Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP /09/1096

Βρυξέλλες , 8 Ιουλίου 2009

Μετάβαση στο εξωτερικό για μαθησιακούς σκοπούς – Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση για τις δυνατότητες κινητικότητας των νέων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα πράσινη βίβλο με τίτλο «Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων», με σκοπό την έναρξη δημόσιας συζήτησης σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προώθησης της δυνατότητας των νέων στην Ευρώπη να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους με τη μετάβασή τους στο εξωτερικό. Η παραμονή σε μια άλλη χώρα για σπουδές, μάθηση, απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας ή για εθελοντισμό αποτελεί έναν από τους κύριους τρόπους με τους οποίους οι νέοι μπορούν να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους και την προσωπική τους εξέλιξη. Με την πράσινη βίβλο, η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση που θα είναι ανοιχτή έως τις 15 Δεκεμβρίου 2009. Θα συγκεντρωθούν απαντήσεις μέσω ενός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου και από γρατπές συνεισφορές.

Σχολιάζοντας την πράσινη βίβλο, ο ευρωπαίος επίτροπος για θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, πολιτισμού και νεότητας, κ. J án Figel ', εξήγησε ότι « η μαθησιακή κινητικότητα είναι καλή για τα άτομα, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα κατάρτισης αλλά και για την κοινωνία γενικότερα. Βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, γλωσσικών γνώσεων και διαπολιτισμικών ικανοτήτων και αυξάνει την ικανότητα των ατόμων και των οργανισμών για καινοτομία καθώς και την ανταγωνιστικότητά τους σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα, έτσι ώστε η μετάβαση στο εξωτερικό για μαθησιακούς σκοπούς να αποτελεί τον κανόνα και όχι την εξαίρεση. Αυτό είναι σημαντικό, τόσο για την ισχύ και τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ όσο και για την κοινωνική συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών στον 21ο αιώνα. »

Ισχύουσα κατάσταση

Η ΕΕ έχει μακρά προϊστορία στην υποστήριξη της μαθησιακής κινητικότητας, μέσω διαφόρων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών . Για παράδειγμα, το πρόγραμμα Erasmus , στα 22 χρόνια της ύπαρξής του, έχει υποστηρίξει 2 εκατομμύρια σπουδαστές που πραγματοποίησαν μέρος των σπουδών τους ή εργάστηκαν ως μαθητευόμενοι στο εξωτερικό. Η υποστήριξη όμως της ΕΕ καλύπτει ένα πολύ μεγαλύτερο φάσμα τομέων, όπου περιλαμβάνονται η τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις, η έρευνα, η επαγγελματική εκπαίδευση και οι μαθητείες, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι ανταλλαγές νέων και ο εθελοντισμός, ο πολιτιστικός τομέας, οι νέοι επιχειρηματίες και η κοινωνία των πολιτών.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη μιας σειράς εργαλείων για να καταστεί πιο εύκολη για τους νέους η μετάβαση στο εξωτερικό με σκοπό τη μάθηση, Συμπεριλαμβανομένων του Europass και του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς και ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS ) για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Συνολικά, τα υπάρχοντα προγράμματα κινητικότητας, τα εργαλεία και οι πρωτοβουλίες απευθύνονται σε νέους Ευρωπαίους σε ένα μεγάλο φάσμα καταστάσεων και πλαισίων. Ωστόσο, η μετάβαση στο εξωτερικό εξακολουθεί να αποτελεί την εξαίρεση αντί τον κανόνα και είναι πιο εύκολα προσιτή σε ορισμένες ομάδες, όπως οι σπουδαστές, έναντι άλλων, όπως οι ασκούμενοι ή οι μαθητευόμενοι. Το 2006, περίπου 310.000 νέοι μετακινήθηκαν στο εξωτερικό με την υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό αντιστοιχεί μόνο στο 0,3% της ηλικιακής ομάδας 16-29 ετών στην ΕΕ, γεγονός που δείχνει ότι μπορούν να γίνουν πολύ περισσότερα σε αυτόν τον τομέα.

Πράσινη βίβλος – Εξεύρεση της σωστής στρατηγικής

Τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές συζητήσεις και προβληματισμοί για τα πλεονεκτήματα της μαθησιακής κινητικότητας σε κύκλους εμπειρογνωμόνων και σε πολιτικό επίπεδο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι έφτασε η ώρα για μια ευρεία δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό. Έτσι, η Επιτροπή ανταποκρίνεται επίσης και στο αίτημα του Συμβουλίου των Υπουργών, από το Νοέμβριο του 2008, όπου καλούνται τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να αναπτύξουν περαιτέρω την έννοια της κινητικότητας για όλους τους νέους , σε διάφορα μαθησιακά πλαίσια, όπως το σχολείο, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η πρακτική άσκηση, η μαθητεία ή η εθελοντική εργασία.

Δημόσια διαβούλευση

Η πράσινη βίβλος θέτει μια σειρά ερωτημάτων και αναζητεί ανάδραση σε θέματα όπως:

  • Πώς μπορούμε να πείσουμε περισσότερους νέους να μετακινηθούν στο εξωτερικό για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειρ ιών;

  • Ποια εμπόδια στην κινητικότητα πρέπει να ξεπεράσουμε;

  • Πώς μπορούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι – η Επιτροπή, τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες, τα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι ΜΚΟ – να ενώσουν τις προσπάθειές τους σε μια νέα σύμπραξη για την κινητικότητα;

Η περίοδος διαβούλευσης λήγει στις 15 Δεκεμβρίου 2009 . Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις απαντήσεις που θα λάβει και στη συνέχεια θα υποβάλει σχετικές προτάσεις.

Η Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν σχόλια στα θέματα που θίγει η πράσινη βίβλος και να αποστείλουν τις συνεισφορές τους με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση eac - green - paper - mobility @ ec . europa . eu ή με συμβατικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Από τις 15 Ιουλίου και μετά θα δ ιατίθεται επί γραμμής ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http :// ec . europa . eu / dgs / education _ culture / consult / index _ el . html

Περισσότερες πληροφορίες :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : COM (2009)329 « Πράσινη βίβλος: Προώθηση της μαθησιακής κινητικότητας των νέων », 8 Ιουλίου 2009

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Support for mobility

Ευρωπαϊκή Επιτροπή : Public consultations

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ανακοίνωση Τύπου IP/08/1126 , 10 Ιουλίου 2008, " Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception "


Side Bar