Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1072

Briuselis, 2009 m. liepos 2 d.

Valstybės pagalba. Komisija atnaujina visuomeninių transliuotojų viešojo finansavimo taisykles

Europos Komisija priėmė naują komunikatą dėl valstybės pagalbos visuomeniniams transliuotojams finansuoti. Komunikatu nustatytas aiškus pagrindas visuomeninio transliavimo paslaugoms plėtoti ir kartu didinimas teisinis tikrumas, susijęs su visuomeninių ir privačių žiniasklaidos bendrovių investicijomis. Naujasis komunikatas pakeičia 2001 m. Komisijos transliavimo komunikatą (žr. IP/01/1429 ). Pagrindiniai pakeitimai – daugiau dėmesio atskaitomybei ir veiksmingai nacionalinio lygmens kontrolei, įskaitant viešai finansuojamų naujų žiniasklaidos paslaugų bendro poveikio skaidrų vertinimą.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Naujuoju komunikatu Europos piliečių labui užtikrinama tinkama visuomeninių ir privačių transliuotojų interesų pusiausvyra siekiant sąžiningos konkurencijos itin sparčiai tobulėjančiame žiniasklaidos sektoriuje. Visuomeniniai transliuotojai naudodamiesi skaitmeninių technologijų ir interneto paslaugų pažanga galės teikti aukštos kokybės paslaugas visomis priemonėmis, netinkamai neiškreipdami konkurencijos kitų žiniasklaidos operatorių sąskaita.“

Už informacinės visuomenės ir žiniasklaidos sritį atsakinga Komisijos narė Viviane Reding pareiškė: „Priimdami šį komunikatą užtikrinsime didesnį teisinį tikrumą Europos žiniasklaidos sektoriuje ir sąžiningą visuomeninių transliuotojų ir privačių žiniasklaidos operatorių konkurenciją. Vienas iš pagrindinių Komisijos tikslų – išsaugoti dinamišką internetinę žiniasklaidą, visų pirma užtikrinant, kad dėl visuomeninių transliuotojų internetu teikiamų paslaugų nebūtų iškreipta konkurencija ir dėl to nenukentėtų internetu teikiamos paslaugos ir spauda. Šiandien priimtu komunikatu šio tikslo siekiama aiškiai ir veiksmingai.“

Pagrindiniai į naująjį komunikatą įtraukti pakeitim ai:

  • visuomeninių transliuotojų siūlomų svarbių naujų paslaugų ex ante kontrolė (šių naujų paslaugų poveikio rinkai lyginimas su verte visuomenei)

  • paaiškinimai dėl visuomeninių transliuotojų siūlomų mokamųjų paslaugų įtraukimo į jų viešųjų paslaugų funkciją

  • veiksmingesnė kontrolė siekiant išvengti kompensacijos permokos ir viešosios paslaugos užduoties priežiūra nacionaliniu lygmeniu

  • didesnis visuomeninių transliuotojų finansinis lankstumas.

Komunikatu siekiama užtikrinti aukštos kokybės visuomeninių paslaugų teikimą įvairiomis p riemonėmis – nuo interneto iki transliavimo viešosiose vietose. Be to, prieš visuomeniniams transliuotojams pateikiant rinkai bet kokias naujas paslaugas Europos piliečiai ir suinteresuotosios šalys galės pareikšti savo nuomonę per viešas konsultacijas. Galiausiai piliečiams naudinga tai, kad šiame sektoriuje mokesčių mokėtojų lėšos bus naudojamos atskaitingiau, skaidriau ir proporcingiau.

Komunikatas priimtas po plataus masto viešųjų konsultacijų (žr. IP/08/24 , IP/08/1626 ir IP/09/564 ) ir grindžiamas pagrindiniais visuomeninio transliavimo finansavimo principais, nustatytais Amsterdamo sutarties protokole (žr. tolesnę dalį apie pagrindinius faktus). Komisija pripažįsta, kad valstybės narės savo nuožiūra apibrėžia visuomeninių transliuotojų užduotį, ir daugiausia dėmesio skiria užduočiai išlaikyti sąžiningą konkurenciją.

Komunikato tekstą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Galutinė versija bus skelbiama Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje ir įsigalios komunikato paskelbimo dieną.

Pagrindiniai faktai

Europos visuomeniniai transliuotojai kasmet gauna daugiau kaip 22 mlrd. EUR licencijų mokesčių arba tiesioginės vyriausybės pagalbos pavidalu; pagal gaunamą valstybės pagalbą šį sektorių lenkia tik žemės ūkio ir transporto sektoriai.

Amsterdamo sutarties protokole 1 nurodyta, kad nacionalinės visuomeninio transliavimo sistemos yra tiesiogiai susijusios su demokratiniais, socialiniais ir kultūriniais visuomenės poreikiais. Protokolu užtikrinama valstybių narių teisė finansuoti visuomeninį transliavimą, jeigu šis finansavimas teikiamas siekiant vykdyti su viešosiomis paslaugomis susijusius įgaliojimus, kuriuos apibrėžia ir organizuoja kiekviena valstybė narė, ir jeigu šis finansavimas netinkamai neveikia prekybos ir konkurencijos ES.

Siekdama išaiškinti šio protokolo nuostatas, Komisija 2001 m. priėmė komunikatą dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo viešųjų paslaugų transliavimui (žr. IP/01/1429 ). Vėliau Komisija priėmė daugiau kaip 20 sprendimų, kuriais siekė paaiškinti, kaip taisyklės taikomos. Nagrinėjant šiuos atvejus įvairiais aspektais tobulinami 2001 m. komunikate įtvirtinti principai. Šių atskirų sprendimų apžvalgą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf .

Naujausiuose sprendimuose dėl visuomeninio transliavimo Vokietijoje (žr. IP/07/543 ir MEMO/07/150 ), Airijoje (žr. IP/08/317 ) ir Belgijoje (žr. IP/08/316 ) pateikta Komisijos pozicija visų pirma dėl visuomeninių paslaugų funkcijos sparčiai tobulėjant žiniasklaidos priemonėms, pvz., kai transliuotojai naudoja interneto svetaines ir transliuoja per mobiliuosius telefonus.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar