Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

Brüssel, 8. juuli 2009

Välismaale õppima – komisjon algatab avaliku arutelu noorte liikuvusv õ imaluste kohta

Euroopa komisjon avaldas täna rohelise raamatu „Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas”, mille eesmärk on algatada arutelu selle kohta, kuidas kõige paremini soodustada Euroopa noorte võimalusi arendada oma teadmisi ja oskusi välismaal olles. Teatud aja veetmine teises riigis kas õppimise, praktika või vabatahtliku töö eesmärgil on üks põhilisi vahendeid, mis võimaldab noortel tõsta oma konkurentsivõimet tööturul ja ennast arendada. Kõnealuse rohelise raamatuga algatab komisjon avaliku arutelu, mis kestab kuni 15. detsembrini 2009. Vastuseid saab esitada küsimustiku kaudu Internetis või kirja teel.

Rohelist raamatut kommenteerides selgitas Euroopa Komisjoni haridus-, koolitus-, kultuuri- ja noorsooküsimuste volinik Jàn Figel, et „ õppealane liikuvus on kasulik üksikisikute, koolide, ülikoolide ja koolitusasutuste ning kogu ühiskonna jaoks. See aitab omandada oskusi, edendab keeleoskust ja kultuuridevahelist mõistmist ning suurendab üksikisikute ja organisatsioonide innovatsiooni- ja konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil. Me peame soodustama liikuvust, et välismaal õppimine oleks pigem reegel, mitte erand. See on oluline nii ELi majanduse jõulise ja jätkusuutliku elavnemise kui ka 21. sajandi Euroopa ühiskonna sotsiaalse ühtekuuluvuse seisukohalt.

Praegune olukord

EL on juba pikka aega toetanud noori erinevate programmide ja algatuste kaudu. Erasmuse programmi on näiteks rakendatud juba 22 aastat ning selle aja jooksul on toetatud 2 miljonit üliõpilast, et nad saaksid õppida osa oma õpiajast või teha osa oma praktikast välismaal. ELi pakub toetust aga ka mitmesugustes muudes valdkondades, nagu näiteks kõrgharidus, ettevõtlus, teadustöö, kutseharidus ja praktika, keskharidus, noortevahetus ja vabatahtlik tegevus, kultuur, noored ettevõtjad ja kodanikuühiskond.

Lisaks sellele on Euroopa Komisjon aidanud välja töötada mitu vahendit, mis teevad noortele välismaale õppima mineku lihtsamaks, sealhulgas Europass ja Euroopa ainepunktide ülekandmise ja kogumise süsteem kõrghariduses.

Kokkuvõtlikult avavad praegused liikuvusprogrammid, vahendid ja algatused võimalusi väga erineva taustaga ja erinevas olukorras olevatele Euroopa noortele. Siiski on välismaal õppimine jätkuvalt pigem erand kui reegel ja kättesaadavam pigem sellistele kindlatele noorterühmadele nagu tudengid ning vähem kutsekoolide õpilastele ja praktikantidele. 2006. aastal said tänu Euroopa programmidele välismaal olla 310 000 noort. See arv moodustab 0,3 % 16–29 aastase vanuserühmast ELis ja näitab, et arenguruumi on veel küllalt.

Roheline raamat – õige strateegia leidmine

Viimastel aastatel on eksperdid ja poliitikud pidanud arvukaid arutelusid ja mõttevahetusi õppealase liikuvuse kasulikkusest. Komisjon on seisukohal, et praegu on õige aeg avada selles küsimuses avalik arutelu. Sellega vastab komisjon ka ministrite nõukogu 2008. aasta novembri palvele, milles kutsuti liikmesriike ja komisjoni üles edasi arendama kõiki noori (õpilased, tudengid, kutsekoolide õpilased, internid, paktikandid või vabatahtlikud) kaasavat liikuvuse kontseptsiooni.

Avalik arutelu

Rohelises raamatus on tõstatatud mitmeid küsimusi ja palutud tagasisidet sellistel teemadel nagu:

  • Kuidas veenda noori, et nad läheksid rohkem välismaale uusi teadmisi, oskusi ja kogemusi omandama?

  • Millised asjaolud takistavad liikuvust?

  • Kuidas saaksid kõik sidusrühmad – komisjon, liikmesriigid, piirkonnad, haridus- ja koolitusasutused, valitsusvälised organisatsioonid – ühendada jõud uues õppealase liikuvuse partnerluses?

Aruteluperiood lõppeb 15. detsembril 2009 . Pärast seda hindab komisjon saadud tagasisidet ja koostab ettepaneku praktiliste järelmeetmete kohta.

Komisjon kutsub kõiki huvitatud isikuid üles vastama rohelises raamatus tõstatatud küsimustele ja saatma oma vastused e-posti teel aadressil eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu või posti teel aadressil:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Valikvastustega küsimustik Internetis on alates 15. juunist kättesaadav aadressil:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Lisateave:

Euroopa Komisjon: KOM(2009) 329 „ Roheline raamat: Õppega seotud liikuvuse edendamine noorte seas ”, 8. juuli 2009

Euroopa Komisjon: Support for mobility

Euroopa Komisjon: Public consultations

Euroopa Komisjon: pressiteade IP/08/1126, 10 juuli 2008, Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception


Side Bar