Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1096

Bryssel 8. heinäkuuta 2009

Ulkomaille oppimaan – komissio käynnistää julkisen kuulemisen nuorten liikkuvuusmahdollisuuksista

Euroopan komissio julkaisi tänään vihreän kirjan ”Edistetään nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta”. Sillä pyritään käynnistämään keskustelua siitä, miten voitaisiin parantaa eurooppalaisten nuorten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan ja taitojaan ulkomaill a. Toisessa maassa opiskelu, työkokemuksen hankkiminen tai vapaaehtoistyön tekeminen on yksi parhaista tavoista, joilla nuoret voivat parantaa tulevaa työllistettävyyttään sekä henkilökohtaista kehitystään. Komissio käynnistää tällä vihreällä kirjalla julkisen kuulemisen, joka on avoinna 15. joulukuuta 2009 asti. Vastaukset kerätään verkossa olevan kyselylomakkeen ja kirjallisten kannanottojen kautta.

”Oppimiseen liittyvä liikkuvuus on hyväksi yksityisille henkilöille, kouluille, korkeakouluille ja koulutuslaitoksille sekä yhteiskunnalle kokonaisuudessaan”, totesi koulutuksesta, kulttuurista ja nuorisosta vastaava komissaari Ján Figel'. Hänen mukaansa se auttaa kehittämään erilaisia taitoja, kielitaitoa ja kulttuurienvälistä osaamista sekä vahvistaa yksilöiden ja organisaatioiden kykyä innovoida ja kilpailla kansainvälisesti. Liikkuvuutta on tuettava niin, että ulkomaille menemisestä tulee sääntö eikä poikkeus. Tämä on tärkeää EU:n talouden elpymisen tahdin ja kestävyyden sekä Euroopan yhteiskuntien sosiaalisen koheesion kannalta 2000-luvulla.

Tilanne

EU on jo kauan tukenut nuoria erilaisten ohjelmien ja aloitteiden kautta. Erasmus-ohjelman 22-vuotisen olemassaolon aikana siitä on esimerkiksi annettu tukea 2 miljoonalle opiskelijalle, jotka ovat suorittaneet osan opinnoistaan tai työharjoittelustaan ulkomailla. EU:n tuki kattaa kuitenkin paljon laajempia alueita, jotka vaihtelevat korkea-asteen koulutuksesta yrityksiin, tutkimustoimintaan, ammatilliseen koulutukseen ja oppisopimuksiin, toisen asteen koulutuksesta nuorisovaihtoon ja vapaaehtoistyöhön sekä kulttuuritoiminnasta nuorten yrittäjyyteen ja kansalaisyhteiskuntaan.

Lisäksi Euroopan komissio on edistänyt erilaisten välineiden kehittämistä, jotta nuorten olisi helpompi mennä ulkomaille opiskelemaan; tällaisia ovat Europass-järjestelmä ja eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä ECTS korkea-asteen opintoja varten.

Nykyiset liikkuvuuteen liittyvät ohjelmat, välineet ja aloitteet on yhdessä suunnattu eri tilanteissa ja olosuhteissa oleville Euroopan nuorille. Ulkomaille meneminen on silti edelleen pikemminkin poikkeus kuin sääntö. Joillakin ryhmillä, kuten opiskelijoilla, on siihen paremmat mahdollisuudet kuin toisilla, esimerkiksi ammatillista harjoittelua suorittavilla ja oppisopimusoppilailla. Vuonna 2006 noin 310 000 nuorta pystyi menemään ulkomaille jonkin EU:n ohjelman tuella. Tämä on vaivaiset 0,3 prosenttia 16–29-vuotiaiden ikäryhmästä EU:ssa, mikä osoittaa, että alalla on vielä paljon kehittämisen varaa.

Vihreä kirja – oikean strategian löytäminen

Viime vuosina asiantuntijat ja poliitikot ovat käyneet lukuisia keskusteluja ja pohdintoja oppimiseen liittyvästä liikkuvuudesta ja sen hyödyistä. Komission mielestä aika on nyt kypsä aiheesta käytävää laajempaa julkista keskustelua varten. Käynnistäessään keskustelun komissio vastaa ministerineuvoston marraskuussa 2008 esittämään pyyntöön, jossa kehotettiin jäsenvaltioita ja komissiota kehittämään edelleen kaikkien nuorten mahdollisuuksia liikkuvuuteen eri oppimisympäristöissä, kuten kouluissa, korkeakouluissa, ammatillisessa koulutuksessa, työharjoittelussa, oppisopimuskoulutuksessa tai vapaaehtoistoiminnassa.

Julkinen kuuleminen

Vihreässä kirjassa esitetään kysymyksiä ja halutaan palautetta esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Miten saadaan houkuteltua enemmän nuoria lähtemään ulkomaille hankkimaan uusia taitoja ja kokemuksia?

  • Mitä liikkuvuuden tiellä olevia esteitä on poistettava?

  • Miten kaikki sidosryhmät – komissio, jäsenvaltiot, alueet, koulutuslaitokset, kansalaisjärjestöt – voivat yhdistää voimansa uudenlaiseen kumppanuuteen oppimiseen liittyvän liikkuvuuden edistämiseksi?

Kuulemisprosessi päättyy 15. joulukuuta 2009 . Komissio arvioi saamansa palautteen ja valmistelee sitten ehdotuksen käytännön jatkotoimiksi.

Komissio kehottaa kaikkia asiaan liittyviä tahoja kommentoimaan vihreässä kirjassa esitettyjä kysymyksiä ja lähettämään kannanottonsa sähköpostitse osoitteeseen eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu tai postitse seuraavaan osoitteeseen:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Heinäkuun 15. päivästä lähtien v erkossa on monivalintalomake seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_fi.html

Lisätietoja:

Euroopan komissio: KOM(2009) 329 ” Vihreä kirja – Edistetään nuorten oppimiseen liittyvää liikkuvuutta ”, 8. heinäkuuta 2009

Euroopan komissio: Tukea liikkuvuudelle

Euroopan komissio: Julkiset kuulemiset

Euroopan komissio: Lehdistötiedote IP/08/1126, 10. heinäkuuta 2008 , ” Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception


Side Bar