Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1096

V Bruselu dne 8. července 2009

Studium a získávání zkušeností v zahraničí – Komise zahajuje veřejné konzultace o příležitostech mobility pro mladé lidi

Evropská komise dnes zveřejnila zelenou knihu nazvanou „Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání“ s cílem otevřít diskusi o tom, jak nejlépe zlepšit možnosti mladých lidí v Evropě k rozvinutí jejich znalostí a dovedností tím, že odejdou do zahraničí. Pro mladé lidi je pobyt v cizí zemi, kdy tam studují, učí se, získávají pracovní zkušenosti či vykonávají dobrovolnickou činnost, jedním ze základních způsobů, jak mohou zlepšit svou budoucí zaměstnatelnost i osobní rozvoj. Komise touto zelenou knihou zahajuje veřejnou konzultaci, která bude otevřená do 15. prosince 2009. Odpovědi budou získávány pomocí elektronického dotazníku na internetu a prostřednictvím písemných vyjádření.

Evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež Ján Figel' k zelené knize řekl, že „ mobilita ve vzdělávání je dobrá pro jednotlivce, školy, vysoké školy a instituce odborné přípravy i pro společnost jako celek . Pomáhá rozvíjet dovednosti, jazykové znalosti a mezikulturní kompetence a zlepšuje schopnost jednotlivců a organizací být inovační a konkurenceschopní na mezinárodní úrovni. Musíme mobilitu podporovat tak, aby odchod do zahraničí kvůli získání znalostí a zkušeností byl běžnou praxí a nikoli výjimkou. To má velký význam – pro posílení a zajištění udržitelnosti hospodářské obnovy EU stejně jako pro sociální soudržnost evropské společnosti ve 21. století.

Aktuální stav

EU má dlouhou tradici v oblasti podpory mladých lidí prostřednictvím různých programů a iniciativ. V rámci programu Erasmus byla například za 22 let jeho existence poskytnuta podpora 2 milionům studentů, kteří tak absolvovali část svého studia nebo pracovní stáž v zahraničí. Podpora EU se však týká mnohem širšího spektra oblastí, od vysokoškolského vzdělávání po oblast podnikání, výzkum, odborné a učňovské vzdělávání, od sekundárního vzdělávání po výměny mládeže a dobrovolnickou činnost a od kulturní sféry po mladé podnikatele a občanskou společnost.

Evropská komise navíc pomohla vytvořit řadu nástrojů s cílem usnadnit mladým lidem odchod do zahraničí za účelem získání znalostí a zkušeností, konkrétně mj. Europass a evropský systém pro převod a kumulaci kreditů (ECTS) v oblasti vysokoškolského vzdělávání.

Současné programy, nástroje a iniciativy týkající se mobility představují jako celek pomocnou ruku pro mladé Evropany v rámci širokého spektra různých situací a souvislostí. Odchod do zahraničí je však stále spíše výjimkou než pravidlem, přičemž některé skupiny, jako jsou např. studenti, se k této příležitosti dostávají snadněji než jiní, např. stážisté odborné přípravy a učni.

V roce 2006 umožnila podpora ze strany evropských programů odejít do zahraničí zhruba 310 000 mladým lidem. To představuje pouhé 0,3 % příslušníků věkové skupiny od 16 do 29 let v EU, z čehož vyplývá, že v této oblasti by mohlo být vynaloženo mnohem více úsilí.

Zelená kniha – nalezení správné strategie

V minulých letech proběhlo v odborných kruzích a na politické úrovni mnoho diskusí a úvah o přínosech mobility ve vzdělávání. Komise se domnívá, že nastal správný čas pro širokou veřejnou diskusi na toto téma. Komise tak rovněž reaguje na žádost Rady ministrů z listopadu 2008, kterou byly členské státy a Komise vyzvány, aby dále rozvíjely koncepci mobility pro všechny mladé lidi v různých vzdělávacích kontextech, jako je škola, vysokoškolské vzdělávání, odborná příprava, stáže, učňovské poměry či dobrovolnická činnost.

Veřejné konzultace

Zelená kniha obsahuje řadu otázek a vyzývá k vyjádření názorů např. na tato témata:

  • Jak můžeme přesvědčit více mladých lidí, aby se vydali do zahraničí získat nové znalosti, dovednosti a zkušenosti?

  • Jaké překážky mobility musíme překonat?

  • Jakým způsobem mohou všechny zúčastněné strany – Komise, členské státy, regiony, vzdělávací instituce a instituce odborné přípravy, nevládní organizace – spojit síly v novém partnerství pro mobilitu ve vzdělávání?

Období konzultací skončí dne 15. prosince 2009 . Komise poté vyhodnotí příspěvky a připraví návrh na následná praktická opatření.

Komise vyzývá všechny zúčastněné strany, aby se vyjádřily k tématům vzneseným v zelené knize a zaslaly své příspěvky elektronickou poštou na adresu eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu nebo poštou na adresu:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

1049 Bruxelles

BELGIE

Od 15. července bude na níže uvedené adrese k dispozici e lektronický dotazník s výběrem možných odpovědí:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html

Další informace:

Evropská komise: KOM(2009) 329 „ Zelená kniha: Podpora mobility mladých lidí ve vzdělávání “, 8. července 2009

Evropská komise: Podpora mobility

Evropská komise: Veřejné konzultace

Evropská komise: Tisková zpráva IP/08/1126 , 10. července 2008, „ Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception


Side Bar