Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Bruxelles, den 2. juli 2009

EU-borgeres og deres familiemedlemmers ret til fri bevægelighed og ophold: Kommissionen giver retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF til gavn for medlemsstater og EU-borgere

Kommissionen vedtog i dag retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om EU-borgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit. Retningslinjerne tydeliggør EU-borgeres og deres familiemedlemmers rettigheder og hjælper medlemsstaterne i forbindelse med de foranstaltninger, de kan træffe for at håndtere kriminalitet, misbrug og proformaægteskaber.

Næstformand, Jacques Barrot, der er kommissær med ansvar for retfærdighed, frihed og sikkerhed, udtalte: "Retten til at leve og arbejde i et andet land er en hjørnesten i Den Europæiske Union. Den er til gavn for EU-borgerne, medlemsstaterne og den europæiske økonomis konkurrenceevne. Otte millioner EU-borgere har bosat sig i en anden medlemsstat. I dag rådgiver vi EU-borgere og bistår medlemsstaterne ved at udstede retningslinjer for at sikre en bedre gennemførelse og anvendelse af direktivet."

Alle medlemsstaterne har vedtaget nationale love, der gennemfører direktiv 2004/38 om EU-borgernes og deres familiers ret til at færdes og opholde sig frit inden for EU. I december 2008 vedtog Kommissionen en rapport om gennemførelsen af direktivet. Det blev konkluderet i rapporten, at gennemførelsen af direktivet overordnet set var temmelig skuffende. Ikke en eneste medlemsstat har effektivt og korrekt gennemført direktivet i sin helhed. Ikke en eneste artikel i direktivet er blevet gennemført effektivt og korrekt i alle medlemsstater.

Kommissionen forpligter sig til at sikre, at EU-borgere og deres familiemedlemmer reelt kan udnytte deres ret til fri bevægelighed. For at gøre dette har Kommissionen meddelt, at den vil give borgerne flere oplysninger, og at den vil arbejde sammen med medlemsstaterne for at sikre fuldstændig anvendelse af direktivet.

Dagens vedtagelse af retningslinjerne er det første, håndgribelige resultat af det arbejde, som Kommissionen udfører sammen med medlemsstaterne. Retningslinjerne skal tjene som information og bistand til både medlemsstater og EU-borgere om problematiske spørgsmål vedrørende gennemførelsen og anvendelsen, såsom definitionen af tilstrækkelige ressourcer, forsørgelsesberettigede familiemedlemmer, offentlig orden og offentlig sikkerhed samt misbrug. Sammen med medlemsstaternes eksperter vil Kommissionen fortsat arbejde på teknisk plan med at indsamle oplysninger og udveksle bedste praksis.

Kommissionen arbejder også på en ajourført udgave af den forenklede vejledning til borgerne og på en Wikipedia-artikel om borger nes rettigheder.

Kommissionen vil fortsat være opmærksom på anvendelsen af direktivet om fri bevægelighed i praksis og vil gøre fuld brug af sine beføjelser i henhold til traktaten for at sikre, at EU-borgere reelt kan udnytte deres rettigheder.


Side Bar