Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1072

V Bruseli 2. júla 2009

Štátna pomoc: Komisia aktualizuje pravidlá štátneho financovania verejnoprávnych vysielateľov

Európska komisia prijala nové oznámenie o štátnej pomoci pre financovanie verejnoprávnych vysielateľov. Oznámenie poskytuje jasný rámec pre rozvoj služieb verejnoprávneho vysielania a zvyšuje právnu istotu investovania uskutočňovaného verejnoprávnymi a súkromnými médiami. Nové oznámenie nahrádza oznámenie Komisie o vysielaní z roku 2001 (pozri IP/01/1429 ). K hlavným zmenám patrí väčší dôraz na zodpovednosť a účinnú kontrolu na vnútroštátnej úrovni vrátane transparentného hodnotenia celkového dosahu verejne financovaných nových mediálnych služieb.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Nové oznámenie nastoľuje primeranú rovnováhu medzi záujmami verejnoprávnych a súkromných médií s cieľom zabezpečiť vo veľmi rýchlo sa vyvíjajúcom mediálnom prostredí zdravú hospodársku súťaž v prospech európskych občanov. Verejnoprávni vysielatelia budú môcť využívať výhody vývoja digitálnej technológie a internetových služieb v záujme poskytovania vysokokvalitných služieb na všetkých platformách, bez toho, aby sa neprimerane narúšala hospodárska súťaž na úkor iných subjektov v mediálnom sektore.“

Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Readingová uviedla: „Prijatie tohto oznámenia prinesie do mediálneho sektora v Európe dodatočnú právnu istotu a zabezpečí spravodlivú hospodársku súťaž medzi verejnoprávnym vysielaním a súkromnými médiami. Jedným z hlavných cieľov Komisie je zachovať dynamický mediálny priestor v on-line prostredí, najmä zabezpečením, aby on-line ponuky verejnoprávnych vysielateľov nenarúšali hospodársku súťaž na úkor ponúk poskytovateľov on-line služieb a tlačených médií. Oznámenie, ktoré bolo dnes prijaté, jasne a účinne sleduje tento cieľ.“

Hlavné zmeny v novom oznámení sa týkajú:

  • kontroly ex ante dôležitých nových služieb uvedených na trh verejnoprávnymi vysielateľmi (hodnotenie dosahu týchto nových služieb na trh a ich verejnej hodnoty),

  • objasnenia týkajúce sa zahrnutia platených služieb do poslania verejnoprávnej služby,

  • účinnejšej kontroly nadmernej kompenzácie a dohľadu nad poslaním verejnoprávnej služby na vnútroštátnej úrovni,

  • zvýšenej finančnej flexibility pre verejnoprávnych vysielateľov.

Týmto oznámením sa má dosiahnuť zabezpečenie vysokej kvality služieb verejnoprávneho vysielania na mnohých platformách, od internetu až po obrazovky na verejných priestranstvách. Európski občania a zainteresované strany budú okrem toho môcť vyjadriť svoj názor vo verejných konzultáciách pred tým, ako bude uvedená na trh akákoľvek nová služba verejnoprávneho vysielania. Napokon, ako daňoví poplatníci budú mať občania prospech zo zodpovednejšieho, transparentnejšieho a primeranejšieho využívania verejného financovania v tomto sektore.

Toto oznámenie sa prijíma po rozsiahlych verejných konzultáciách (pozri IP/08/24 , IP/08/1626 a IP/09/564 ) a stavia na základných zásadách financovania služieb verejnoprávneho vysielania, ktoré sú uvedené v Amsterdamskom protokole (pozri ďalej, kontext). V oznámení sa predovšetkým priznáva členským štátom právomoc vymedziť poslanie verejnoprávneho vysielania a zdôrazňuje sa úloha Komisie, ktorou je zachovanie spravodlivej hospodárskej súťaže.

Znenie oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Konečné znenie sa uverejní v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne účinnosť v deň jeho uverejnenia.

Kontext

Európski verejnoprávni vysielatelia dostávajú viac než 22 miliárd EUR ročne z licenčných poplatkov a priamych vládnych podpor, vďaka čomu sú medzi príjemcami pomoci na treťom mieste po poľnohospodároch a dopravných spoločnostiach.

Protokol k Amsterdamskej zmluve 1 objasňuje, že vnútroštátne systémy služieb verejnoprávneho vysielania priamo súvisia s demokratickými, spoločenskými a kultúrnymi potrebami spoločnosti. Zaručuje právo členských štátov na financovanie verejnoprávneho vysielania, pokiaľ je toto financovanie určené na plnenie poslania verejnoprávnej služby tak, ako je zverené, vymedzené a organizované v každom členskom štáte a pokiaľ takéto financovanie neprimerane neovplyvňuje obchod a hospodársku súťaž v EÚ.

Na objasnenie výkladu tohto protokolu Komisia najprv v roku 2001 prijala oznámenie o uplatňovaní pravidiel štátnej pomoci na verejnoprávne vysielanie (pozri IP/01/1429 ). Odvtedy prijala Komisia viac než 20 rozhodnutí, ktoré ďalej objasnili uplatňovanie týchto pravidiel. Táto rozhodovacia prax v mnohých smeroch obohatila zásady oznámenia z roku 2001. Prehľad jednotlivých rozhodnutí je k dispozícii na internetovej stránke:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf .

Najnovšie rozhodnutia o štátnej pomoci pre verejnoprávne vysielanie v Nemecku (pozri IP/07/543 a MEMO/07/150 ), Írsku (pozri IP/08/317 ) a Belgicku (pozri IP/08/316 ) odzrkadľujú prístup Komisie najmä pokiaľ ide o vymedzenie poslania verejnoprávnej služby v prostredí nových médií, napríklad keď vysielatelia prevádzkujú webové stránky a vysielajú prostredníctvom mobilných telefónov.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html .


Side Bar