Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Bryssel 2. heinäkuuta 2009

EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeus liikkua ja oleskella vapaasti – komissio antaa ohjeet direktiivin 2004/38/EY asianmukaista täytäntöönpanoa ja soveltamista varten

Komissio on tänään antanut suuntaviivat, joilla pyritään parantamaan Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanoa ja soveltamista. Suuntaviivoissa selkeytetään unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksia ja annetaan jäsenvaltioille ohjeita siitä, millaisia toimenpiteitä ne voivat toteuttaa ehkäistäkseen rikollisuutta, oikeuksien väärinkäyttöä ja lumeavioliittoja.

Euroopan komission varapuheenjohtaja ja oikeus-, vapaus- ja turvallisuusasioista vastaava komissaari Jacques Barrot totesi, että vapaus asua ja työskennellä ulkomailla on Euroopan unionin peruskiviä. ”Se hyödyttää unionin kansalaisia, jäsenvaltioita ja eurooppalaisten talouksien kilpailukykyä”, jatkoi Barrot. Tällä hetkellä kahdeksan miljoonaa unionin kansalaista asuu jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Tänään julkaistuissa suuntaviivoissa komissio tarjoaa unionin kansalaisille ja jäsenvaltioille tietoa ja tukea, jotta direktiivin täytäntöönpanoa ja soveltamista voitaisiin parantaa.

Kaikki jäsenvaltiot ovat antaneet kansalliset lait, joilla Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annettu direktiivi 2004/38/EY saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Komissio antoi joulukuussa 2008 kertomuksen direktiivin soveltamisesta. Kertomuksessa todettiin, että direktiivin täytäntöönpanon kokonaistilanne on melkoinen pettymys. Yksikään jäsenvaltio ei ole saattanut koko direktiiviä osaksi kansallista lainsäädäntöään tehokkaasti ja asianmukaisesti. Yhtäkään direktiivin artiklaa ei ole saatettu kansallisen lainsäädännön osaksi tehokkaasti ja asianmukaisesti kaikissa jäsenvaltiossa.

Komissio aikoo huolehtia siitä, että unionin kansalaiset ja heidän perheenjäsenensä voivat hyödyntää tehokkaasti oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen. Sen vuoksi komissio on ilmoittanut, että se aikoo antaa kansalaisille enemmän tietoa ja tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa varmistaakseen direktiivin täysimääräisen soveltamisen.

Tänään annetut suuntaviivat ovat ensimmäinen konkreettinen tulos komission ja jäsenvaltioiden yhteistyöstä mainitun tavoitteen saavuttamiseksi. Suuntaviivojen tarkoituksena on antaa tietoa ja tukea jäsenvaltioille ja unionin kansalaisille direktiivin täytäntöönpanossa ja soveltamisessa vaikeiksi osoittautuneissa kysymyksissä, kuten riittävien varojen, huollettavana olemisen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden sekä oikeuksien väärinkäytön määrittämisessä. Komissio aikoo jatkaa käytännön työtä jäsenvaltioiden asiantuntijoiden kanssa tietojen keräämiseksi ja parhaiden käytänteiden vaihtamiseksi.

Komissio päivittää parhaillaan kansalaisille tarkoitettua yksinkertaistettua opasta ja laatii Wikipediaan kansalaisten oikeuksia koskevaa artikkelia.

Komissio aikoo jatkossakin valvoa tarkkaan vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin soveltamista ja käyttää täysimääräisesti sille perustamissopimuksen mukaan kuuluvaa toimivaltaa varmistaakseen, että unionin kansalaiset voivat hyödyntää tehokkaasti oikeuksiaan.


Side Bar