Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1072

Bryssel den 2 juli 2009

Statligt stöd: Kommissionen uppdaterar reglerna för statlig finansiering av offentliga radio- och teveorganisationer

Europeiska kommissionen har antagit ett nytt meddelande om statligt stöd för finansiering av public service-organisationer. Meddelandet innehåller en tydlig ram för utveckling av offentliga radio- och tevetjänster och stärker rättssäkerheten vid investeringar från såväl offentliga som privata media. Det nya meddelandet ersätter kommissionens meddelande om radio- och teveorganisationer från 2001 (se IP/01/1429 ). De främsta förändringarna rör ett ökat fokus på redovisningsskyldighet och effektiv kontroll på nationell nivå, inklusive en öppen utvärdering av de nya offentligfinansierade medietjänsternas allmänna inflytande.

Kommissionsledamoten med ansvar för konkurrensfrågor, Neelie Kroes, har gjort följande uttalande: ”Genom det nya meddelandet upprättas en balans mellan offentliga och privata media som garanterar en sund konkurrens i medievärldens snabba utveckling, vilket kommer EU-medborgarna till godo. Offentliga radio- och teve organisationer kommer att kunna utnyttja utvecklingen av digital teknik och Internettjänster för att erbjuda högkvalitativa tjänster på samtliga plattformar utan orättmätig snedvridning av konkurrensen på bekostnad av andra medieaktörer.”

Kommissionsledamoten med ansvar för med ansvar för informationssamhället och media, Vivianne Reding, har gjort följande uttalande: ”Antagandet av detta meddelande kommer att ytterligare öka rättssäkerheten för den europeiska mediesektorn och säkerställa rättvis konkurrens mellan offentliga radio- och teveorganisationer och privata media. Ett av kommissionens främsta mål är att bevara ett levande medielandskap i on-linevärlden, bl.a. genom att se till att de offentliga radio- och teveorganisationernas on-lineutbud inte snedvrider konkurrensen till men för det utbud som tillhandahålls genom on-linetjänster och tryckta media. Det meddelande som antagits i dag är ett tydligt och verkningsfullt steg på vägen mot detta mål.”

De främsta förändringarna i det nya meddelande gäller följande:

  • Förhandskontrollen av viktiga nya tjänster som sjösatts av offentliga radio- och teveorganisationer (för att uppväga sådana nya tjänsters marknadsinflytande mot deras nytta för allmänheten).

  • Förtydliganden avseende betaltjänster i allmänhetens tjänst.

  • Effektivare kontroller av överkompensation och övervakning av public service-uppdraget på nationell nivå.

  • Ökad finansiell flexibilitet för public service-organisationer.

Meddelande är utarbetat för att säkerställa högkvalitativa public service-tjänster på en rad plattformar som sträcker sig från Internet till skärmar på offentliga platser. Dessutom kommer EU-medborgarna och berörda parter att kunna inkomma med sina synpunkter i samband med offentliga överläggningar innan public service- organisationerna marknadsför några nya tjänster. Slutligen kommer medborgarna i egenskap av skattebetalare att få glädje av en mer ansvarig, öppen och proportionerlig användning av offentlig finansiering inom denna sektor.

Antagandet av meddelandet följer på omfattande offentliga samråd (se IP/08/24 , IP/08/1626 och IP/09/564 ) och bygger på de grundläggande principerna om finansiering av offentliga radio- och teveutsändningar i Amsterdamprotokollet (se avsnittet ”Bakgrund” nedan). Kommissionen erkänner särskilt medlemsstaternas rätt att definiera public service-organisationernas uppdrag och inriktar sig på kommissionens uppgift att bevara den rättvisa konkurrensen.

Meddelandet finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Den slutliga versionen kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träder i kraft samma dag som tidningen publiceras.

Bakgrund

Europeiska public service- organisationer tar in över 22 miljarder euro årligen i licensavgifter eller direkt statligt stöd, vilket placerar dem på tredje plats, efter jordbruket och transportföretag, bland mottagarna av statligt stöd.

Av protokollet till Amsterdamfördraget 1 framgår att systemet för radio och teve i allmänhetens tjänst (”public service”) har ett direkt samband med de demokratiska, sociala och kulturella behoven i varje samhälle. Där garanteras medlemsstaternas behörighet att svara för finansiering av radio och teve i allmänhetens tjänst i den utsträckning som denna finansiering beviljas radio- och teve-organisationerna för att de skall utföra det uppdrag att verka i allmänhetens tjänst som har tilldelats dem, utformats och organiserats av varje medlemsstat och i den utsträckning som finansieringen inte påverkar handelsvillkoren och konkurrensen inom gemenskapen.

För att tydliggöra sin tolkning av protokollet antog kommissionen först ett meddelande om tillämpning av reglerna om statligt stöd till sändningar i allmänhetens tjänst 2001 (se IP/01/1429 ). Sedan dess har kommissionen antagit fler än 20 beslut som ytterligare förtydligat tillämpningen av reglerna. Denna beslutspraxis har förtydligat principerna i 2001 års meddelande i ett flertal avseenden. En översikt over dessa enskilda beslut finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

De senaste besluten om statligt stöd som rör radio och teve i allmänhetens tjänst i Tyskland (se IP/07/543 och MEMO/07/150 ), Irland (se IP/08/317 ) och Belgien (se IP/08/316 ) återspeglar särskilt kommissionens praxis i fråga om definitionen av allmänhetens tjänst i den nya medievärlden, t.ex. när radio- och teveorganisationer sköter webbsidor och sänder via mobiltelefoner.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar