Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1072

Briselē, 2009. gada 2. jūlijā

Valsts atbalsts – Komisija atjaunina noteikumus finansējumam, ko valsts sniedz sabiedriskajai apraidei

Eiropas Komisija ir pieņēmusi jaunu paziņojumu par valsts atbalstu sabiedriskās apraides finansēšanai. Šis paziņojums nosaka skaidru sistēmu sabiedriskās apraides pakalpojumu attīstībai un nodrošina lielāku tiesisko noteiktību gan valsts, gan privāto plašsaziņas līdzekļu ieguldījumiem. Jaunais paziņojums aizstāj Komisijas 2001. gada „Apraides paziņojumu” (skatīt IP/01/1429 ) , un salīdzinājumā ar iepriekšējo versiju tajā lielāks uzsvars ir likts uz pārskatatbildību un efektīvu kontroli valsts līmenī, ietverot valsts finansētu jauno plašsaziņas līdzekļu pakalpojumu kopējās ietekmes pārredzamu novērtējumu.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā saistībā teica: Jaunajā paziņojumā ir atrasts pareizais līdzsvars starp sabiedrisko un privāto plašsaziņas līdzekļu interesēm, lai Eiropas iedzīvotāju interesēs nodrošinātu veselīgu konkurenci plašsaziņas līdzekļu vidē, kura strauji attīstās. Sabiedriskās raidorganizācijas spēs izmantot digitālās tehnoloģijas attīstības un interneta pakalpojumu radītās priekšrocības, lai piedāvātu augstas kvalitātes pakalpojumus visās platformās, nepamatoti netraucējot konkurenci uz citu plašsaziņas līdzekļu operatoru rēķina.”

Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu komisāre Viviāna Redinga teica: "Šā paziņojuma pieņemšana sniegs papildu tiesisko noteiktību plašsaziņas līdzekļu nozarē Eiropā un nodrošinās taisnīgu konkurenci starp sabiedrisko apraidi un privātajiem plašsaziņas līdzekļiem. Viens no Komisijas galvenajiem mērķiem ir saglabāt dinamisku plašsaziņas līdzekļu telpu tiešsaistes vidē, jo īpaši rūpējoties par to, lai sabiedriskās apraides organizāciju piedāvājums tiešsaistē neradītu konkurences traucējumus, kaitējot tiešsaistes pakalpojumu un drukāto plašsaziņas līdzekļu piedāvājumiem. Šodien pieņemtais paziņojums atbilst šim mērķim skaidrā un efektīvā veidā.”

Jaunajā paziņojumā ieviestie grozījumi attiecas uz:

  • sabiedriskās apraides uzsākto jaunu nozīmīgu pakalpojumu iepriekšēju pārbaudi (novērtējot šādu jaunu pakalpojumu ietekmi uz tirgu un to vērtību sabiedrībā);

  • precizējumiem par maksas pakalpojumu iekļaušanu sabiedrisko pakalpojumu pasūtījumā;

  • efektīvāku pārbaudi, lai izvairītos no pārmērīgas kompensācijas, un sabiedrisko pakalpojumu pamatuzdevuma izpildes uzraudzību valsts līmenī;

  • lielāku finanšu elastību sabiedriskajai apraidei.

Paziņojums paredz nodrošināt augstas kvalitātes sabiedrisko apraidi, izmantojot dažādus tehniskos līdzekļus, sākot no interneta līdz ekrāniem, kas izvietoti sabiedriskās vietās. Turklāt Eiropas pilsoņi un ieinteresētās personas varēs izteikt savu viedokli sabiedriskā apspriešanā, pirms apraides sabiedrības piedāvā tirgū jaunus pakalpojumus. Visbeidzot, pilsoņi kā nodokļu maksātāji gūs labumu no atbildīgāka, pārredzamāka un samērīgāka valsts piešķirto līdzekļu izlietojuma šajā nozarē.

Paziņojuma pieņemšana notika pēc plašas sabiedriskas apspriešanas (skatīt IP/08/24 , IP/08/1626 un IP/09/564 ) un balstās uz sabiedriskās apraides finansēšanas pamatprincipiem, kas minēti Amsterdamas protokolā (skatīt tālāk tekstā “Vispārēja informācija”). Jo īpaši paziņojumā ir atzīta dalībvalstu rīcības brīvība, nosakot sabiedriskās apraides pamatuzdevumu, un uzsver Komisijas uzdevumu rūpēties par taisnīgas konkurences saglabāšanu.

Paziņojuma teksts ir pieejams:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Paziņojuma galīgā versija tiks publicēta ES Oficiālajā Vēstnesī , un paziņojums stāsies spēkā tā publicēšanas dienā.

Vispārēja informācija

Eiropas sabiedriskā apraide saņem vairāk nekā 22 miljardus eiro gadā licences maksu vai tieša valdības atbalsta veidā, līdz ar to esot trešā lielākā valsts atbalsta saņēmēja nozare uzreiz pēc lauksaimniecības un transporta uzņēmumu nozares.

Protokolā, kas pievienots Amsterdamas 1 līgumam, ir precizēts, ka valsts apraides sistēma dalībvalstīs ir tieši saistīta ar katras valsts sabiedrības demokrātijas, sociālajām un kultūras vajadzībām. Tas garantē dalībvalstu tiesības nodrošināt valsts apraides finansējumu, ja šādu finansējumu piešķir valsts pasūtījuma izpildei, ko uzticējusi, noteikusi un organizējusi katra attiecīgā dalībvalsts, un ja šāds finansējums pārmērīgi neietekmē tirdzniecības nosacījumus un konkurenci Kopienā.

Lai precizētu šā protokola interpretāciju, Komisija vispirms 2001. gadā pieņēma paziņojumu par valsts atbalsta noteikumu piemērošanu sabiedriskajai apraidei (skatīt IP/01/1429 ). Kopš tā laika Komisija ir pieņēmusi vairāk nekā 20 lēmumus, kuri sīkāk precizēja noteikumu piemērošanu. Šī lēmumu pieņemšanas prakse bagātināja 2001. gada paziņojuma principus vairākos jautājumos. Šie lēmumi ir pieejami:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

Visjaunākie lēmumi par valsts atbalstu sabiedriskajai apraidei, kas piešķirts Vācijā (skatīt IP/07/543 un MEMO/07/150 ), Īrijā (skatīt IP/08/317 ) un Beļģijā (skatīt IP/08/316 ), atspoguļo Komisijas pieeju, jo īpaši attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu pasūtījuma definīciju jaunajā plašsaziņas līdzekļu vidē, piemēram, gadījumi, kad apraides organizācijas izmanto tīmekļa vietnes vai raida, izmantojot mobilos telefonus.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar