Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1072

Bryssel 2. heinäkuuta 2009

Komissio päivitt i yleisradiotoiminnan valtiontukea koskevia sääntöjä

Euroopan komissio on antanut uuden tiedonannon julkisille yleisradioyhtiöille myönnettävästä valtiontuesta. Tiedonanto tarjoaa selkeät puitteet julkisten yleisradiopalvelujen kehittämiseen ja parantaa julkisten ja yksityisten tiedotusvälineiden investointeihin liittyvää oikeusvarmuutta. Uusi tiedonanto korvaa komission vuonna 2001 antaman yleisradiotoimintaa koskevan tiedonannon (katso IP/01/1429 ). Tärkeimpänä muutoksena on vastuuvelvollisuuden ja tehokkaan valvonnan painottaminen kansallisella tasolla. Lisäksi julkisista varoista rahoitettujen uusien mediapalvelujen kokonaisvaikutuksia arvioidaan entistä selkeämmällä tavalla.

Kilpailuasioista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan uudessa tiedonannossa on löydetty oikea tasapaino julkisten ja yksityisten tiedotusvälineiden etujen välille terveen kilpailun varmistamiseksi nopeasti kehittyvässä mediaympäristössä. Tämä hyödyttää kaikkia eurooppalaisia. Julkiset yleisradioyhtiöt pystyvät hyötymään digiteknologian ja internetpalvelujen kehityksestä ja tarjoamaan korkealaatuisia palveluja kaikilla jakelukanavilla vääristämättä kilpailua suhteessa muihin tiedotusvälineisiin.

Tietoyhteiskuntaan ja viestintään liittyvistä asioista vastaava komissaari Viviane Reding puolestaan totesi, että tiedonannon hyväksyminen lisää media-alan oikeusvarmuutta Euroopassa ja varmistaa reilun kilpailun julkisten yleisradioyhtiöiden ja yksityisten tiedotusvälineiden välillä. Yksi komission päätavoitteista on säilyttää elinvoimainen viestintäympäristö verkkoviestinnän alalla ja erityisesti varmistaa, että julkisten yleisradioyhtiöiden verkkopalvelut eivät vääristä kilpailua muita verkkopalveluja ja painettuja tiedotusvälineitä haittaavalla tavalla. Redingin mukaan uusi tiedonanto on selkeä ja tehokas keino näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudessa tiedonannossa tehdyt tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

  • julkisten yleisradioyhtiöiden tarjoamien merkittävien uusien palvelujen ennakkoarviointi, jossa uusien palvelujen markkinavaikutusta verrataan niiden julkiseen arvoon

  • selkeämmät ohjeet, jotka koskevat maksullisten palveluiden sisällyttämistä julkisen palvelun tehtävään

  • liian suurten korvausten tehokkaampi valvonta ja julkisen palvelun tehtävän tiiviimpi seuranta kansallisella tasolla

  • enemmän taloudellista liikkumavaraa julkisille yleisradioyhtiöille.

Tiedonannolla on tarkoitus varmistaa julkisten yleisradiopalvelujen hyvä laatu eri jakelukanavilla aina internetistä julkisten tilojen näyttötauluihin. Lisäksi Euroopan kansalaiset ja sidosryhmät voivat esittää näkemyksensä julkisissa kuulemisissa, joita järjestetään aina ennen kuin julkiset yleisradioyhtiöt saattavat markkinoille uusia palveluja. Veronmaksajina kansalaiset hyötyvät myös vastuullisemmasta, avoimemmasta ja oikeasuhteisemmasta julkisten varojen käytöstä tällä alalla.

Tiedonannon hyväksymistä edelsi laaja julkinen kuuleminen (katso IP/08/24 , IP/08/1626 ja IP/09/564 ). Tiedonanto perustuu Amsterdamin pöytäkirjassa määritellyille julkisen yleisradiotoiminnan rahoitusta koskeville perusperiaatteille (katso jäljempänä kohta ”Taustaa”). Komissio tunnustaa jäsenvaltioiden harkintavallan julkisten yleisradioyhtiöiden tehtävän määrittelyssä ja keskittyy tehtäväänsä säilyttää reilu kilpailu.

Tiedonanto on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Tiedonannon lopullinen versio julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä , ja se tulee voimaan julkaisemista seuraavana päivänä.

Taustaa

Euroopan julkiset yleisradioyhtiöt saavat vuosittain lupamaksuina tai suorana valtiontukena yli 22 miljardia euroa. Näin ollen ne ovat maatalouden ja kuljetusyritysten jälkeen kolmanneksi suurimpia valtiontuen saajia.

Amsterdamin sopimuksen pöytäkirjassa 1 todetaan, että jäsenvaltioiden julkinen yleisradiotoiminta liittyy suoraan yhteiskunnan demokraattisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin tarpeisiin. Se takaa jäsenvaltioille oikeuden rahoittaa julkista yleisradiotoimintaa siinä määrin kuin rahoitus myönnetään yleisradioyhtiölle kunkin jäsenvaltion antaman, määrittelemän ja järjestämän julkisen palvelun tehtävän hoitamiseksi ja siinä määrin kuin rahoitus ei vaikuta kauppaan ja kilpailuun EU:n alueella.

Pöytäkirjan tulkintaa selkiyttääkseen komissio antoi vuonna 2001 ensimmäisen tiedonannon valtiontukisääntöjen soveltamisesta julkiseen yleisradiotoimintaan (katso IP/01/1429 ). Tämän jälkeen komissio on tehnyt yli 20 päätöstä, joissa se on edelleen selkiyttänyt näiden sääntöjen soveltamista. Tämä päätöskäytäntö on monelta osin parantanut vuoden 2001 tiedonannon periaatteita. Yleiskatsaus näistä yksittäisistä päätöksistä on saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

Viime aikoina tehdyt julkista yleisradiotoimintaa koskevat valtiontukipäätökset kuvastavat komission lähestymistapaa erityisesti julkisen palvelun tehtävän määrittelyyn uudessa mediaympäristössä, jossa yleisradioyhtiöt muun muassa toimivat verkossa ja lähettävät ohjelmia matkapuhelinten välityksellä (katso Saksaa koskeva päätös IP/07/543 ja MEMO/07/150 , Irlantia koskeva päätös IP/08/317 ja Belgiaa koskeva päätös IP/08/316 ).

1 :

http://europa.eu/eur-lex/fi/treaties/selected/livre347.html .


Side Bar