Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Bryssel den 2 juli 2009

Fri rörlighet och uppehållsrätt för EU-medborgare och deras familjer: kommissionen utfärdar riktlinjer för att förbättra införlivandet och tillämpningen av direktiv 2004/38/EG, till gagn för medlemsstaterna och EU-medborgarna

Kommissionen antog i dag riktlinjer för att förbättra införlivandet och tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om EU-medborgares och deras familjers rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU. I riktlinjerna tydliggörs EU-medborgarnas och deras familjemedlemmars rättigheter, och medlemsstaterna erbjuds bistånd med de åtgärder som de kan vidta för att bekämpa brottslighet, missbruk av rättigheter och skenäktenskap.

– Friheten att bo och arbeta utomlands är en av Europeiska unionens hörnstenar. Den gagnar EU-medborgarna, EU-länderna och våra ekonomiers konkurrenskraft. Åtta miljoner EU-medborgare har bosatt sig i en annan medlemsstat. I dag ger vi EU-medborgarna information och medlemsstaterna hjälp genom att utfärda riktlinjer som syftar till att förbättra införlivandet och tillämpningen av direktivet, säger Jacques Barrot, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för rättvisa, frihet och säkerhet.

Alla medlemsstater har antagit nationella lagar som införlivar direktiv 2004/38/EG om EU-medborgares och deras familjers rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom EU. I december 2008 antog kommissionen en rapport om tillämpningen av direktivet. I rapporten konstaterades det att införlivandet av direktivet överlag är tämligen nedslående. Inte en enda medlemsstat har införlivat direktivet i sin helhet effektivt och korrekt, och inte en enda artikel har införlivats effektivt och korrekt av samtliga medlemsstater.

Kommissionen är fast besluten att se till att EU-medborgarna och deras familjemedlemmar faktiskt kan utnyttja sin rätt till fri rörlighet. Därför har kommissionen tillkännagett att den kommer att ge medborgarna mer information och samarbeta med medlemsstaterna för att se till att direktivet tillämpas i sin helhet.

De i dag antagna riktlinjerna är det första konkreta resultatet av detta samarbete med medlemsstaterna. Syftet med riktlinjerna är att informera och hjälpa både medlemsstaterna och EU-medborgarna när det gäller de punkter som konstaterats vara problematiska vid införlivandet eller tillämpningen, t.ex. begreppen tillräckliga tillgångar, beroende, allmän ordning och säkerhet samt missbruk av rättigheter. Kommissionen kommer att fortsätta att arbeta på ett tekniskt plan med medlemsstaternas sakkunniga för att samla in information och utbyta bästa praxis.

Kommissionen arbetar också på en uppdaterad version av den förenklade vägledningen för medborgarna och på en Wikipedia-artikel om medborgarnas rättigheter.

Kommissionen kommer även fortsättningsvis att noga övervaka den praktiska tillämpningen av direktivet om fri rörlighet och kommer att fullt ut utnyttja de befogenheter som den ges i fördraget för att se till att EU-medborgarna faktiskt kan utnyttja sina rättigheter.


Side Bar