Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Bruksela, dnia 2 lipca 2009

Prawo obywateli UE oraz członków ich rodzin do swobodne go przemieszczania się i pobytu – z myślą o państwach członkowskich i obywatelach Komisja przedstawia wytyczne mające poprawić transpozycję i stosowanie dyrektywy 2004/38/WE

Komisja przyjęła dziś wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. W wytycznych wyjaśniono prawa przysługujące obywatelom UE i członkom ich rodzin, a państwom członkowskim zaoferowano pomoc w zwalczaniu przestępczości oraz zapobieganiu nadużyciom i fikcyjnym małżeństwom.

Wiceprzewodniczący Komisji, Jacques Barrot, komisarz odpowiedzialny za kwestie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa, oświadczył: „Prawo do pobytu i pracy w innym państwie członkowskim jest jednym z fundamentów Unii Europejskiej. Fakt ten przynosi korzyści obywatelom Unii, jej państwom członkowskim i wzmacnia konkurencyjność naszej gospodarki. Osiem milionów obywateli Unii zdecydowało się na życie w innym państwie członkowskim. Dziś, wydając wytyczne, których celem jest skuteczniejsza transpozycja i stosowanie dyrektywy, pragniemy przekazać obywatelom UE niezbędne informacje i pomóc państwom członkowskim.”.

We wszystkich państwach członkowskich przyjęto przepisy ustawowe w celu transpozycji dyrektywy 2004/38 dotyczącej prawa obywateli UE oraz członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na tere nie UE. W grudniu 2008 r. Komisja przyjęła sprawozdanie w sprawie stosowania tej dyrektywy. Płynął z niego wniosek, że ogólna transpozycja dyrektywy jest raczej niezadowalająca. W żadnym państwie członkowskim nie udało się transponować skutecznie i poprawnie całej dyrektywy. Żaden z artykułów dyrektywy nie został transponowany skutecznie i poprawnie we wszystkich państwach członkowskich.

Obowiązkiem Komisji jest zapewnić obywatelom UE i członkom ich rodzin możliwość korzystania z prawa do swobodnego przemieszczania się. Aby wywiązać się z tego zobowiązania Komisja zapowiedziała, że będzie lepiej informować obywateli i – aby zapewnić pełne stosowanie dyrektywy – nawiąże partnerską współpracę z państwami członkowskimi.

Przyjęte dziś wytyczne są pierwszym namacalnym rezultatem prac, jakie Komisja prowadzi w tym zakresie z państwami członkowskimi. Wytyczne mają na celu dostarczenie informacji i wsparcia zarówno państwom członkowskim, jak i obywatelom UE w problematycznych aspektach transpozycji i stosowania dyrektywy, takich jak definicje wystarczających środków finansowych, pozostawania na utrzymaniu, względów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz nadużyć. Na poziomie technicznym Komisja będzie nadal współpracować z ekspertami z państw członkowskich w celu gromadzenia informacji i wymiany najlepszych praktyk.

Komisja pracuje także nad zaktualizowaną wersją uproszczonego przewodnika dla obywateli i artykułem o prawach obywatelskich, który miałby ukazać się w Wikipedii.

Komisja będzie nadal bacznie przyglądać się procesowi stosowania w praktyce dyrektywy dotyczącej swobodnego przepływu i w pełni wykorzysta uprawnienia przysługujące jej na mocy Traktatu, aby zapewnić obywatelom UE możliwość korzystania ze swoich praw.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website