Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

V Bruseli 2. júla 2009

Právo občanov EÚ a ich rodín na voľný pohyb a pobyt: Komisia vydáva usmernenia na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES na pomoc členským štátom a občanom EÚ

Komisia dnes prijala usmernenia na lepšiu transpozíciu a uplatňovanie smernice 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov . Usmernenia spresňujú práva občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov a poskytujú pomoc členským štátom pri opatreniach, ktoré môžu prijímať na boj proti kriminalite, zneužívaniu práv a účelovým sobášom.

Podpredseda Jacques Barrot, komisár zodpovedný za oblasť spravodlivosti, slobody a bezpečnosti, vyhlásil: „Sloboda žiť a pracovať v zahraničí je jedným zo základných princípov Európskej únie. Prospieva občanom EÚ, členským krajinám EÚ a konkurencieschopnosti našich ekonomík. Osem miliónov občanov EÚ sa presťahovalo do iného členského štátu a žije tam. Dnes ponúkame informácie občanom EÚ a pomoc členským štátom pri vydávaní svojich usmernení na zabezpečenie lepšej transpozície a uplatňovania uvedenej smernice.“

Všetky členské štáty prijali svoje národné právne predpisy, ktorými sa transponuje smernica 2004/38 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov na slobodný pohyb a pobyt v rámci EÚ. V decembri 2008 Komisia prijala prvú správu o uplatňovaní tejto smernice. V správe sa konštatovalo, že celkový stav transpozície smernice je pomerne neuspokojivý. Ani jeden z členských štátov netransponoval smernicu účinne a správne v celom rozsahu. Ani jeden článok smernice netransponovali účinne a správne všetky členské štáty.

Úlohou Komisie je zabezpečiť, aby občania EÚ a ich rodinní príslušníci mohli účinne využívať svoje právo na voľný pohyb. Komisia v záujme toho oznámila, že poskytne viac informácií pre občanov a bude postupovať v partnerstve s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť plné uplatňovanie uvedenej smernice.

Dnešné prijatie usmernení je prvým hmatateľným výsledkom práce, ktorú Komisia vykonáva na tieto účely v spolupráci s členskými štátmi. Usmernenia majú slúžiť na poskytovanie informácií a pomoc členským štátom aj občanom EÚ v otázkach, ktoré sa považujú za problematické pri transpozícii alebo uplatňovaní, ako je vymedzenie dostatočných zdrojov, závislosť osôb, verejná politika a verejná bezpečnosť a zneužívanie práv. Komisia bude pokračovať v tejto práci na technickej úrovni spolu s odborníkmi z členských štátov s cieľom zhromaždenia informácií a výmeny najlepšej praxe.

Komisia pracuje aj na aktualizovanej verzii zjednodušených usmernení pre občanov a na článku do Wikipédie o právach občanov.

Komisia bude naďalej pozorne sledovať uplatňovanie smernice o voľnom pohybe v praxi a plne využije právomoci, ktoré jej udeľuje zmluva, s cieľom zabezpečiť, aby občania EÚ mohli skutočne využívať svoje práva.


Side Bar