen van studiepunten (ECTS) voor het hoger onderwijs.

Bij elkaar genomen richten de huidige mobiliteitprogramma's, instrumenten en initiatieven zich tot Europese jongeren in zeer verschillende situaties en contexten. Naar het buitenland gaan is echter nog steeds de uitzondering in plaats van de regel, en is toegankelijker voor bepaalde groepen, zoals studenten, dan voor andere, zoals stagiairs in het beroepsonderwijs en leerlingenstelsels. In 2006 zijn 310 000 jongeren met de steun van de Europese programma’s naar het buitenland kunnen gaan. Dit komt neer op slechts 0,3% van de Europese 16- tot 29-jarigen, wat aantoont dat er op dit gebied nog veel te doen is.

Het Groenboek – De juiste strategie vinden

Deskundigen en politici hebben de laatste jaren veel van gedachten gewisseld en gediscussieerd over de voordelen van leermobiliteit. De Commissie meent dat de tijd rijp is voor een breed publiek debat hierover. Hiermee gaat zij ook in op een verzoek van de Raad van Ministers van november 2008, waarin deze de lidstaten en de Commissie verzocht het concept van mobiliteit voor alle jongeren verder te ontwikkelen, met name jongeren in verschillende leeromgevingen, zoals op school, in het hoger onderwijs, tijdens een beroepsopleiding of stage, in het kader van leerlingenstelsels of vrijwilligerswerk.

Openbare raadpleging

In het Groenboek worden een aantal vragen gesteld en wordt feedback gevraagd over kwesties zoals:

  • hoe kunnen we meer jongeren overtuigen om naar het buitenland te gaan om nieuwe kennis, vaardigheden en ervaring op te doen?

  • welke hindernissen voor mobiliteit moeten we wegwerken?

  • hoe kunnen alle belanghebbenden – de Commissie, lidstaten, regio’s, onderwijs- en opleidingsinstellingen, ngo’s – de krachten bundelen in een nieuw partnerschap voor leermobiliteit?

De raadpleging loopt tot 15 december 2009 . De Commissie zal de feedback op de raadpleging evalueren en een voorstel voor praktisch vervolg voorbereiden.

De Commissie verzoekt alle belanghebbenden hun opmerkingen over de in het Groenboek besproken kwesties te kennen te geven en hun bijdrage toe te zenden per e-mail: eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu , of per post:

Groenboek

DG EAC/B3

MADO 11/14

Europese Commissie

B-1049 Brussel

Vanaf 15 juli staat er een online meerkeuzevragenlijst op de volgende webpagina:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_nl.html

Voor meer informatie:

Europese Commissie: COM(2009) 329 “ Groenboek: De leermobiliteit van jongeren bevorderen ”, 8 juli 2009.

Europese Commissie: Steun voor mobiliteit .

Europese Commissie: Openbare raadpleging .

Europese Commissie: Persbericht IP/08/1126 van 10 juli 2008, “ Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception ”.


Side Bar