Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1072

V Bruselu dne 2. července 2009

Státní podpora: Komise aktualizuje pravidla pro státní financování provozovatelů veřejnoprávního vysílání

Evropská komise přijala nové sdělení o státní podpoře určené k financování provozovatelů služeb veřejnoprávního vysílání. Sdělení poskytuje jasný rámec pro rozvoj služeb veřejnoprávního vysílání a rovněž zvyšuje právní jistotu pro investice prováděné veřejnoprávními a soukromými médii. Nové sdělení nahrazuje sdělení Komise o veřejnoprávním vysílání z roku 2001 (viz IP/01/1429 ). Mezi hlavní změny patří zvýšený důraz, který je kladen na odpovědnost a účinnou kontrolu na národní úrovni, včetně transparentního hodnocení celkového dopadu nových mediálních služeb financovaných z veřejných prostředků.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Nové sdělení nastoluje vhodnou rovnováhu mezi zájmy veřejných a soukromých médií, aby byla ku prospěchu evropských občanů zajištěna zdravá soutěž ve velice rychle se vyvíjejícím mediálním prostředí. Provozovatelé veřejnoprávního vysílání budou moci využívat výhod vývoje digitálních technologií a internetových služeb a nabízet služby vysoké kvality na všech platformách, aniž by byla nepatřičně narušena hospodářská soutěž na úkor jiných provozovatelů sdělovacích prostředků.“

Komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová uvedla: „Přijetí tohoto sdělení přinese do mediálního odvětví v Evropě dodatečnou právní jistotu a zajistí spravedlivou soutěž mezi veřejnoprávním vysíláním a soukromými médii. Jedním z hlavních cílů komisaře je zachovat prosperující mediální odvětví v on-line prostředí a tedy především zajistit, aby on-line nabídky veřejnoprávních provozovatelů nenarušovaly soutěž na úkor nabídek od společností v odvětví on-line služeb a tištěných sdělovacích prostředků. Dnes přijaté sdělení jasně a účinně reaguje na tento cíl.“

Hlavní změny se v novém sdělení týkají:

  • kontroly ex ante u významných nových služeb uvedených na trh provozovateli služeb veřejnoprávního vysílání (porovnání dopadu na trh těchto nových služeb s jejich hodnotou pro veřejnost),

  • ujasnění týkajícího se zahrnutí placených služeb do poslání veřejné služby,

  • účinnější kontroly nadměrné vyrovnávací platby a dohledu nad plněním úkolů veřejnoprávních služeb na národní úrovni,

  • zvýšené finanční flexibility pro provozovatele veřejnoprávního vysílání.

Sdělení má zajistit vysokou kvalitu služeb veřejnoprávního vysílání na různých platformách, od internetu až po obrazovky na veřejných prostranstvích. Evropští občané a zúčastněné strany budou navíc moci vyjádřit svůj názor ve veřejných konzultacích předtím, než bude provozovateli veřejnoprávního vysílání uvedena na trh jakákoli nová služba. A konečně jako daňoví poplatníci budou mít občané prospěch z odpovědnějšího, transparentnějšího a přiměřenějšího využití veřejných financí v tomto odvětví.

Přijetí sdělení je výsledkem rozsáhlé veřejné konzultace (viz IP/08/24 , IP/08/1626 a IP/09/564 a staví na základních zásadách financování služeb veřejnoprávního vysílání, které jsou uvedeny v Amsterodamském protokolu (viz. níže, souvislosti). Komise především přiznává členským státům možnost vlastního uvážení při definici pověření provozovatelů služeb veřejnoprávního vysílání a zaměřuje se na úlohu Komise, kterou je zachování spravedlivé soutěže.

Sdělení je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Konečné znění bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí v platnost dnem tohoto zveřejnění.

Souvislosti

Evropští provozovatelé služeb veřejnoprávního vysílání obdrží ročně více než 22 miliard EUR z licenčních poplatků a přímých vládních podpor, což je řadí po zemědělských a dopravních podnicích na třetí místo příjemců státní podpory.

Protokol k Amsterodamské smlouvě 1 ujasňuje, že vnitrostátní systémy služeb veřejnoprávního vysílání jsou přímo spjaty s demokratickými, sociálními a kulturními potřebami společnosti. Podle tohoto protokolu jsou členské státy oprávněny financovat veřejnoprávní vysílání, pokud je takové financování poskytováno k plnění veřejných služeb, jak jsou svěřeny, vymezeny a organizovány každým členským státem, a pokud takové financování nepatřičně neovlivňuje obchod a hospodářskou soutěž ve Společenství.

V roce 2001 přijala Komise nejprve sdělení o používání pravidel státní podpory na veřejnoprávní vysílání, aby ujasnila výklad tohoto protokolu (viz IP/01/1429 ). Od té doby přijala Komise více než dvacet rozhodnutí, která dále objasnila používání těchto pravidel. Tato rozhodovací praxe v mnohých ohledech obohatila zásady sdělení z roku 2001. Přehled těchto jednotlivých rozhodnutí je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

Nejnovější rozhodnutí v oblasti státní podpory určené službám veřejnoprávního vysílání v Německu (viz IP/07/543 a MEMO/07/150 ), Irsku (viz IP/08/317 ) a Belgii (viz IP/08/316 ) odrážejí přístup Komise, zejména pokud se jedná o určení poslání veřejnoprávní služby v prostředí nových médií, např. když subjekt veřejnoprávního vysílání provozuje internetové stránky a vysílá prostřednictvím mobilních telefonů.

1 :

http://europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html


Side Bar