Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Briuselis, 2009 m. liepos 2 d.

ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Komisija priima geresnio Direktyvos 2004/38/EB nuostatų perkėlimo ir taikymo gaires valstybių narių ir ES piliečių labui

Šiandien Komisija priėmė geresnio Direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi nuostatų perkėlimo ir taikymo gaires. Gairėse aiškiau apibrėžiamos ES piliečių ir jų šeimos narių teisės, o valstybėms narėms paaiškinama, kokiomis priemonėmis kovoti su nusikalstamumu, piktnaudžiavimu ir fiktyviomis santuokomis.

Už teisingumą, laisvę ir saugumą atsakingas Komisijos narys, Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques‘as Barrot sakė: „Laisvė gyventi ir dirbti užsienyje yra vienas iš pagrindinių Europos Sąjungos principų. Ši laisvė naudinga ES piliečiams, ES šalims ir mūsų ūkių konkurencingumui. Į kitas valstybes nares gyventi persikėlė aštuoni milijonai ES piliečių. Priimdami gaires, kuriomis siekiama užtikrinti, kad būtų geriau perkeliamos ir taikomos direktyvos nuostatos, informuojame ES piliečius apie jų teises ir teikiame pagalbą valstybėms narėms.“

Visos valstybės narės yra priėmusios nacionalinius teisės aktus, kuriais perkeliama Direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi ES. 2008 m. gruodžio mėn. Komisija priėmė direktyvos taikymo ataskaitą. Ataskaitoje prieita prie išvados, kad bendri direktyvos perkėlimo rezultatai yra gana prasti. Veiksmingai, tinkamai ir iki galo visų direktyvos nuostatų neperkėlė nė viena valstybė narė. Nėra nė vieno straipsnio, kuris visų valstybių narių būtų buvęs perkeltas veiksmingai ir tinkamai.

Komisija ryžtingai siekia užtikrinti ES piliečių ir jų šeimų narių teisę laisvai judėti. Todėl Komisija paskelbė teiksianti daugiau informacijos piliečiams ir bendradarbiausianti su valstybėmis narėmis, kad direktyva būtų iki galo įgyvendinta.

Šiandien priimtos gairės – pirmieji apčiuopiami Komisijos ir valstybių narių bendro darbo rezultatai. Gairėmis siekiama teikti informaciją ir paramą valstybėms narėms ir ES piliečiams, susijusią su klausimais, kurių iškilo perkeliant arba taikant direktyvos nuostatas, t. y. pakankami ištekliai, išlaikymas, viešoji tvarka, visuomenės saugumas ir piktnaudžiavimas. Komisija toliau bendradarbiaus su valstybių narių ekspertais, atsakingais už techninius aspektus, rinks informaciją ir dalysis gerąja patirtimi.

Komisija taip pat rengia naujas supaprastinto piliečio vadovo ir straipsnio apie piliečių teises internetinėje enciklopedijoje Wikipedia versijas.

Komisija toliau atidžiai stebės, kaip praktiškai taikoma Laisvo judėjimo direktyva, ir naudosis visomis Sutartimi jai suteiktomis galiomis, kad ES piliečiai galėtų veiksmingai naudotis savo teisėmis.


Side Bar