Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1077

Брюксел, 2 юли 2009 г.

Право на свободно движение и пребиваване на гражданите на ЕС и техните семейства: Комисията дава насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/EО в полза на държавите-членки и гражданите на ЕС

Комисията днес прие насоки за по-добро транспониране и прилагане на Директива 2004/38/EО относно правото на гражданите на ЕС и на техните семейства да се движат и да пребивават свободно в ЕС. Насоките изясняват правата на гражданите на ЕС и на членовете на техните семейства и предлагат помощ на държавите-членки по отношение на мерките, които те могат да предприемат за справяне с престъпността, злоупотребите и фиктивните бракове.

Заместник-председателят на Комисията и комисар за правосъдието, свободата и сигурността Жак Баро заяви: „Свободата да се живее и работи в чужбина е един от крайъгълните камъни на Европейския съюз. Тя служи в полза на гражданите на ЕС, държавите от ЕС и конкурентноспособността на нашите икономики. Осем милиона граждани на ЕС са се преместили да живеят в друга държава-членка. Днес ние предлагаме информация на гражданите на ЕС и помощ на държавите-членки като приемаме насоки за гарантиране на по-добро транспониране и прилагане на директивата.“

Всички държави-членки са приели национални закони, транспониращи Директива 2004/38 относно правото на гражданите на ЕС и на техните семейства да се движат и да пребивават свободно в ЕС. През декември 2008 г. Комисията прие доклад да прилагането на директивата. В този доклад се стига до заключението, че цялостното транспониране на директивата е по-скоро неудовлетворително. Нито една държава-членка не е транспонирала директивата ефективно и правилно в нейната цялост. Нито един член от директивата не е транспониран ефективно и правилно от всички държави-членки.

Комисията е решена да гарантира, че гражданите на ЕС и членовете на техните семейства се възползват наистина от правото си на свободно движение. За да постигне това, Комисията обяви, че ще предостави повече информация на гражданите и че ще работи в партньорство с държавите-членки, за да гарантира пълното прилагане на директивата.

Приемането на насоките днес е първият осезаем резултат от работата, която Комисията извършва заедно с държавите-членки за постигане на тази цел. Насоките са предвидени да предоставят информация и помощ на държавите-членки и на гражданите на ЕС по темите, определени като проблематични в транспонирането или в прилагането, като определението за достатъчни ресурси, зависимост, обществен ред и обществена сигурност и злоупотреба. Комисията ще продължи да работи на техническо ниво с експерти от държавите-членки за събиране на информация и обмен на най-добри практики.

Комисията работи също по актуализирана версия на опростения наръчник за гражданите и по статия в Уикипедия за правата на гражданите.

Комисията ще запази бдителността си по отношение на прилагането на практика на директивата за свободно движение и ще използва напълно правата си от Договора за ЕО, за да гарантира, че гражданите на ЕС могат ефективно да ползват своите права.


Side Bar

My account

Manage your searches and email notifications


Help us improve our website