Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Bruksela, dnia 2 lipca 2009

Prawo obywateli UE oraz członków ich rodzin do swobodne go przemieszczania się i pobytu – z myślą o państwach członkowskich i obywatelach Komisja przedstawia wytyczne mające poprawić transpozycję i stosowanie dyrektywy 2004/38/WE

Komisja przyjęła dziś wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. W wytycznych wyjaśniono prawa przysługujące obywatelom UE i członkom ich rodzin, a państwom członkowskim zaoferowano pomoc w zwalczaniu przestępczości oraz zapobieganiu nadużyciom i fikcyjnym małżeństwom.

Wiceprzewodniczący Komisji, Jacques Barrot, komisarz odpowiedzialny za kwestie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, oświadczył: „Prawo do pobytu i pracy w innym państwie członkowskim jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Fakt ten przynosi korzyści obywatelom Unii, jej państwom członkowskim i wzmacnia konkurencyjność naszej gospodarki. Osiem milionów obywateli Unii zdecydowało się na życie w innym państwie członkowskim. Dziś, wydając wytyczne, których celem jest skuteczniejsza transpozycja i stosowanie dyrektywy, pragniemy przekazać obywatelom UE niezbędne informacje i pomóc państwom członkowskim.”.

We wszystkich państwach członkowskich przyjęto przepisy ustawowe w celu transpozycji dyrektywy 2004/38 dotyczącej prawa obywateli UE oraz członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na tere nie UE. W grudniu 2008 r. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie stosowania tej dyrektywy. Płynął z niego wniosek, że ogólna transpozycja dyrektywy jest raczej niezadowalająca. W żadnym państwie członkowskim nie udało się transponować skutecznie i poprawnie całej dyrektywy. Żaden z artykułów dyrektywy nie został transponowany skutecznie i poprawnie we wszystkich państwach członkowskich.

Obowiązkiem Komisji jest zapewnić obywatelom UE i członkom ich rodzin możliwość korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Aby wywiązać się z tego zobowiązania Komisja zapowiedziała, że będzie lepiej informować obywateli i – aby zapewnić pełne stosowanie dyrektywy – nawiąże partnerską współpracę z państwami członkowskimi.

Przyjęte dziś wytyczne są pierwszym namacalnym rezultatem prac, jakie Komisja prowadzi w tym zakresie z państwami członkowskimi. Wytyczne mają na celu dostarczenie informacji i wsparcia zarówno państwom członkowskim, jak i obywatelom UE w problematycznych aspektach transpozycji i stosowania dyrektywy, takich jak definicje wystarczających środków finansowych, pozostawania na utrzymaniu, względów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz nadużyć. Na poziomie technicznym Komisja będzie nadal współpracować z ekspertami z państw członkowskich w celu gromadzenia informacji i wymiany najlepszych praktyk.

Komisja pracuje także nad zaktualizowaną wersją uproszczonego przewodnika dla obywateli i artykułem o prawach obywatelskich, który miałby ukazać się w Wikipedii.

Komisja będzie nadal bacznie przyglądać się procesowi stosowania w praktyce dyrektywy dotyczącej swobodnego przepływu i w pełni wykorzysta uprawnienia przysługujące jej na mocy Traktatu, aby zapewnić obywatelom UE możliwość korzystania ze swoich praw.


Side Bar