Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1096

Брюксел, 8 юли 2009 г.

Пътуване зад граница с учебна цел — Комисията поставя началото на обществена консултация по въпросите на мобилността на младежите

Днес Европейската комисия публикува Зелена книга „Насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора“ с цел да насърчи дискусия относно това как най-успешно могат да бъдат разширени възможностите пред младите хора в Европа за развитие на техните знания и умения посредством пътувания зад граница. Прекарването на известен период от време в чужбина с цел образование, обучение, трупане на професионален опит или доброволческа дейност е един от главните начини, по които младите хора могат да увеличат шансовете си за наемане на работа в бъдеще, както и да допринесат за личното си развитие. С тази Зелена книга Комисията дава начало на обществена консултация, която ще продължи до 15 декември 2009 г. Отговорите могат да се представят посредством онлайн въпросник, както и на хартия.

Помолен за коментар във връзка със Зелената книга, европейският комисар по образованието, обучението, културата и младежта Ян Фигел поясни, че „ мобилността с учебна цел е от полза за индивидите, училищата, университетите и институциите за обучение, както и за обществото като цяло. Тя спомага за изграждането на умения, езикови познания и междукултурна компетентност и укрепва иновативните и конкурентните способности на индивидите и организациите на международно равнище. Трябва да насърчаваме мобилността, така че пътуването зад граница с учебна цел да се превърне от изключение в правило. Това е от значение за здравината и устойчивостта на икономическото възстановяване на ЕС, както и за социалното сближаване между европейските общества през XXI век.“

Сегашно състояние

ЕС има дълъг опит в оказването на подкрепа за младежта посредством различни програми и инициативи. В течение на своето 22-годишно съществувание програма „Еразъм“, например, е осигурила подкрепа за 2 милиона студенти за осъществяване на част от образованието или стажовете им в чужбина. Но подкрепата, предоставяна от ЕС, обхваща много повече области, като включва и висшето бизнес-, научноизследователско или професионално образование и чиракуването, средното образование, програмите за младежки обмен и доброволческа дейност, културната сфера, предприемачеството сред младите и гражданското общество.

В допълнение Европейската комисия спомогна за разработването на редица инструменти, с които младите хора да бъдат улеснени в пътуванията зад граница с учебна цел, в това число Europass и Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) в сферата на висшето образование.

Взети заедно, настоящите програми, инструменти и инициативи за насърчаване на мобилността обхващат широк кръг млади европейци от различни среди и с различно положение.Въпреки това пътуването зад граница с учебна цел все още остава по-скоро изключение отколкото правило и е по-достъпно за някои групи от населението, например студентите, отколкото за обучаващите се в областта на професионалното образование и чираците. През 2006 г. около 310 000 младежи са имали възможността да заминат зад граница с подкрепата на европейски програми. Това се равнява на едва 0,3 % от младежите на възраст между 16 и 29 години в ЕС, което показва, че в тази област има още какво да се свърши.

Зелената книга – набелязване на правилната стратегия

През последните години се проведоха редица дискусии и процеси на размисъл относно ползите от мобилността с цел учене както в експертните среди, така и на политическо равнище. Комисията счита, че сега е точният момент за провеждане на широк дебат по този въпрос сред обществеността. Започвайки такъв дебат, Комисията отговаря и на поканата, отправена от Съвета на министрите през ноември 2008 г. към държавите-членки и Комисията, за доразвиване на понятието за мобилност за всички млади хора, независимо от образователния контекст (училища, висши учебни заведения, професионално обучение, стажове, чиракуване или доброволческа дейност).

Обществена консултация

Зелената книга задава редица въпроси и търси обратна информация по въпроси като:

  • Как могат младите хора да бъдат насърчени да заминат зад граница с цел придобиване на нови познания, умения и опит?

  • С какви препятствия пред мобилността трябва да се справят?

  • По какъв начин биха могли заинтересованите страни — Комисията, държавите-членки, регионите, институциите за образование и професионално обучение и неправителствените организации да обединят усилията си в едно ново партньорство за мобилност с учебна цел?

Обществената консултация приключва на 15 декември 2009 г. След това Комисията ще оцени получената информация и ще изготви предложение за последващи практически действия.

Комисията приканва всички заинтересовани страни да представят становищата си по повдигнатите в Зелената книга въпроси и да изпратят мнението си по електронна поща на eac-green-paper-mobility@ec.europa.eu или на пощенски адрес:

Green Paper

DG EAC/B3

MADO 11/14

European Commission

B-1049 Bruxelles

Онлайн въпросник, състоящ се от въпроси с възможност за избор между няколко отговора, ще е достъпен от 15 юли на адрес:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/index_en.html .

За повече информация:

Европейска комисия: COM(2009)329 Зелена книга: насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора , 8 юли 2009 г.

Европейска комисия: Подкрепа за мобилността

Европейска комисия: Обществена консултация

Европейска комисия: Press Release IP/08/1126 , 10 July 2008, „ Expert group says: Make periods of learning abroad a rule, rather than the exception


Side Bar