Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1072

Bruxelles, 2 iulie 2009

Ajutoare de stat: Comisia actualizează normele pentru finanțarea de către stat a organismelor publice de radiodifuziune

Comisia Europeană a adoptat o nouă Comunicare privind ajutoarele de stat pentru finan țarea serviciilor publice de radiodifuziune. Comunicarea stabilește un cadru clar pentru dezvoltarea serviciilor publice de radiodifuziune și oferă o securitate juridică sporită investițiilor efectuate atât de serviciile de mass-media publice, cât și de cele private. Noua comunicare înlocuiește Comunicarea Comisiei privind radiodifuziunea din 2001 (a se vedea IP/01/1429 ). În comparație cu textul anterior, noua comunicare acordă o atenție sporită responsabilității și eficacității controalelor la nivel național, inclusiv evaluării transparente a impactului global al noilor servicii mass-media finanțate din fondurile publice.

Comisarul pentru concu rență, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Noua comunicare stabilește un echilibru corect între interesele mass-mediei publice și ale celei private, în vederea asigurării unei concurențe sănătoase în sectorul mediatic, aflat în evoluție rapidă, în beneficiul cetățenilor europeni. Organismele publice de radiodifuziune vor putea profita de dezvoltarea tehnologiei digitale și a serviciilor bazate pe internet pentru a oferi servicii de calitate superioară pe toate platformele, fără a denatura în mod excesiv concurența în detrimentul celorlalți operatori de mass-media.”

La rândul său, comisarul pentru societatea informa țională și media, doamna Viviane Reding, a adăugat: „Adoptarea acestei comunicări va oferi o mai mare securitate juridică sectorului media din Europa și va asigura o concurență echitabilă între organismele publice de radiodifuziune și mass-media privată. Unul dintre obiectivele principale ale Comisiei este menținerea unui peisaj mediatic dinamic pentru serviciile online, în principal prin garantarea faptului că ofertele online ale organismelor publice de radiodifuziune nu denaturează concurența în detrimentul ofertelor din partea serviciilor online și a presei scrise. Comunicarea adoptată astăzi răspunde acestui obiectiv într-un mod clar și eficient.”

Principalele modificări aduse de noua comunicare se referă la:

  • evaluarea prealabilă a noilor servicii importante lansate de serviciile publice de radiodifuziune (comparând impactul pe pia ță al unor astfel de servicii și valoarea publică a acestora);

  • clarificări privind includerea serviciilor contra cost în misiunea de serviciu public;

  • un control mai eficace al supracompensării și monitorizarea respectării misiunii de serviciu public la nivel național;

  • o flexibilitate financiară sporită pentru organismele publice de radiodifuziune.

Comunicarea are drept obiectiv asigurarea unei calită ți superioare a serviciilor publice de radiodifuziune pe diferite platforme, de la internet la ecranele instalate în spații publice. Mai mult, cetățenii europeni și părțile interesate își vor putea exprima opiniile în cadrul unor consultări publice înainte de lansarea pe piață a unor noi servicii de către serviciile publice de radiodifuziune. În calitate de contribuabili, cetățenii vor profita de pe urma utilizării mai responsabile, mai transparente și mai proporționale a finanțelor publice în acest sector.

Comunicarea a fost adoptată în urma unei ample consultări publice (a se vedea IP/08/24 , IP/08/1626 și IP/09/564 ) și are la bază principiile fundamentale ale finanțării organismelor publice de radiodifuziune enunțate în Protocolul de la Amsterdam (a se vedea în continuare, la „Context”). În special, Comisia lasă în continuare la latitudinea statelor membre definirea misiunii serviciilor publice de radiodifuziune și se concentrează asupra sarcinii sale de a păstra un mediu de concurență echitabilă.

Textul comunicării este disponibil la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Versiunea finală va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare la data publicării sale.

Context

Serviciile publice de radiodifuziune din Europa percep anual peste 22 de miliarde de euro din taxele de licență sau ca ajutor guvernamental direct, situându-se astfel pe locul trei în rândul beneficiarilor de ajutoare de stat, după agricultură și companiile din sectorul transporturilor.

Protocolul anexat la Tratatul de la Amsterdam 1 precizează că sistemele naționale de radiodifuziune publică sunt direct legate de nevoile democratice, sociale și culturale ale societății. Protocolul garantează dreptul statelor membre de a participa la finanțarea serviciului public de radiodifuziune în măsura în care finanțarea se acordă organismelor de radiodifuziune cu scopul ca acestea să-și îndeplinească misiunea de serviciu public așa cum a fost ea conferită, definită și organizată de fiecare stat membru și în măsura în care finanțarea respectivă nu aduce atingere condițiilor schimburilor și concurenței în UE.

Pentru a clarifica interpretarea sa referitoare la acest protocol, Comisia a adoptat, în 2001, o Comunicare privind aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de radiodifuziune (a se vedea IP/01/1429 ). De atunci, Comisia a adoptat peste 20 de decizii, care au oferit clarificări suplimentare privind aplicarea normelor. Această practică decizională a îmbogățit principiile enunțate în comunicarea din 2001 din diferite puncte de vedere. Aceste decizii individuale pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

Cele mai recente decizii privind ajutoarele de stat acordate serviciilor publice de radiodifuziune din Germania (a se vedea IP/07/543 și MEMO/07/150 ), Irlanda (a se vedea IP/08/317 ) și Belgia (a se vedea IP/08/316 ) reflectă poziția Comisiei, în special cu privire la definirea misiunii de serviciu public în noul context mediatic, în care, de exemplu, serviciile de radiodifuziune operează site-uri internet și transmit prin intermediul telefoanelor mobile.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar