Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Briuselis, 2009 m. liepos 8 d.

Mokymasis užsienyje. Komisija pradeda viešas konsultacijas dėl jaunimo judumo galimybių

Šiandien Europos Komisija paskelbė Žaliąją knygą dėl besimokančio jaunimo judumo skatinimo, siekdama pradėti diskusijas, kaip pagerinti Europos jaunimo galimybes tobulinti žinias ir įgūdžius išvykus į užsienį. Studijos, mokymasis, darbo patirtis ar savanoriška veikla užsienyje – vienas iš svarbiausių būdų jaunimui didinti būsimas galimybes įsidarbinti ir tobulėti. Drauge su žaliąja knyga Komisija pradeda viešas konsultacijas, kurios tęsis iki 2009 m. gruodžio 15 d. Atsakymus bus galima pateikti pildant internetinį klausimyną arba siunčiant nuomonę raštu.

Komentuodamas žaliąją knygą, už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Komisijos narys Jánas Figelis teigė: „ Besimokančių asmenų judumas naudingas asmenims, mokykloms, universitetams, mokymo įstaigoms ir plačiajai visuomenei. Taip gerinami įgūdžiai, kalbų mokėjimas, tarpkultūrinė kompetencija ir asmenų bei organizacijų galimybė kurti naujoves ir konkuruoti tarptautiniu mastu. Judumą reikia skatinti, kad mokymasis užsienyje būtų norma, o ne išimtis. Tai svarbu siekiant ilgalaikio ES ekonomikos atsigavimo ir tvirtesnės Europos visuomenės socialinės sanglaudos XXI amžiuje.“

Dabartinė padėtis

ES turi didelę jaunimo rėmimo pagal įvairias programas ir iniciatyvas patirtį. Pavyzdžiui, per 22-ejus programos „Erasmus“ gyvavimo metus 2 mln. studentų buvo suteikta parama mokytis ar atlikti praktiką užsienyje. Tačiau ES parama apima daug daugiau sričių – aukštąjį mokslą, verslą, mokslinius tyrimus, profesinį mokymą, pameistrystę, antrosios pakopos studijas, jaunimo mainus ir savanorišką veiklą, kultūrą, jaunus verslininkus ir pilietinę visuomenę.

Be to, Europos Komisija padėjo sukurti daugybę priemonių (įskaitant Europass ir Europos kreditų perkėlimo sistemą (angl. ECTS)), kad jaunimui būtų lengviau išvykti mokytis į užsienį.

Visomis dabartinėmis judumo programomis, priemonėmis ir iniciatyvomis siekiama padėti Europos jaunimui įvairiose situacijose ir įvairiomis aplinkybėmis. Tačiau išvykimas į užsienį vis dar yra labiau išimtis nei taisyklė – jis labiau prieinamas kai kurioms grupėms, kaip antai studentams, nei kitoms, kaip antai profesinių mokyklų praktikantams ir pameistriams. 2006 m. pagal Europos programas skirta parama mokytis užsienyje buvo suteikta apie 310 000 Europos Sąjungos jaunuolių, t. y. tik 0,3 % 16–29 m. asmenų. Tai rodo, kad šioje srityje galima būtų padaryti daug daugiau.

Žalioji knyga – teisinga strategija

Per pastaruosius metus ekspertai ir politikai daug diskutavo apie besimokančių asmenų judumą ir svarstė jo naudą. Komisija mano, kad atėjo tinkamas metas surengti viešas diskusijas šiuo klausimu. Tokiu būdu Komisija taip pat vykdo 2008 m. lapkričio mėn. Ministrų Tarybos prašymą, kada valstybės narės ir Komisija buvo paragintos toliau plėtoti viso jaunimo judumo koncepciją, susijusią su įvairia mokymosi veikla, kaip antai mokykla, aukštuoju mokslu, profesiniu mokymu, stažuotėmis, pameistryste ar savanorišku darbu.

Viešos konsultacijos

Žaliojoje knygoje pateikti tam tikri klausimai, kuriais siekiama sužinoti tokius dalykus:

  • Kaip paskatinti daugiau jaunuolių vykti į užsienį įgyti naujų žinių, įgūdžių ir patirties?

  • Kokias judumo kliūtis reikia įveikti?

  • Kaip visos suinteresuotosios šalys (Komisija, valstybės narės, regionai, švietimo ir mokymo įstaigos, NVO) galėtų siekti partnerystės besimokančių asmenų judumo srityje?

Konsultacijų laikotarpis baigsis 2009 m. gruodžio 15 d. Tada Komisija išnagrinės atsakymus ir paruoš pasiūlymą dėl tolesnių praktinių veiksmų.

Komisija ragina visas suinteresuotąsias šalis pareikšti nuomonę apie žaliojoje knygoje pateiktus klausimus ir atsakymus siųsti el. paštu eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu arba adresu:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Liepos 15 d. internete bus pateiktas klausimynas su keliais atsakymų variantais

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html .

Daugiau informacijos

Europos Komisija: COM(2009)329 „ Žalioji knyga dėl besimokančio jaunimo judumo skatinimo “, 2009 m. liepos 8 d.

Europos Komisija: Support for mobility (Parama judumui)

Europos Komisija: Public consultations (Viešos konsultacijos)

Europos Komisija: Pranešimas spaudai IP/08/1126 , „ Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception “ (Ekspertai sako, kad mokymasis užsienyje turi būti norma, o ne išimtis), 2008 m. liepos 10 d.


Side Bar