Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1072

Brüssel, 2. juuli 2009

Komisjon ajakohastas avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide riiklikku rahastamist käsitlevad eeskirjad

Euroopa Komisjon võttis vastu uue teatise avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide rahastamiseks kasutatava riigiabi kohta, millega nähakse ette avalik-õiguslike ringhäälinguteenuste arendamise selge raamistik ning suurendatakse õiguskindlust avalik-õigusliku ja erameedia investeeringute jaoks. Uue teatisega asendatakse komisjoni 2001. aasta ringhäälinguteatis (vt IP/01/1429 ). Peamise muudatusena pööratakse senisest suuremat tähelepanu aruandekohustusele ja tõhusale kontrollile riiklikul tasandil, sealhulgas riiklikult rahastatavate uute meediateenuste üldise mõju läbipaistvale hindamisele.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes märkis, et uue teatisega luuakse avalik-õigusliku ja erameedia huvide vahele tasakaal, et selle kaudu tagada väga kiiresti arenevas meediakeskkonnas Euroopa kodanike huve teeniv aus konkurents. „Avalik-õiguslikel ringhäälinguorganisatsioonidel on nüüd võimalus kasutada ära digitaaltehnoloogia ja internetipõhiste teenuste arengut, et pakkuda kvaliteetseid teenuseid iga platvormi kaudu, moonutamata seejuures põhjendamatult konkurentsi, mis kahjustaks teisi meediaettevõtjaid.”

Infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding ütles, et kõnealuse teatise vastuvõtmine annab täiendava õiguskindluse Euroopa meediasektorile ning sellega tagatakse aus konkurents avalik-õigusliku ringhäälingu ja erameedia vahel. „Üks komisjoni peamisi eesmärke on säilitada elujõuline meediamaastik võrgukeskkonnas ning selleks tuleb eelkõige tagada, et avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide võrguteenused ei moonuta konkurentsi, kahjustades muid võrguteenuseid ja trükimeediat. Täna vastuvõetud teatis aitab selgelt ja tõhusalt kaasa selle eesmärgi saavutamisele.”

Uue teatisega kehtestatud peamised muudatused on järgmised:

  • avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide uute oluliste teenuste eelhindamine (et tasakaalustada selliste uute teenuste turumõju nende väärtusega ühiskonnale);

  • selgitused, milles käsitletakse tasuliste teenuste kuulumist avalike teenuste hulka;

  • senisest tõhusam kontroll ülemäärase hüvitamise üle ja järelevalve avaliku teenuse eesmärgi üle riiklikul tasandil;

  • avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide rahalise paindlikkuse suurendamine.

Teatise eesmärk on tagada kvaliteetsed avalik-õiguslikud ringhäälinguteenused, mida osutatakse erinevate platvormide kaudu alates Internetist kuni avalikus ruumis asuvate ekraanideni. Euroopa kodanikel ja sidusrühmadel on enne seda, kui avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid toovad turule uued teenused, võimalus avaldada avaliku arutelu raames arvamust. Samuti saavad kodanikud maksumaksjatena kasu sellest, et kõnealuse sektori riiklik rahastamine muutub senisest usaldusväärsemaks, läbipaistvamaks ja proportsionaalsemaks.

Teatise vastuvõtmisele järgneb ulatuslik avalik arutelu (vt IP/08/24 , IP/08/1626 ja IP/09/564 ). Teatise aluseks on Amsterdami protokollis kehtestatud avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide rahastamise põhimõtted (vt allpool esitatud taust). Teatises tunnustatakse liikmesriikide õigust määrata kindlaks avalik-õiguslike ringhäälinguorganisatsioonide ülesanne ja selles keskendutakse komisjoni ülesandele säilitada aus konkurents.

Teatise teksti leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Teatise lõplik versioon avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja see jõustub avaldamise kuupäeval.

Taust

Euroopa avalik-õiguslikud ringhäälinguorganisatsioonid saavad litsentsitasudest ja otsesest riigiabist igal aastal rohkem kui 22 miljardit eurot, mis asetab nad riigiabi saajate hulgas pärast põllumajandus- ja transpordiettevõtjaid kolmandale kohale.

Amsterdami lepingu protokollis 1 on selgitatud, et liikmesriikide avalik-õiguslikud ringhäälingusüsteemid on otseselt seotud ühiskonna demokraatlike, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajadustega. Protokolliga tagatakse liikmesriikide õigus rahastada avalik-õiguslikku ringhäälingut, tingimusel et rahastatakse avaliku teenuse osutamist, nii nagu liikmesriigid on selle üle andnud, määratlenud ja korraldanud, ning et ei kahjustata põhjendamatult kaubandust ega konkurentsi ELis.

Selleks et selgitada oma tõlgendust nimetatud protokolli kohta, võttis komisjon 2001. aastal vastu teatise riigiabi eeskirjade kohaldamise kohta avalik-õigusliku ringhäälingu suhtes (vt IP/01/1429 ). Sellest ajast alates on komisjon võtnud vastu rohkem kui 20 otsust, millega on antud täiendavaid selgitusi eeskirjade kohaldamise kohta. Selline praktika on täiendanud 2001. aasta teatise põhimõtteid mitmes aspektis. Ülevaate konkreetsetest otsustest leiate aadressilt:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

Kõige viimased avalik-õigusliku ringhäälingu valdkonnas tehtud riigiabi käsitlevad otsused Saksamaa (vt IP/07/543 ja MEMO/07/150 ), Iirimaa (vt IP/08/317 ) ja Belgia (vt IP/08/316 ) kohta kajastavad komisjoni lähenemisviisi eelkõige avaliku teenuse kindlaksmääramise suhtes uues meediakeskkonnas, nt kui ringhäälinguorganisatsioonid kasutavad veebisaite ja edastavad teenuseid mobiiltelefonide kaudu.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar