Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Briselē, 2009. gada 2. jūlijā

ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesības – Komisija sniedz norādījumus Direktīvas 2004/38/EK labākai transponēšanai un piemērošanai dalībvalstu un ES pilsoņu labā

Komisija šodien pieņēma pamatnostādnes, lai labāk transponētu un piemērotu Direktīvu 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu brīvas pārvietošanās un uzturēšanās tiesībām. Pamatnostādnēs skaidrotas ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesības un piedāvāta palīdzība dalībvalstīm saistībā ar pasākumiem, ko tās var veikt, lai apkarotu noziedzību, tiesību ļaunprātīgu izmantošanu un fiktīvas laulības.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, par tiesiskumu, brīvību un drošību atbildīgais komisārs Žaks Barro paziņoja: „Tiesības uzturēties un strādāt ārvalstīs ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Tās darbojas ES pilsoņu, ES valstu un mūsu ekonomikas konkurētspējas labā. Astoņi miljoni ES pilsoņu ir pārcēlušies uz dzīvi citā dalībvalstī. Šodien mēs piedāvājam informāciju ES pilsoņiem un palīdzību dalībvalstīm, izdodot pamatnostādnes, lai nodrošinātu direktīvas labāku transponēšanu un piemērošanu.”

Visas dalībvalstis ir pieņēmušas valsts tiesību aktus, ar kuriem transponē Direktīvu 2004/38/EK par ES pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties Eiropas Savienībā. Komisija 2008. gada decembrī pieņēma ziņojumu par direktīvas piemērošanu. Ziņojumā secināts, ka direktīvas transponēšana kopumā ir diezgan neapmierinoša. Neviena dalībvalsts nav efektīvi un pareizi transponējusi visu direktīvu. Neviens direktīvas pants nav transponēts efektīvi un pareizi visās dalībvalstīs.

Komisija ir apņēmusies nodrošināt, lai visiem ES pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem patiešām būtu brīvas pārvietošanās tiesības. Lai to paveiktu, Komisija ir paziņojusi, ka tā sniegs vairāk informācijas pilsoņiem un sadarbosies ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu direktīvas pilnīgu piemērošanu.

Šodien pieņemtās pamatnostādnes ir pirmais reālais šā darba rezultāts, ko Komisija šajā nolūkā veic kopā ar dalībvalstīm. Pamatnostādnes ir paredzētas, lai piedāvātu informāciju un palīdzību gan dalībvalstīm, gan ES pilsoņiem jautājumos, kas transponēšanā vai piemērošanā izrādījušies problemātiski, piemēram, tādu jēdzienu kā pietiekami līdzekļi, apgādība, sabiedriskā kārtība, sabiedrības drošība un tiesību ļaunprātīga izmantošana definēšana. Komisija turpinās darbu tehniskā līmenī ar dalībvalstu ekspertiem, lai vāktu informāciju un apmainītos ar labāko praksi.

Komisija strādā arī pie pilsoņiem paredzētas vienkāršotas rokasgrāmatas atjauninātās redakcijas un Wikipedia raksta par pilsoņu tiesībām.

Komisija joprojām saglabās modrību attiecībā uz Brīvas pārvietošanās direktīvas piemērošanu uz vietas un pilnībā izmantos tai ar Līgumu uzticētās pilnvaras, lai nodrošinātu, ka ES pilsoņi var efektīvi izmantot savas tiesības.


Side Bar