Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1072

Bruxelles, den 2. juli 2009

Statsstøtte: Kommission ajourfører reglerne for statsstøtte til public service radio- og tv-selskaber

Europa- Kommissionen har vedtaget en ny meddelelse om statsstøtte til public service radio- og tv-selskaber. Meddelelsen indeholder klare regler for udviklingen af public service radio- og tv-virksomhed og forbedrer den retlige sikkerhed for både offentlige og private medieinvesteringer. Den nye meddelelse erstatter Kommissionen s radio- og tv-meddelelse fra 2001 (se IP/01/1429 ). De vigtigste ændringer består bl.a. i øget fokus på ansvarlighed og effektiv kontrol på nationalt plan, herunder en gennemsigtig evaluering af de offentligt støttede nye medietjenesters samlede virkninger.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte: " Den nye meddelelse skaber den rette balance mellem offentlige og private medieinteresser, så der sikres en sund konkurrence i det hastigt voksende mediemiljø til gavn for de europæiske borgere. Ved at udnytte udviklingen af digital teknologi og internetbaserede tjenester vil public service radio- og tv-selskaber kunne tilbyde tjenester af høj kvalitet på alle platforme, uden at det medfører urimelige konkurrencefordrejninger til skade for andre medieoperatører."

Kommissæren for i nformationssamfundet og medier, Viviane Reding, udtalte: "Vedtagelsen af denne meddelelse vil skabe større retlig sikkerhed for mediesektoren i Europa og sikre fair konkurrence mellem offentlige radio- og tv-selskaber og private medier. En af Kommissionen s vigtigste målsætninger er at opretholde et dynamisk online-medielandskab, især ved at sikre, at offentlige radio- og tv-selskabers online-tilbud ikke fordrejer konkurrencen til skade for online-tjenester og trykte medier. Den meddelelse, der er vedtaget i dag, tager klart og effektivt hensyn til denne målsætning."

De vigtigste ændringer i den nye meddelelse består i:

  • forudgående kontrol af væsentlige nye tjenester , der lanceres af public service radio- og tv-selskaber (afvejning af de nye tjenesters virkninger på markedet og deres offentlige værdi)

  • afklaring af, om betalingstjenester skal være omfattet af public service opgaven

  • m ere effektiv kontrol med overkompensation og tilsyn med public service opgaven på nationalt plan

  • øget finansiel fleksibilitet for public service radio- og tv-selskaber.

Meddelelsen skal sikre p ublic service radio- og tv-tjenester på en lang række platforme, lige fra internettet til skærme på offentlige steder. Desuden vil de europæiske borgere og de berørte parter kunne give deres mening til kende under offentlige høringer inden public service radio- og tv-selskabernes markedsføring af nye tjenester. Endelig vil skatteyderne få gavn af en mere ansvarlig, gennemsigtig og proportional anvendelse af de offentlige midler inden for denne sektor.

Der blev gennemført omfattende offentlige høringer (se IP/08/24 , IP/08/1626 og IP/09/564 ) inden vedtagelsen af meddelelsen, som bygger på de grundprincipper for finansieringen af public service radio og tv, der er fastlagt i Amsterdam-protokollen (se under "Baggrund" nedenfor). Især fastslås det i meddelelsen, at medlemsstater ne selv kan definere public service radio- og tv-selskabernes opgave, og at det påhviler Kommissionen at sikre fair konkurrence.

Meddelelsen findes på følgende websted :

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

De n endelige version offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende og træder i kraft på det tidspunkt, hvor den offentliggøres.

Baggrund

Licensafgifter eller direkte offentlig støtte indbringer årligt de e uropæiske public service radio- og tv-selskaber mere end 22 mia. EUR, hvilket bringer dem ind på en tredjeplads, efter landbrug og transportvirksomheder, når det gælder modtagere af statsstøtte.

Proto kollen til Amsterdam-traktaten 1 gør det klart, at medlemsstaternes public service radio- og tv-virksomhed hænger direkte sammen med samfundets demokratiske, sociale og kulturelle behov. Den garanterer medlemsstaternes ret til at finansiere public service radio- og tv-virksomhed, forudsat at finansieringen ydes til public service radio- og tv-selskaber, så de kan udføre deres public service opgaver, som pålagt dem, defineret og tilrettelagt af de enkelte medlemsstater, og finansieringen ikke ændrer handels- og konkurrencevilkårene i EU i et omfang, der strider med de fælles interesser.

For at klarlægge sin fortolkning af denne p rotokol vedtog Kommissionen først en meddelelse om statsstøttereglernes anvendelse på public service radio- og tv-virksomhed i 2001 (se IP/01/1429 ). Siden har Kommissionen vedtaget over en snes beslutninger, som yderligere har afklaret reglernes anvendelse og uddybet principperne i meddelelsen fra 2001 på en række områder. En oversigt over disse individuelle beslutninger findes på følgende websted:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

De nyeste statsstøtte beslutninger om public service radio- og tv-virksomhed i Tyskland (se IP/07/543 og MEMO/07/150 ), Irland (se IP/08/317 ) og Belgien (se IP/08/316 ) afspejler Kommissionen s holdning til især definitionen af public service opgaven i den nye medieverden, f.eks. hvor radio- og tv-selskaber driver websteder og transmitterer via mobiltelefoner.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar